Behandling

​Region Hovedstadens psykiatri behandler borgere i regionen med alle former for psykiske sygdomme. Voksne patienter bliver behandlet i voksenpsykiatrien, og børn og unge fra 0-17 år bliver behandlet i børne- og ungdomspsykiatrien.

Der er i alt otte psykiatriske centre og ét børne- og ungdomspsykiatrisk center i Region Hovedstadens Psykiatri. 

Behandlingen foregår på de psykiatriske centre. Ofte er behandlingen ambulant, dvs. uden indlæggelse, og den vil foregå i de psykiatriske ambulatorier på centrene. Indlæggelse af patienter sker på døgnafsnittene på de psykiatriske centre.  

Voksenpsykiatri

Behandlingen af psykisk sygdom er som lægevidenskabeligt speciale baseret på forskning og udvikling af medicinske og psykologiske behandlingsmetoder samt andre behandlingsformer.

Behandlingen omfatter en eller flere af følgende metoder:

 • Medicinsk behandling af både psykiske og fysisk e symptomer
 • Individuel psykoterapi
 • Psykoterapi i gruppe 
 • Miljøterapi (deltagelse i et socialt eller praktisk fællesskab fx på et døgnafsnit) 
 • Psykoedukation (information og undervisning i den konkrete psykiske sygdom)
 • Sociale foranstaltninger, som forbereder patienten på at kunne klare sig i lokalmiljøet efter behandling 
 • Elektrostimulans, ECT (Electro Convulsive Therapy), kan anvendes ved særlige lidelser som fx svære depressioner 

 

Børne- og ungdomspsykiatri

Der er ét samlet Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri. Centret er delt op i tre afdelinger: 

 • Bispebjerg
 • Glostrup
 • Hillerød

 

Behandlingen af børn og unge i alderen 0-17 år kan bestå af en eller flere metoder:

 • Individuelle samtaler/legeterapi
 • Familieterapi
 • Gruppeterapi
 • Miljøterapi
 • Medicinsk behandling

Vi tilbyder samtidig rådgivning både til barnet/den unge og familien. Forældrene til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien spiller en afgørende rolle i behandlingsforløbet og vil blive inddraget i samtaler og terapiforløb.
Behandlingsforløbet er præget af en høj grad af tværfaglighed og tæt kontakt mellem en række sektorer. Udover forældre bliver pædagoger og lærere også inddraget, ligesom skolepsykologer, sociale myndigheder og praktiserende læger indgår i samarbejdet med det psykiatriske behandlingssystem. 

Læs mere om behandling her.

Recovery

Undersøgelse og behandling i Region Hovedstadens Psykiatri er baseret på en recoveryorienteret tilgang, rehabilitering og netværksinddragelse. Recovery handler om processen frem mod dét, der udgør et godt og meningsfuldt liv for den enkelte. Det handler om håbet om at komme sig. 

I Region Hovedstadens Psykiatri har vi fokus på behandlingsmetoder og kvalitet, der understøtter den enkeltes recoveryproces. Budskabet "du kan komme dig" er essensen i recovery, og vi har derfor fokus på håb, muligheder og empowerment. 

Recovery i RHP

I Region Hovedstadens Psykiatri definerer vi recovery som en personlig, unik forandringsproces og som en måde at leve et tilfredsstillende liv præget af håb og muligheder, selv med de eventuelle begrænsninger, som psykisk sygdom medfører. I Børne- og Ungdomspsykiatrien definerer vi recovery som en personlig og relationel udviklingsproces, hvor barnet får mulighed for at opnå en så almindelig opvækst som muligt. 

Håb

En af de vigtigste opgaver, vi har i psykiatrien, er at være med til at bære håbet, når den enkelte er for syg til selv at bære det. Målet er, at den enkelte igen kan bære håbet selv. Ønsket om at styrke patienters og pårørendes deltagelse tager afsæt i, at deres indsigt og ressourcer er afgørende for en vellykket behandling. Det er brugernes egne ønsker, der skal være udgangspunktet for det enkelte patientforløb, og psykiatrien skal som organisation understøtte brugernes recoveryproces.   

Skolen for Recovery

Skolen for Recovery er et uddannelsestilbud til patienter, pårørende og medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale. Skolens kurser støtter og udvikler den enkelte deltager i at være ekspert i egen recovery-proces såvel som i recovery-orientering. Alle får undervisning i livet med psykisk sygdom samt at komme sig eller leve bedst muligt med psykisk sygdom inde på livet. 

Skolen er tilknyttet Psykiatrisk Center Ballerup og Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery

 

Sundhedsplatformen

Den 20. maj 2017 gik Region Hovedstadens Psykiatri over til at bruge Sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen samler patientoplysninger i én elektronisk patientjournal, hvilket skal skabe større sammen­hæng i behandlingen og forbedre måden, vi håndterer data på.

Læs mere om Sundhedsplatformen her

PsykInfo – et psykiatrisk informationscenter til borgere

PsykInfo giver information om psykiske lidelser og skaber overblik i behandlingssystemet. Som nyansat bør du kende til PsykInfo, som er et informationscenter, der organisatorisk hører til stabene, men fysisk er placeret i Rosengården lige ved Nørreport.

PsykInfo tilbyder information, rådgivning og vejledning til mennesker, som har - eller kender en, der har - psykiske problemer. PsykInfo tilbyder telefonisk og personlig, anonym rådgivning. PsykInfo er for alle borgere – også pårørende, der har brug for mere viden.

Læs mere om PsykInfo herRedaktør