​​​​

Velkommen til 3. semester!

Under dit klinikforløb på 3. semester bliver du en del af hverdagen på Psykiatrisk Center Amager, og du får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. Her på siden kan du læse mere om, hvad dit forløb består af.

​Før klinikstart får du tilsendt en klinisk lektionsplan - en detaljeret beskrivelse af dit forløb. Dit klinikforløb begynder med nogle introdage, hvor du får en introduktion til psykiatrien, din kliniske vejleder og mere specifikt Psykiatrisk Center Amager. Her bliver du klædt på til at få et godt klinikforløb.

Som studerende på 3. semester bliver du tilknyttet et sengeafsnit eller et ambulatorium. Du bliver inddraget i vores hverdag og rutiner, og du vil blive kontaktperson for en eller flere patienter sammen med det øvrige personale. Du vil møde mennesker med et bredt udsnit af tilstande og sygdomme inden for voksenpsykiatrien. Det kan være patienter med angst eller patienter med hallucinationer, hvor du kommer til at forholde dig til deres oplevelse af verden.

Under dit klinikforløb kommer du til at arbejde sammen med andre faggrupper. På den måde får du mulighed for at se og opleve styrker og udfordringer ved det tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde både for patient og personale. De andre faggrupper kan være fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, psykologer, psykiatere og recovery-mentorer.​

​Det siger de stu​​​derende

Mød studerende, som tidligere har været i klinikforløb og hør om deres erfaringer.


Dit klinikforløb hos os

Dit klinikforløb består også af undervisning, hvor du kommer til at arbejde med nogle af de udfordringer, du kan møde i klinikken, og du får indblik i arbejdet med temaer som SafeWards og Recovery.

Sammen med din vejleder bliver du tilknyttet en refleksionsgruppe, hvor I med udgangspunkt i temaer som kommunikation, etik og tværprofessionelt samarbejde kobler teoretisk viden med eksempler fra praksis.

Under dit klinikforløb har du mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. På det faglige plan kommer du til at arbejde med:

  • forskellige kommunikative tilgange og metoder – herunder situationsbestemt kommunikation og etablering af professionelle relationer.
  • forskellige screeningsværktøjer.
  • observation, dataindsamling og identificering af sundhedsmæssige problemstillinger.
  • klinisk beslutningstagen og interventioner – herunder psykiatrisk sygepleje, miljøterapi, kognitiv adfærdsterapi og meget mere.
  • medicindispensering og -administration - herunder sundhedspædagogiske overvejelser.

På det personlige plan lærer du at:

  • forholde dig til patienter og deres reaktioner på at være psykisk syge og indlagte.
  • forstå dig selv og dine egne reaktioner.
  • arbejde med dine evner indenfor kommunikation, tillidsskabende- og relationsdannende adfærd.

​Din hve​rdag hos os

Dine arbejdsopgaver og din læring afhænger af, hvilket afsnit, du skal i klinik i. Her kan du læse lidt om de forskellige afsnit:

Åbne a​​fsnit

I et åbent afsnit deltager du i aktiviteter og samtaler med patienterne, deres pårørende og behandlingsteamet, og du vil få selvstændige opgaver i forhold til patienten. Det kan være opgaver som at lave ugeskemaer, kriseplaner, gå ture eller deltage i måltider.

Intensive, lukked​e afsnit

I intensive, lukkede afsnit observerer vi patienterne tæt, og du bliver inddraget i det fra begyndelsen. Vi observerer patientens tilstand, om medicinen virker, om patienten har en konfliktsøgende adfærd eller kunne være selvmordstruet. Her bliver du inddraget i brugen af forskellige screeningsredskaber – blandt andet til vurdering af f.eks. patientens selvmodsrisiko.

Ambulante enheder/teams

I ambulante enheder/teams deltager du i samtaler med patienten og dennes kontaktperson. Du vil deltage i tværfaglige konferencer, hvor vi drøfter og planlægger patienternes behandling. Du får også mulighed for at komme med på hjemmebesøg hos patienten eller selvstændigt at følge patienten til møder eller gåture.​


 

Redaktør