Recovery

Begrebet recovery​ har en afgørende plads indenfor psykiatrisk sygepleje. 

Vi arbejder ud fra en recovery-orienteret tilgang i samarbejde med patienten. Den gennemgående for­ståelse af en "recovery"-orienteret tilgang er, at det er muligt at komme sig helt eller delvist efter en sindslidelse. Udgangspunktet er patientens egen oplevelse og tilgangen fokuserer på håb, meningsfuldhed og selvbestemmelse. Sygeplejersken er med til at bære troen på, at der er håb og at det er muligt at kom­me sig.

 

"At komme sig" sker bl.a. i kraft af patientens egen indsats, idet et recoveryforløb bygger på auto­nomi og har fokus på en individuel og personlig forandringsproces. Processen henviser til en stræben mod at skabe sig et værdifuldt og meningsfuldt liv selv med de begrænsninger, der kan følge af en sindslidelse. Det be­tyder, at de involverede parter sætter sig ud over tanken om helbredelse som eneste mål.

 

Recovery er en proces snarere end en metode eller intervention. Recovery kan derfor ikke tilbydes som en sygeplejefaglig intervention, men betragtes i stedet, som en proces sygeplejersken støtter patienten i. Oftest rummer processen både frem- og tilbagegang og her har sygeplejersken en vigtig rolle i forhold til at bevare håbet. Særligt når patien­ten ikke selv kan finde det.

 

Vi er fortsat i proces med at udbrede en recovery-orienteret praksis i Region Hovedstadens Psykiatri. Det sker bl.a. gen­nem involvering af brugere og individuelle samtaler med patienterne samt fælles beslut­nings­tagning, som bidrager til med­bestemmelse i forhold til egen situation, og vi undersøger altid patien­tens egne mål med behandlingen.​

Recoverymentorer

Som led i arbejdet med recovery ansætter vi flere og flere recoverymentorer. Mentorerne udfører et stort og værdsat arbejde for patienter i psykiatrien. Recoverymentorerne har selv erfaringer med psykiske van­skeligheder og har selv været igennem et recoveryforløb. De kan derfor bidrage med en særlig værdifuld indsigt. De er rollemodeller og et bevis på, at patienterne kan komme sig over, eller komme godt videre i livet, psykisk sygdom til trods. Recoverymentorernes erfaringer bruges aktivt i samværet med patienterne og er samtidig et godt grundlag for at fungere som sparringspartnere for både medarbejdere, pårørende og netværk. 

Her kan du læse mere om recoverymentorer.

 

Skolen for Recovery

Skolen for Recovery understøtter den enkelte i vedkommendes egen recoveryproces. Skolen har til formål at fremme viden om recovery for mennesker med psykisk sygdom, deres pårørende samt medarbejderne i RHP. Skolen er ikke et behandlingstilbud, men et undervisningstilbud, som supplerer de øvrige behandlings- og rehabiliteringstilbud. Her kan du læse mere om Skolen for recovery.


Redaktør