​​​​​​​​​​

Velkommen til 3. semester

Under dit klinikforløb på 3. semester bliver du en del af hverdagen på Psykiatrisk Center Glostrup, og du får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. Her på siden kan du læse mere om, hvad dit forløb består af. 

Vi har for 3. semester udarbejdet en klinisk lektionsplan som supplement til semesterbeskrivelsen, hvor vi beskriver læringsaktiviteterne for din kliniske periode med dato tid og sted, så du får et overblik.

På din første dag i klinikforløbet mødes vi til en fælles introduktion, hvor vi gennemgår centrets organisation, sengeafsnit, ambulante enheder, sikkerhedsforanstaltninger, lidt om psykiatrisk sygepleje, situationsbestemt kommunikation og tværfaglige samarbejdspartnere. Du kan have mange tanker og ideer om psykiatrien - spænding, nervøsitet eller glæde. Uanset, så vil din kliniske vejleder hjælpe dig gennem klinikperioden, så du føler dig tryg og sikker.

Under dit klinikforløb kommer du til at indgå i tværfagligt samarbejde med social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, psykologer og psykiatere. Derudover arbejder vi stærkt på at ansætte recovery-mentorer i alle sengeafsnit og ambulante enheder. En recovery-mentor har selv erfaring med sygdom, indlæggelse og recovery, og bruger disse erfaringer aktivt i mødet med patienterne og i samarbejdet med dig.   

Du kommer til at møde patienter, der bliver indlagt akut eller selektivt i kort og lang tid, frivilligt, under tvang eller med retslige foranstaltninger til planlagte ambulante forløb. Derfor har vi altid fokus på støtte og rehabilitering i hverdagen. 

Vores kerneopgaven er at samarbejde med patienten og de pårørende om udredning, pleje, behandling og rehabilitering. Patientforløbene tager udgangspunkt i det enkelte menneskes sundhedsudfordringer, livsvilkår og ressourcer.

Det siger de studer​ende

Mød studerende, som tidligere har været i klinikforløb og hør om deres erfaringer. ​

Dit klinikforl​​øb hos os

Dit klinikforløb består også af undervisning, og vi introducerer dig til semestrets krav til dine studieaktiviteter. De kliniske undervisere har planlagt to undervisningsdage. Den ene dag handler om "Læring i klinisk praksis", hvor vi har fokus på, hvordan du lærer, og hvad læring i klinisk praksis er. Her gennemgår vi formelle og lokale krav i forbindelse med din klinikperiode, og vi inddrager semesterbeskrivelsen. Den anden dag har overskriften: "Lærings-øer", hvor du med kliniske vejledere og kliniske undervisere reflekterer over psykiatrisk sygepleje, selvmordsrisikovurdering, somatisk sygepleje i psykiatrien og sundhedsfremmende aktiviteter og farmakologi.

Da vi arbejder med patienter, der indimellem kan blive meget vrede, kede af det og få symptomer på angst, er det vigtigt, at vi som personale får viden om og færdigheder i, hvordan vi skal håndtere situationen. Derfor får du tre timers undervisning i "Deeskalerende kommunikation og metoder".

Du bliver medkontaktperson for 1-2 patienter, hvor du får ansvaret for helhedsplejen, herunder patient-lægesamtaler, dokumentation i SundhedsPlatformen, aktiviteter med patienten, medicinhåndtering og pårørende samtaler. Du vil arbejde med "indledende sygeplejevurdering", "selvmordsrisikovurdering", etik i psykiatrien, psykiatriloven og etiske/juridiske problemstillinger.

Du kommer til at træne verbal og non-verbal kommunikation, og du får mulighed for at reflektere over forskellige perspektiver på patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. Alt sammen for at udvikle dine færdigheder i klinisk beslutningstagen.

Din hverdag​ hos os

På alle afsnit og i ambulante enheder arbejder vi efter Region Hovedstadens Psykiatris overordnede tilgang til recovery og kognitiv miljøterapi. Du kommer til at arbejde med sygeplejefaglige interventioner, og du får mulighed for at træne dine faglige og teoretiske refleksioner i forhold til semestrets læringsudbytter, specifikt med fokus på semestrets overordnede tema: "situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger-, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer".

I sengeafsnittene møder du patienterne i alle døgnets timer, og du skal deltage i dag-, aften- og weekendvagter. I de ambulante enheder deltager du kun i dagvagter. Ved klinikstart planlægger du sammen med din kliniske vejleder din vagtplan, så du har et fremmøde på gennemsnitlig 30 timer om ugen.

Du vil i samarbejde med personalet og patienterne indgå i det praktiske arbejde. Det kan være arbejdsopgaver som at: ​

 • vække patienterne.
 • sikre at patienterne får morgenmad/frokost.
 • hjælpe med tøjvask, da patienterne har deres eget tøj på under indlæggelsen.
 • sikre observation og udførelse af værdier (Blodtryk, puls mm.).
 • udarbejde kriseplaner med patienten.
 • planlægge pårørendesamtale.

