Cellular mechanisms of muscarinic cholinergic anti-addiction effects: the role of M4 receptors localized on striatal cholinergic interneurons

​Lektor Gitta Wörtwein/Anna Berezovskaia, Psykiatrisk Center København

Afhængighed af euforiserende stoffer og alkohol har ofte store personlige konsekvenser for den afhængige samt dennes pårørende og er et stort samfundsmæssigt problem. Med eksisterende behandlinger oplever mange afhængige patienter tilbagefald ved forsøg på at forblive afholdende. Der er derfor et stort behov for nye behandlinger. Ved avancerede adfærdsstudier i genmodificerede mus har Gitta Wörtwein et al. som de første i verden vist at den muskarine M4 receptor har betydning for kokains og alkohols afhængighedsskabende effekter. Desuden har vi i prækliniske proof-of-principle studier vist at stimulering af denne receptor med nytænkende præparater, de såkaldte allosteriske modulatorer, kan hæmme kokains og alkohols effekter på adfærd og hjerne. I nærværende ph.d.-projekt ønsker vi at kortlægge de cellulære mekanismer, der ligger til grund for at M4-receptorstimulering kan dæmpe afhængighedsskabende effekter af kokain og alkohol. Dermed vil vi styrke evidensen for at M4 receptoren er et interessant mål for udviklingen af supplerende farmakologisk behandling for afhængighed.

Redaktør