Ph.D.-projekter Forskningspuljen 2023

​Anders Jørge​nsen

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) er fortsat den mest effektive behandlingsform ved alvorlige affektive lidelser og ved en række andre psykiatriske tilstande. Vedligeholdelses-ECT (på engelsk ”Maintenance ECT” (MECT)) er en særlig behandlingsform, hvor ECT-behandlingerne fortsættes efter en succesfuld ECT-serie med henblik på at fastholde bedringen af den psykiske lidelse. MECT patienter behandles således med ECT i stabil fase af deres sygdom, og MECT patienter har derfor modtaget mange – undertiden flere hundrede - ECT’er. MECT patienter udgør derfor en unik gruppe til undersøgelse af langtidseffekter af ECT. I dette studie vil vi undersøge MECT patienternes anatomiske forhold i hjernen - med særlig fokus på et mål for hjernens biologiske alder - samt MECT patienternes kognitive status ved inklusion og ved 6 måneders opfølgning. Vi vil sammenholde med en kontrolgruppe af sammenlignelige psykiatriske patienter, som aldrig har fået ECT, og en rask kontrolgruppe. Vi er ikke bekendt, at der nogensinde tidligere er foretaget videnskabelige undersøgelser af de neurobiologiske forhold hos patienter i MECT eller af hjernens biologiske alder i relation til ECT. Vores primære hypotese er, at MECT vil være forbundet med positive effekter på graden af biologisk aldring i hjernen. Undersøgelsen vil bidrage væsentligt til vores viden om de neuroanatomiske og kognitive langtidseffekter af ECT​.


​Loui​​​se Glenthøj

Spiseforstyrrelser har store omkostninger for individet (eks. for tidlig død) og er forbundet med betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser. Psykoterapi anbefales som behandling af spiseforstyrrelser men er ofte af længere varighed (op til 18 mdr.). I Dialogue-studiet, det første af sin art i verden, undersøges effekten af 7-sessioners virtual reality (VR)-baseret terapi, hvor patienten går i dialog med sin ”spiseforstyrrelses-stemme”. Denne behandlingsform har vist yderst gode resultater til behandling af hørehallucinationer ved psykose.

Det forventes, at VR-behandling i højere grad vil bedre symptomer, funktionsniveau, livskvalitet samt være omkostningseffektiv. Studiet er et højkvalitets randomiseret, assessorblindet, klinisk forsøg. 62 patienter allokeres til enten 7-sessioner VR-behandling + standard behandling eller 7-sessioners specialiseret spiseforstyrrelsesbehandling. Alle patienter vurderes ved baseline samt 3 og 6 måneders opfølgning. Behandlingen vil kunne implementeres umiddelbart, hvis den viser tilfredsstillende kliniske og sundhedsøkonomiske resultater.

Studiet gennemføres i samarbejde med spiseforstyrrelsesenhed på PC Ballerup, hvor man alene i ambulant regi behandler mere end 1200 patienter årligt. Ansøgers forskningsgruppe har stor erfaring med forskning i VR-behandling i psykiatrien og projektet har stærke nationale og internationale samarbejdspartnere. Studiet har således en høj grad af gennemførlighed.