I de intensive og retslige sengeafsnit kan der være særlige opmærksomhedspunkter. Det kan være, at du ikke må gå alene med patienterne ind på en patientstue eller varetage medicinhåndtering for patienter. Vi informerer dig om reglerne, så du trygt kan bevæge dig rundt i afsnittet.​
Fagligt indhold/lær mere

 • Barker, P. og Buchanan- Barker, P. (2018), The Tidal Model; Mental Sundhed, indsigelse og recovery, 1. udgave, 2. oplag, Munksgaard, København
 • Berring, L. og Boulund, E. (2020) "Deeskalering af konflikter på psykiatriske afdelinger", I: Psykiatrisk Sygepleje, Buus, N. (red.) 2.udgave, 1.oplag, Munksgaard
 • Birkler, J. (2018), Etik i psykiatrien, 1.udgave, 1. oplag, Munksgaard, København, 2018
 • Buus, N. m.fl. (2020) "Sygeplejerskestuderende i psykiatrien- forventninger, oplevelser og læring", I:Psykiatrisk Sygepleje, Buus, N., m.fl. (red.), 2. udgave, 1.oplag, Munksgaard 
 • Buus, N. Askham, B. og Stjernegaard, K. (2020) "Sygeplejersker i psykiatrien" , I: Psykiatrisk Sygepleje , Buus, N. (red.), 2. udgave, 1.oplag, Munksgaard
 • Dansk Sygepleje Råd (2014), Sygeplejeetiske retningslinjer, vedtaget 20. maj, 2014
 • Folker, A.P., (2017) "Sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser – analyse af personcases, oplysninger og evalueringer" Rapport fra Statens Institut for folkesundhed.
 • Haase, K. og Barbesgaard, H, et al. (2016), "Nye begreber i sygeplejerskeuddannelsen", I: Uddannelsesnyt. Fagligt selskab for undervisende sygeplejersker, 2016, nr. 3, side 11 – 16
 • Hallin, S. (2019) "Medicineringsfejl" I: Farmakologi – Hånden på hjertet, Hallin, S. og Olsen, I. (red.), 3. udgave, 2. oplag, Forfatterne og Munksgaard
 • Hallin, S. (2019), "Lægemiddeldispensering" I: Farmakologi – Hånden på hjertet, Hallin, S. og Olsen, I. (red.), 3. udgave, 2. oplag, Forfatterne og Munksgaard
 • Hallin, S. (2019), "Lægemiddeladministration" I: Farmakologi – Hånden på hjertet, Hallin, S. og Olsen, I. (red.), 3. udgave, 2. oplag, Forfatterne og Munksgaard
 • Hansson, B. og Jørgensen, R. (2017) "Den professionelle relation", I: Kommunikation for sundhedsprofessionelle, Jørgensen, K. (red.) 4. udgave, 1.oplag. Gads Forlag
 • Holen, M. , Ringer, A. og Tønder, E. (2020), "Patientens møde med de psykiatriske institutioner", I: Psykiatrisk sygepleje,  Buus, N. (red.) 2. udgave, 1. oplag, Munksgaard
 • Hummelvoll J.K., (2013) "Helt – Ikke stykkevis og delt", Hans Reitzels Forlag
 • Hybholt, L. , Askham, B., Stjernegaard, K. (2020), "Miljøterapiens betydning i behandlingspsykiatrien", I: Psykiatrisk sygepleje, Buus, N. (red.) 2. udgave, 1. oplag, Munksgaard
 • Højholt, A. (2016), " Del 1 Samarbejde" I: Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis, 2. udgave, Hans Reitzels Forlag
 • Højholt, A. (2016), "Del 2 Tværprofessionalitet" I: Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis, 2. udgave, Hans Reitzels Forlag
 • Jørgensen K. (2017), "Aktiv lytning, spørgsmål og gensvar", I: Kommunikation for sundhedsprofessionelle", Jørgensen, K. (red.), 4. udgave, 1. oplag, Gads Forlag
 • Lehn – Christiansen, S. (2016) "Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis", Munksgaard
 • Olsen, I(2019) "Hovedgruppe N, Centralnervesystemet" I: Farmakologi – Hånden på hjertet, Hallin, S. og Olsen, I. (red.), 3. udgave, 2. oplag, Forfatterne og Munksgaard
 • Region Hovedstaden Psykiatri (2014) "Når du skal udskrives - til dig, der er indlagt på psykiatrisk afdeling ", 2. oplag: https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Nordsjaelland/Undersoegelse-og-behandling/Udskrivning/Documents/Udskrivningsguide%20Info.pdf 
 • Region Hovedstaden Psykiatri, (2014) "Guide til et godt hverdagsliv – Kom dig af en psykisk lidelse",
 • https://www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-behandling/Patientinformation/Documents/Guide_til_et_godt_hverdagsliv_2015.pdf
 • Sletterød, H. og Kragerup, J. (2011), "At være sygeplejerskestuderende i klinisk praksis i psykiatrien", I: Sletterød, H. og Kragerup, J. (red.) Psykiatrisk sygepleje – Lærebog for sygeplejestuderende, Munksgaard
 • Simpson, A. og Buus, N. (2009), "Tværfagligt teamwork i psykiatrien", I: Psykiatrisk sygepleje, Buus, N. (red.) 1. udgave. Dansk sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.​


 Redaktør