Projekt velfærdsledelse

​Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient. Velfærdsledelsesprojektet kickstartede den 1. oktober, 2011. 

​​​​​​​​​​

​Projektdeltagere:

Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg, Region Hovedstadens Psykiatri

I projektet arbejdes med en af de store udfordringer for region og kommune: Ledelsens indvirkning på det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient. Udgangspunktet er, at der er behov for at styrke helhedssynet på ledelse. I projektet arbejdes der med at udvikle og kvalificere ledelserne til endnu bedre at kunne håndtere det tværsektorielle samarbejde ved at fremme en samarbejdende kultur mellem region og kommune. Regionen repræsenterer et behandlingsperspektiv og kommunen et socialt perspektiv, og de to sektorer hviler på forskellige lovgrundlag. Der skal skabes relationer og tillid, mere viden om hinanden og udvikles en fælles forståelse af de udfordringer, som region og kommune står overfor.

Mål:

I projektet udvikles en ledelsesmodel for det tværsektorielle ledelsessamarbejde. Modellen skal danne rammen for, at ledelserne i kommune og region, i fællesskab, får udviklet, operationaliseret og sammen med personalet, implementeret samarbejdsaftalerne for det tværsektorielle arbejde med den psykiatriske patient.

Afdækningsfasens undersøgelser:

Der er gennemført en række kvalitative og kvantitative undersøgelser med det formål at problemidentificere og kvalificere viden om det tværsektorielle samarbejde mellem projektets deltagende organisationer, forud for en kvalitetsudviklende og forbedrende indsats skulle begynde. Undersøgelserne foreligger nu i rapporten: "Tværsektorielle overgange i psykiatrien – Afrapportering af kvantitativ og kvalitativ undersøgelse". I undersøgelsen er der spurgt til de ansattes oplevelser af det tværsektorielle samarbejde. Og til borgere/patienters og pårørendes erfaringer med de tværsektorielle overgange mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune. De ansattes oplevelser og borger/patienter og pårørendes erfaringer er et centralt udgangspunkt for det videre arbejde med udvikling af det tværsektorielle samarbejde.

Herudover er der i forbindelse med projektet udarbejdet et litteratur- og erfaringsstudie samt en fotoworkshop-rapport udviklet på baggrund af en fotoworkshop afholdt med medarbejderne i region og kommune.

Resultaterne fra det kvalitative og kvantitative studie, litteratur- og erfaringsstudiet og fotoworkshoprapporten opsummeres alle i rapporten: "Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient – en kondenseret udgave af undersøgelsens resultater".

Udover rapporterne er der udviklet fire portrætfilm med tidligere patienter, som sætter fokus på deres oplevelse af det tværsektorielle samarbejde.

Undersøgelsesresultaterne ligger til grund for udviklingen af ledelsesmodellen for styrkelse af det tværsektorielle ledelsessamarbejde. Ledere fra Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune har mødtes ved en række netværksmøder, hvor de med udgangspunkt i repræsentative temaer fra undersøgelsesresultaterne, har haft mulighed for at diskutere det tværsektorielle samarbejde og pege på veje frem, der kan medvirke til at håndtere udfordringerne.​​

Redaktør