Samarbejde på tværs

​Det tværfaglige samarbejde​ og samarbejdet på tværs af sektorer er et centralt element i behandlingen og plejen af patienter med en psykisk lidelse.

Det tværfaglige samarbejde

Vi har en lang og stærk tradition for at samarbejde på tværs af fag i psykiatrien.

Udredning og diagnosticering af psykiske problemstillinger beror primært på samtaler med patienten samt kliniske observationer i forbindelse med samvær med patienten. Derfor får de forskellige faggruppers observationer og samarbejde med patienten stor betydning for en nuanceret beskrivelse af patientens ressourcer og udfordringer, som et led i den diagnostiske proces.

Det faglige samarbejde er således afgørende for kvaliteten i patientbehandlingen, idet den afhænger af de enkelte faggruppers samarbejde om opgaven. I dit klinikforløb vil du møde et væld af faggrupper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, psykiatere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialråd­givere og sekretærer m.fl. og du vil fået indblik i, hvilke kompetencer de forskellige faggrupper byder ind med i samarbejdet med og om patienten. Det giver dig mulighed for at reflektere over, hvordan du kan gøre brug af andre faggruppers kompe­tencer, når du arbejder med kliniske beslutninger og klinisk lederskab i de patientforløb, du følger.


Nedenfor kan du se en film, som eksempel på det tværprofessionelle samarbejde mellem en far­maceut og en læge samt patientens oplevelse af dette samarbejde.


Samarbejde på tværs af sektorer

I psykiatrien, og i sundhedsvæsenet generelt, arbejder vi med at skabe mere sammenhæng i patientforløb. Der er fokus på overgange fra den ene sektor til den anden, så patienten populært sagt "ikke falder mellem to stole".

Når målet er sammenhængende patientforløb, er kvaliteten i det tværprofessionelle, tværgående – og tværsektorielle samarbejde afgørende, og det er vigtigt at patient og pårørende oplever, at de forskellige indsatser hænger sammen.

I psykiatrien har du god mulighed for at opleve, hvordan samarbejdet forløber, når patienten udskrives og der skal indgås aftaler om, hvilken tværsektoriel indsats, der skal sættes i værk. Patienten kan eksempelvis hen­vis­es til ambulant psykiatrisk behandling, kommunale tilbud, herunder socialpsykiatrien (bosteder) eller anden form for opfølgning. Der planlægges et udskrivelsesforløb med samtaler, hvor repræsentanter/fagpersoner fra instanser, der skal modtage patienten, deltager. Det er vigtigt, at patienten oplever en god og tryg overgang fra indlæggelse til udskrivelse. Herunder kan du se film, der beskriver, hvad et netværksmøde er og hvordan et netværksmøde bliver afholdt.

 

Her kan du se en kort film om hvad et netværksmøde er

 

Her kan du se en kort film om hvordan du holder et netværksmøde


Redaktør