​​

Patienter har lavere funktionsniveau efter overgang til F-ACT-teams

​Patienter som overgår til et F-ACT-team har et lavere personligt og socialt funktionsniveau end dem, som forbliver i vanligt distriktspsykiatrisk team. Det er dog uklart, om forskellen på funktionsniveauet har klinisk betydning.

Konklusionen er fra en artikel publiceret i Psychiatric Services

"I mange europæiske lande har flexible assertive community treatment (F-ACT) erstattet assertive community treatment (ACT), på trods af begrænset evidens for F-ACTs effektivitet i forhold til patienternes funktionsniveau og selvrapporterede effektmål", skriver førsteforfatteren Camilla Munch Nielsen, fra Psykiatrisk Center København. 

Ifølge hende har F-ACT-teams de samme behandlingsprincipper som ACT-teams, men har et højere antal patienter per sundhedsperson. Dette er muligt på grund af den fleksible tilgang, hvor intensiteten af kontakterne justeres afhængigt af den enkelte patients tilstand. 

I dette naturalistiske studie rekrutterede forskerne 131 patienter fra ni ACT-teams i Region Hovedstaden Psykiatri inden indførslen af F-ACT-modellen. De fleste (cirka 80%) havde skizofreni. 

Forskerne indsamlede demografiske og kliniske data, samt data om patienternes funktionsniveau ved hjælp af Personal and Social Performance (PSP) skala. Derudover indsamlede de data om, hvor tilfredse patienterne var med blandt andet deres behandling. 

Efter indførslen af F-ACT-modellen, som skete i løbet af 2018 og 2019, blev seks ud af de ni ACT-teams omdannet til F-ACT-teams, mens tre forblev fungerende som ACT-teams. 

Efter et år indsamlede forskerne nye data om blandt andet funktionsniveau. 

De patienter, hvis teams blev omdannet til F-ACT-modellen, havde et statistisk signifikant lavere funktionsniveau målt ved PSP (en forskel på cirka 3 points på en skala fra 0 til 100). 

Forskerne påpeger dog, at man normalt betragter en forskel på syv points på PSP som klinisk betydningsfuld. 

Der var ingen statistisk signifikante forskelle på, hvor tilfredse patienterne var med deres behandling.

På grund af studiets naturalistiske design kan man ikke konkludere, at der er årsagssammenhæng mellem ændring til F-ACT-modellen og fald i funktionsniveau.

Men på grund af resultaterne vurderer forskerne, at der er behov for en randomiseret undersøgelse med henblik på at vurdere effekten af F-ACT-modellen.


Redaktør