To antipsykotika synes bedst egnede som førstevalgsterapi til unge med skizofreni

​En metanalyse, der sammenlignede effektiviteten og bivirkningsprofilerne af otte antipsykotika peger på, at aripiprazol og quetiapin har mere skånsomme bivirkningsprofiler og samtidig er lige så effektive som de andre. Analyserne viser også, at et af præparaterne i analysen ikke er virksomt eller kun har en begrænset effekt på symptomerne. 

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

Anne Katrine Pagsberg, fra Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden Psykiatri, og kollegaer identificerede otte randomiserede undersøgelser, der sammenlignede forskellige antipsykotika med hinanden eller med placebo.

Deltagerne i undersøgelserne var mellem 8 og 19 år gamle og alle var kendt med skizofreni eller en forstyrrelse i skizofreni-spektrum.

Undersøgelserne omfatterede i alt 2.157 deltagere og varede mellem 6 og 12 uger.

I analyserne indgik et førstegenerations antipsykotikum (molindon) og syv andengenerations antipsykotika (aripiprazol, asenapin, paliperidon, risperidon, quetiapin, olanzapin og ziprasidon).

Effekten på symptomerne blev målt ved hjælp af Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) – med vurderinger af både samtlige symptomer og de positive symptomer alene.

Med undtagelse af ziprasidon, havde alle antipsykotika samme effekt. Derudover var alle antipsykotika mere effektive end placebo - med undtagelse af ziprasidon og asenapin.

"Effektiviteten synes at være lavere for ziprasidon og uklar vedrørende asenapin", skriver forfatterne.

Vedrørende bivirkningsprofilerne var molindon associeret med mere akatisi; olanzapin var associeret med vægtøgning og stigning i prolaktin koncentration; og risperidon samt paliperidon var forbundet med mere udtalt stigning i prolaktin niveau.

"Aripiprazol og quetiapin havde god effekt [...] og mindre udtalte bivirkningsprofiler i forhold til de andre antipsykotika, selvom begge havde betydelige bivirkninger", konkluderer forfatterne.


Redaktør