​​

Depot antipsykotisk behandling kan være mere effektiv end hidtil antaget

​En sammenligning af data fra randomiserede kliniske undersøgelser med data fra landsdækkende registrer tyder på, at depotformulering af antipsykotika kan være bedre til at forebygge tilbagefald af symptomer på skizofreni i virkeligheden i forhold til under de kontrollerede forskningsforhold ved kliniske undersøgelser.

Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i Lancet Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Orestis Efthimiou, fra University of Bern i Schweiz, er det uklart, hvorvidt resultater fra randomiserede, kontrollerede kliniske undersøgelser kan generaliseres til klinisk praksis, blandt andet fordi mange af disse undersøgelser har mange eksklusionskriterier når deltagerne rekrutteres.

"Op til 80% af personer med skizofreni må ikke deltage i randomiserede undersøgelser, hvilket betyder, at deltagerne ikke er repræsentative for patienterne i den virkelige verden", skriver forfatteren.

I studiet analyserede forskerne data fra 30 randomiserede undersøgelser, som vurderede effekten af antipsykotika, samt data fra svenske og finske registre.

Fra registrene blev der inkluderet data vedrørende 90.469 personer med skizofreni eller skizoaffektiv lidelse. De var i gennemsnit 46 år gamle, og 48% var kvinder.

Fra de randomiserede undersøgelser blev der inkluderet data fra 10.091 deltagere med de samme diagnoser. De var i gennemsnit 40 år gamle, og 37% var kvinder.

Det primære effektmål var forebyggelse af tilbagefald, som defineret i de kliniske undersøgelser, eller indlæggelseskrævende forværring ved registerdata.

Forskerne fandt, at effekten af antipsykotisk behandling i forhold til ingen antipsykotisk behandling var større blandt de personer, som opfylder kriterierne for deltagelse i undersøgelserne end blandt dem, der ikke opfylder kriterierne.

Effekten af antipsykotisk behandling i forhold til placebo i de kliniske undersøgelser var ligeledes større end effekten i registerdataene.

Forskerne fandt ingen forskelle i effekt mellem de to typer data, når de sammenlignede de forskellige antipsykotika, bortset fra depotbehandling versus peroral behandling.

Metaanalysen fra registerdata viste, at clozapin og olanzapin depot var de mest effektive behandlinger, mens metaanalyse fra de kliniske undersøgelser viste heterogenitet og inkonsistens.

"Antipsykotika i depotformulering er lidt bedre i den virkelige verden end ifølge de randomiserede undersøgelser", konkluderer forskerne. 


Redaktør