​​​

6. semester

Under dit klinikforløb på 6. semester bliver du en del af hverdagen på Psykiatrisk Center Glostrup, og du får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. Her på siden kan du læse mere om, hvad dit forløb består af.

Vi har for 6. semester udarbejdet en klinisk lektionsplan som supplement til semesterbeskrivelsen, hvor vi beskriver læringsaktiviteterne for din kliniske periode med dato, tid og sted, så du får et overblik.

På din første dag i klinikforløbet mødes vi til en fælles introduktion, hvor vi gennemgår centrets organisation, sengeafsnit, ambulante enheder, sikkerhedsforanstaltninger, lidt om psykiatrisk sygepleje, situationsbestemt kommunikation og tværfaglige samarbejdspartnere. Du kan have mange tanker og ideer om psykiatrien - spænding, nervøsitet eller glæde. Uanset, så vil din kliniske vejleder hjælpe dig gennem klinikperioden, så du føler dig tryg og sikker.

Under dit klinikforløb kommer du til at indgå i tværfagligt samarbejde med social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, psykologer og psykiatere. Derudover arbejder vi stærkt på at ansætte recovery-mentorer i alle sengeafsnit og ambulante enheder. En recovery-mentor har selv erfaring med sygdom, indlæggelse og recovery, og bruger disse erfaringer aktivt i mødet med patienterne og i samarbejdet med dig.   

Du kommer til at møde patienter, der bliver indlagt akut eller selektivt i kort og lang tid, frivilligt, under tvang eller med retslige foranstaltninger til planlagte ambulante forløb. Derfor har vi altid fokus på støtte og rehabilitering i hverdagen. 

Vores kerneopgaven er at samarbejde med patienten og de pårørende om udredning, pleje, behandling og rehabilitering. Patientforløbene tager udgangspunkt i det enkelte menneskes sundhedsudfordringer, livsvilkår og ressourcer.

​ 

Det siger ​de studerende

Mød studerende, som tidligere har været i klinikforløb og hør om deres erfaringer.


Dit k​linikforløb hos os

Dit klinikforløb består også af undervisning, og de kliniske undervisere har planlagt flere læringsaktiviteter, hvor du møder centrets øvrige studerende på 6. semester.

Gennem din klinikperiode har vi planlagt fem studiesamtaler, hvor vi arbejder med din udvikling, og vi introducerer dig til tre forudsætningskrav, som du skal opfylde, før du kan gå til semestrets afsluttende kliniske prøve.

Ved "Læring i klinisk praksis" arbejder du med semestrets læringsudbytter, og vi har fokus på egen læring, og hvilken betydning den har for din udvikling af viden, færdigheder og kompetencer inden for semestrets tema: 'Selvstændig sygeplejepraksis'.

Vi har også forberedt en Masterclass til dig, hvor du introduceres til kvalitet- og forbedringsarbejde i sygeplejen, sygeplejeforskning, karriereveje og eksempler på udviklingsarbejde såsom PDSA – Plan, Do, Study and Act.

Da vi arbejder med patienter, der indimellem kan blive meget vrede, kede af det og få f.eks. symptomer på angst, er det vigtigt, at vi som personale får viden om og færdigheder i, hvordan vi skal håndtere situationen. Derfor får du tre timers undervisning i "Deeskalerende kommunikation og metoder".

Din kontakt m​ed patienterne

Du bliver medkontaktperson for 1 -2 patienter, hvor du får ansvaret for helhedsplejen, herunder patient-lægesamtaler, dokumentation i SundhedsPlatformen, sundhedsfremmende aktiviteter med patienten, medicinhåndtering og pårørende samtaler. Du vil arbejde med "indledende sygeplejevurdering", "selvmordsrisikovurdering", etik i psykiatrien, psykiatriloven og etiske/juridiske problemstillinger.

Du vil i samarbejde med en klinisk vejleder, selvstændigt deltage i patientnære situationer med fokus på patientens oplevelser og reaktioner. Du forholder dig kritisk i forhold til de patientinformationer du modtager, både mundtlig og skriftligt. I samspil med en klinisk vejleder udvikler du færdigheder i klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab.

Du kommer til at møde patienter i stabile, akutte og/eller komplekse pleje- og behandlingsforløb, som udfordrer dine faglige og personlige kompetencer.

De kliniske vejledere introducerer dig til "Logbog i medicinhåndtering – del 2". Der er mødepligt i den kliniske undervisning jf. 'Rammer og krav for klinisk undervisning...', samt du skal deltage i det eksterne kursus "Fællesundervisning i Kommunikation".

 

Jour​​​nal Club

Vi arbejder med Journal Clubs, hvor du mødes tre gange med centrets øvrige 6. semester studerende og læser og vurderer forskningsartikler med udgangspunkt i CASP-modellen - Critical Appraisal Skills Programme. Det er de kliniske undervisere, der faciliterer denne aktivitet.

Din hv​erdag hos os

På alle afsnit og i ambulante enheder arbejder vi efter Region Hovedstadens Psykiatris overordnede tilgang til recovery og kognitiv miljøterapi. Du kommer til at arbejde med sygeplejefaglige interventioner, og du får mulighed for at træne dine faglige og teoretiske refleksioner i forhold til semestrets læringsudbytter, specifikt med fokus på semestrets overordnede tema: "Selvstændig sygeplejepraksis".

 

I sengeafsnittene møder du patienterne i alle døgnets timer, og du skal deltage i dag-, aften- og weekendvagter med klinisk vejleder. I de ambulante enheder deltager du kun i dagvagter. Ved klinikstart planlægger du sammen med klinisk vejleder din vagtplan, så du har et fremmøde på gennemsnitlig 30 timer om ugen.

Du vil i samarbejde med personalet og patienterne indgå i det praktiske arbejde. Det kan være arbejdsopgaver som at:

  • vække patienterne.
  • sikre at patienterne får morgenmad/frokost.
  • hjælpe med tøjvask, da patienterne har deres eget tøj på under indlæggelsen.
  • sikre observation og udførelse af værdier (Blodtryk, puls mm.).
  • udarbejde kriseplaner med patienten.
  • planlægge pårørendesamtale.

Derudover vil du på lige fod med personalet deltage i tværfaglige konferencer, forbedringsmøder, være teamkoordinator eller deltage i lokale udviklingsprojekter. Du træner og øver faglig argumentation med medstuderende, daglig vejleder, klinisk vejleder og klinisk underviser for at blive bevidst om klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab.

I de intensive og retslige sengeafsnit kan der være særlige opmærksomhedspunkter. Det kan være, at du ikke må gå alene med patienterne ind på en patientstue eller varetage medicinhåndtering for patienter. Vi informerer dig om reglerne, så du trygt kan bevæge dig rundt i afsnittet.​


Redaktør