 Postdoc-projekter Forskningspuljen 2023

​Valdemar U​hre

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en alvorlig psykisk sygdom som rammer 1-3% af børn og unge på verdensplan og udgør en stor byrde for personen med sygdommen, vedkommendes pårørende, og samfundet som helhed. Den anbefalede behandling til børn og unge med OCD er kognitiv adfærdsterapi med eksponering og responsprævention (KAT-ERP). Dog er virkningen af KAT-ERP utilstrækkelig for omkring halvdelen, og det er uvist hvad der ændres i hjernen, når behandlingen virker, samt hvem behandlingen vil virke for. I det foreslåede projekt vil jeg gøre brug af det unikke MR datasæt fra det danske kliniske lodtrækningsstudie ”Treatment effects of cognitive-behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder” (TECTO). Datasættet indeholder MR-skanninger af 97 børn og unge med OCD fra før og efter deres behandling med enten KAT-ERP eller en placebo psykoterapi, samt MR-skanninger af 90 raske kontrolpersoner der er matchede på køn og alder. Jeg vil bruge disse data til at udvikle multidimensionale modeller som kan forudsige hvem der vil have gavn af behandlingen og belyse de neurale virkningsmekanismer for succesfuld behandling af OCD med CBT-ERP. Ny viden fra det foreslåede projekt skal bidrage til udvikling af individualiseret behandling af OCD og derved øge andelen af patienter der opnår udbytte af behandlingen


​​Susanne Ben​gtson

​Undersøgelsens formål er overordnet at fremme forebyggelse af seksuelle overgreb på børn. Vi ved fra dansk og international forskning, at seksuelle overgreb på børn har en række alvorlige sundhedsmæssige følger for ofrene. Blandt andet øger det risikoen for at udvikle psykisk lidelse i barndom, ungdom, eller voksenlivet. Desværre ved vi alt for lidt om, hvordan vi bedst forebygger seksuelle overgreb på børn. En række forskere og aktører i Sverige, Danmark og USA har derfor taget initiativ til en transnational undersøgelse bestående af to studier. Studie 1 har til formål at afdække, hvordan vi får flere personer med seksuel interesse i børn til at søge hjælp i det offentlige behandlingssystem, der kan hjælpe personerne til ikke at begå seksuelle overgreb. Studie 2 har til formål at afprøve et lettilgængeligt webbaseret kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingstilbud ’Help Wanted’, der er udviklet i USA med henblik på at hjælpe personer, med seksuel interesse i børn, til at undgå at begå seksuelle overgreb.

Undersøgelsen er den første til at afprøve den præventive effekt af Help Wanted udenfor USA. Undersøgelsen vil give unik indsigt i et vigtigt sundhedsområde, som alt for ofte er omgærdet med stigma og berøringsangst – både i sundhedssystemet og indenfor forskningen.

Det foreslåede projekt og dets mål er i overensstemmelse med både samfundsmæssige behov og psykiatriens mål på folkesundhedsområdet. Kan vi forebygge seksuelle overgreb på børn, kan vi mindske antallet af mennesker med psykisk sygdom.


​​Signe Holm Ped​​​​ersen​

Ved sundhedsstyrelsens anbefalede standardbehandling for anoreksi (AN) hos børn og unge, familiebaseret terapi (FBT), instrueres forældrene i at overtage ansvar og insistere på spisning, for på den måde at omgå den ramtes ambivalens. FBT bidrager signifikant til behandling af AN, men bevirker mange konflikter i hjemmet, hvorfor FBT kritiseres for at skade familiefunktion og forældre-barn forhold. Samtidig kritiseres FBT for at fokusere ensidigt på vægtøgning, og for lidt på almene psykologiske evner.

Der er ikke gennemført et systematisk studie af om (og for hvilke familier) FBT kan have alvorlige bivirkninger. Dette eksplorative studie, som består af både kvantitative og kvalitative metoder, vil, ved at afdække ændring under FBT i forældre stressniveau, familiefunktion, og familiens interne relationer, undersøge dette videnshul.

For at undgå undersøgerbias samt sikre brugerperspektiv gennemføres studiet sammen med Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade. Studiet vil identificere umødte behandlingsbehov samt en tidlig indikator for, hvilke familier der har brug for evt. behandlingsmodifikationer. Projektet er afsæt for senere afprøvning af tillægsinterventioner rettet mod familier med uønskede bivirkninger af FBT.

I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region H, har FBT været førstevalg ved AN i 10 år. Projektet er et substudie til et eksisterende studie, hvorfor afdelingen allerede involverer størstedelen af patienterne i forskning.