​​​​​​

Velkommen til 3. semester!

Under dit klinikforløb på 3. semester bliver du en del af hverdagen på Psykiatrisk Center Sct. Hans, og du får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. Her på siden kan du læse mere om, hvad dit forløb består af. ​​

Før klinikstart får du tilsendt information om dit forløb. Dit klinikforløb begynder med nogle introdage, hvor du får en introduktion til psykiatrien, din kliniske vejleder og mere specifikt Psykiatrisk Center Sct. Hans. Her vil du blive klædt bedst muligt på, så du kan få mest muligt ud af dit klinikforløb.

Som sygeplejestuderende bliver du tilknyttet et sengeafsnit eller ambulatorium med en klinisk vejleder eller daglig vejleder og klinisk underviser, som sørger for, at du får et lærerigt uddannelsesforløb.

Du kommer til at arbejde med tværprofessionelle samarbejdspartnere – f.eks. ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, psykologer og psykiatere, der er ansat i afsnittet. Her får du lejlighed til at se og opleve styrker og udfordringer ved det tværprofessionelle samarbejde, som kan være dilemmafyldt både for patient og personale. 

Det siger de​ studerende

Mød studerende, som tidligere har været i klinikforløb og hør om deres erfaringer. ​

​Dit klinikforløb h​​​os os

Under dit klinikforløb hos os får du mulighed for at træne dine færdigheder i forhold til psykiatrisk sygepleje, samt dine faglige og teoretiske refleksioner. Og du kommer til at deltage i planlagt undervisning og refleksion i vores 'Læringsrum Sct. Hans'.

På Sct. Hans bliver du tilknyttet en eller flere patienter eller et team af patienter i et afsnit.

Din hverdag h​​os os

De kliniske vejledere er opmærksomme på, at træning af kommunikation og relation inden for psykiatrisk sygepleje ofte betyder en stor personlig og faglig udvikling for dig. Derfor kommer du til at træne situationsbestemt kommunikation med patienten, som indebærer at:

  • observere, træne, og afprøve situationsbestemt kommunikation.
  • træne etablering af professionel relation – herunder træning i at stille dig til rådighed, være opsøgende og nysgerrig, og have øje for patienten.
  • afprøve den motiverende samtale (MI) og kognitiv adfærdsterapi (KAT).
  • observere og indsamle data.
  • identificere pat​​ientens sundhedsudfordringer.
  • indgå i kritisk refleksion over udførte interventioner, anvendte metoder og teori og mulighed for at træne kliniske beslutning og klinisk lederskab.

Du kommer også til at træne og udvikle dine evner til klinisk beslutning og klinisk lederskab ved at etablere relation til- og deltage i sygeplejefaglige interventioner.

Træning af inte​​rventioner inden for psykiatrisk sygepleje indebærer:

  • aktiviteter inden for miljøterapi og social færdighedstræning.
  • afsnitsrelevante screeningsredska​ber.
  • medicindispensering og -administration, herunder sundhedspædagogiske overvejelser.

Når vi træner refleksion over kliniske beslutninger i psykiatrisk sygepleje, bruger vi centrets Model til klinisk beslutningstagen, som er udviklet med inspiration fra Pædagogisk refleksions model (PRM -modellen) af Færch J. og Bernild C.


Ved klinikstart vil du få adgang til både litteraturliste og materialer til dit forløb hos os. ​

Redaktør