Det specialiserede voksenområde for social -og sundhedsassistentelever

​Det specialiserede voksenområde er for mennesker med meget forskellige forudsætninger, udfordringer og problemer. Fælles for dem er, at de har behov for en højt specialiseret indsats. Målgrupperne er voksne med handicap, psykiske lidelser og sociale problemer. Det specialiserede voksenområde har ansvaret for at drive og udvikle bo-, dag- og rehabiliteringstilbud, herberger og krisecentre, kommunikationscenter samt sikrede afdelinger for unge kriminelle.

​Kerneopgav​en

Det specialiserede voksenområdes kerneopgave er at skabe gode rammer for voksne, som benytter de udbudte tilbud. De skal opleve høj livskvalitet og muligheder for at udvikle sig og leve et så selvstændigt liv som muligt. Tilbuddene på det specialiserede voksenområde er højt specialiserede. De borgere, som benytter tilbuddene, har komplekse fysiske, psykiske eller sociale problemer og ofte i en kombination. Det kræver indsatser, der er skræddersyet til den enkelte, og som er baseret på højt specialiseret faglig viden, kompetencer og teknologiske muligheder. Ofte forudsætter indsatserne et tæt samarbejde og koordination på tværs af faggrupper og sektorer. Det er en del af kerneopgave at sikre denne koordination

En vejleder fr​a Jonstrupvang fortæller om nogle af opgaverne i det specialiserede voksenområde

Hvilke opgaver har du?

 • Hjælp til personlig pleje

 • Toilet besøg

 • Lejring

 • Hjælp til spisning 

 • Hjælp til div. daglige opgaver 

 • Pleje og omsorg

 • Kommunikation

 • Neuropædagogik

 • Medicin, Diabetes

 • Sår pleje

 • Hygiejne

 • Kateter, stomi

 • Dysfagi

 • Kontaktperson systemet, sagsbehandler, læger, hospital, neurolog, tandlæger, pårørende, tværfagligt samarbejde med Fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsassistenter, pædagoger etc.


Hvorfor er det fa​​gligt spændende og udfordrende at arbejde i det specialiserede voksenområde?

 • At vi arbejder neuropædagogiske 

 • At vi er rundt om hele mennesket

 • At vi er/ bliver specialister inden for vores felt

 • At vi altid kan lære mere

 • At vi arbejder med værdier (faglighed, respekt, kreativitet og ansvarstagen)

 • At vi som faglærte kan følge med den nye udvikling.


Hvordan samarb​​ejdes med pårørende?

Vi har et tæt samarbejde med de pårørende, mest telefonisk.

De pårørende deltager ofte på handleplansmøde, lægegennemgang samt ved sundhedstjek hos borgeren.

De pårørende er en del af Jonstrupvang, med deres egen forening af pårørende, som har månedlige arrangementer for beboerne i huset. 

Hvilket læringsmiljø stiller I til rådigh​​​ed?

Vi tilbyder eleverne at melde sig på vores interne kompetence plan, som består af følgende undervisning 2 x om året:

 • Forflytning

 • Dysfagi

 • Førstehjælp og brandkursus

 • Neuropædagogik

 • CP og aldring

 • Serviceloven og magtanvendelse 

 • Pårørendesamarbejde

 • CP og Seksualitet

 • Nexus undervisning

 • Hygiejne


Der er 1 x om måneden tværfagligt studiegruppe, assistentmøde hver 6 uge samt tværfagligt og Personalemøde hver 6 uge.

Hvad får I ud af at have Social og sundhedsas​​​sistentelever hos jer?

At få elever, betyder at vi kan være med at til udvikle og styrke elevernes faglighed, at klæde eleverne på til at kunne varetage de fleste opgaver, der er inden for det sundhedsfaglige og neuropædagogiske felt.

Oplæringsstede​r i regionen på det specialis​​​erede voksenområde

Jonstru​​pvang

Jonstrupvang er et bo-aktivitetstilbud til voksne med cerebral parese eller lignende og ligger i Værløse. På Jonstrupvang er der fem grupper, som alle er blandede bo-grupper, hvor der bor 6-7 beboere i hver. De fleste beboere er kørestolsbrugere og er i alderen 20 og 60 år. Vi er et tværfagligt team bestående af social- og sundhedsassistenter, pædagoger, en ergoterapeut og en fysioterapeut.  

Læs mere på Jonstrupvangs hjemmeside.

​Solga​​v​​en

Solgaven er et af Dansk blindesamfunds fire landsdækkende specialbotilbud og dagcenter for blinde og svagsynede og ligger i Farum. Solgavens botilbud har 55 boliger, 1 ægtepar-bolig og en aflastningsbolig - alle med egen terrasse og er for alle aldre. Vi er organiseret i teams og arbejder tværfagligt og har ansat social og sundhedsassistenter.

Læs mere på Solgavens hjemmeside.

Blindece​​nter Bredegaard

Bredegaard er et højt specialiseret bo-og dagtilbud til blinde og svagsynede voksne mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Herunder også mennesker med erhvervet eller medfødt døvblindhed og ligger i Fredensborg. Blindecenter Bredegaard har 41 lejligheder og er organiseret i teams, arbejder tværfagligt og har social og sundhedsassistenter ansat. 

Læs mere på Blindecenter Bredegaards hjemmeside.

Lyng​dal

Lyngdal er et bo-og aktivitetstilbud for mennesker med gennemgribende psykisk udviklingsforstyrrelse og ASF (autismespektrumforstyrrelse), lav psykisk udviklingsalder og problemskabende adfærd. Nogle beboere har i kombination med de udviklingsmæssige handicaps psykiske lidelser. Lyngdal er beliggende i Birkerød. Aldersfordelingen er en overvægt at unge/yngre (18-40 år), enkelte er midaldrende (40-70). 2/3 af beboerne er mænd, 1/3 er kvinder. Lyngdal er organiseret i teams og arbejder tværfagligt og har ansat social og sundhedsassistenter.

Læs mere på Lyngdals hjemmeside. 

Herunder kan du se videoer med en elev der fortæller om erfaringerne med at være i oplæringsperiode 2 på Jonstrupvang på det specialiserede voksenområde.​​​​​

Redaktør