​​​​​​​

Hjemløse

Når en hjemløs borger med psykisk sygdom bliver indlagt i Region Hovedstadens Psykiatri, kontakter det psykiatriske center borgerens kommune13

Lovgivningsmæssigt sondres mellem hjemløse borgere og borgere, der er akut boligløse (husvilde).​

Borgerens kommune er forpligtet til at vejlede om og henvise borgeren til de muligheder, der er for såvel midlertidige som varige boliger efter udskrivelsen samt påbegynde vurderingen og eventuel tilkendelse af kommunale indsatser til borgeren, herunder bl.a. stillingtagen til indsatser, der kan afhjælpe borgerens boligproblem. 

Inden en hjemløs borger bliver udskrevet, og hvis borgeren ikke selv er i stand til at finde en bolig, skal borgerens kommune bistå borgeren i forhold til at finde et egnet opholdssted, fx herberg. Samme principper gælder også for samarbejdet om hjemløse borgere, der bliver behandlet ambulant. 

I forhold til akut boligløse er kommunen forpligtet til hurtigst muligt at skaffe familier eller enlige, der har mistet en bolig, og altså står helt uden mulighed for at få tag over hovedet, midlertidigt husly mod betaling. Den kommunale forpligtelse er betinget af, at den boligløse i den akutte situation ikke selv har mulighed (midler) for at skaffe sig indkvartering - midlertidigt eller varigt. Kommunerne har forskellige muligheder for at hjælpe borgeren, der bl.a. beror på boligsituationen i kommunen og adgangen til forsorgshjem eller herberger. Personer tilmeldt en c/o adresse er ikke umiddelbart omfattet, når lejemålet ophører, idet boligproblemet ikke er akut opstået, men forudsigeligt. I sådanne tilfælde er det opholdskommunen, der har handleforpligtelsen. Hjælpen kan betinges af, at den boligløse er aktiv omkring løsningen af boligproblemet. 

Ambulant behandling af hjemløse 

I planområde byen er der etableret et udgående psykiatrisk gadeplansteam, der samarbejder med de kommunale hjemløseenheder. Det psykiatriske gadeplansteam samarbejder med København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner. 

I de øvrige planområder arbejdes på at etablere en styrket betjening af borgere, der bor på herberger.​

13 Det er borgerens handlekommune, der skal kontaktes. I tilfælde, hvor borgerens handlekommune ikke er kendt, kontaktes opholdskommunen.


Redaktør