Hvordan forbereder jeg bedst borgeren til indsatsplanmødet

​Som forberedelse til indsatsplanmødet holder du, som er koordinator, samtaler med borgeren, hvor I drøfter, hvordan vedkommende bliver inddraget i udarbejdelsen af den koordinerende indsatsplan. Hvis borgeren ønsker at deltage i koordinationsmødet, kan I tale mødet igennem og måske tale om, hvad borgeren ønsker at sige under mødet. Det er vigtigt sammen med borgeren at italesætte, hvad der skal til, for at borgeren føler sig tryg.

Hvis borgeren ikke ønsker at deltage i koordinationsmødet, kan vedkommende give sine inputs til indsatsplanen og drøfte disse med dig, så I sikrer, at borgerens ønsker og behov inddrages i udarbejdelsen af den koordinerende indsatsplan.

Læs informationspjecen om den koordinerende indsatsplan – Til Borger – sammen med borgeren. Pjecen oplister punkter, som borgeren med fordel kan gøre sig overvejelser om forud for mødet [indsæt link]

Se filmen om den koordinerende indsatsplan sammen med borgeren, så vedkommende kan få en fornemmelse af, hvad et indsatsplanmøde indebærer


Hvordan forbereder jeg borgeren til koordinationsmødet?

Hvordan forbereder jeg.JPG

Find klippet her

Redaktør