Mødefora i Region Hovedstadens Psykiatri

​Her kan du finde mødereferater fra de centrale mødefora i Region Hovedstadens Psykiatri.


Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange

Forum for effektive og standardiserede arbejdsgange skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger i relation til organisering og driftsledelse, herunder styring, arbejdsgange og information inden for udredning, behandling og rehabilitering.

Forummet har ansvar for at sikre rammer og organisation for patientbehandlingen, herunder:

 • Sikre efterlevelse af standarder

 • Fastlægge og tilpasse udrednings- og behandlingskapacitet

 • Skabe rammer for – og følge op på - implementering af ny sundheds-it, herunder Sundhedsplatformen

 • Udvikle og kvalitetssikre registrering, ledelsesinformation og logistik

 • I samarbejde med Forum for patientbehandling igangsætte udvikling af behandlingsprogrammer (herunder pakkeforløb, patientforløbsbeskrivelser, tilbud til indlagte patienter og organisering af tilbud til akutte patienter)

 • Arbejde med at muliggøre monitoring af patientvurderet effekt

 • Forberede og følge op på specialeplanlægning og HOPP2020


Forum for effektive og standardiserede arbejdsgange har ansvar for at udvikle og sikre gode rammer for indfrielsen af driftsmål inden for disse områder. Alle beslutninger skal følges op af en implementeringsplan.

Arbejdsopgaverne for Forum for effektive og standardiserede arbejdsgange vil i nogle tilfælde være overlappende med fx Forum for patientbehandling. Der er derfor behov for tæt koordination i arbejdstilrettelæggelsen mellem især disse to fora. Dette gælder bl.a. for opgaver i relation til pakkeforløb, akkreditering og specialeplanlægning.


Kommissorium for forum for standardiserede og effektive arbejdsgange

Referater

Referater fra møder i Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange fra før oktober 2020 kan rekvireres via mail på psykiatri@regionh.dk.Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang

Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger inden for recovery, brugerdeltagelse, patientsikkerhed og reduktion af brugen af tvang.

Forummet har ansvar for:

 • Hospitalets strategi for brugerdeltagelse, herunder recoveryorientering.

 • Projekt Sikker Psykiatri, herunder udviklingen indenfor patientsikkerhed og infektionshygiejne. Desuden opsamling mv. i forhold til fælles læring på tværs af hospitalet, fx kerneårsagsanalyser

 • Nedbringelse af bæltefikseringer, herunder handleplan for nedbringelse af tvang samt partnerskabsaftalen om nedbringelse af tvang

 • Sektorsamarbejdet.

Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang har ansvar for at understøtte indfrielsen af driftsmål inden for disse områder. Alle forummets beslutninger skal følges op af en implementeringsplan. 


Kommissorium for Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang


Referater

Referater fra møder i Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang fra før oktober 2020 kan rekvireres via mail på psykiatri@regionh.dk.
Forum for rationel farmakoterapi

Forum for rationel farmakoterapi skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri, ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger inden for lægemiddelområdet.

Forum for rationel farmakoterapi ansvaret for at:

 • Rådgive psykiatridirektion og centre på lægemiddelområdet med henblik på at sikre en ensartet og patientsikker anvendelse af lægemidler med afvejning af behandlingseffekter i forhold til økonomi.

 • Understøtte direktion og hospitalsledelse i regionale og nationale dagsordner vedrørende farmakoterapeutiske spørgsmål

 • Udmønte regionens overordnede beslutninger på lægemiddel området,

 • Initiere udarbejdelse af psykiatriens behandlingsvejledninger samt algoritmer for lægemiddelvalg i relation til disse.

 • Udarbejde handleplaner og tiltag med udgangspunkt i kvalitetsdata vedrørende håndtering og anvendelse af lægemidler.

 • Bidrage til initiativer der sikrer hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer herunder hensigtsmæssig opgaveglidning

 • Sikre at datastyringen af lægemiddelområdet sker ud fra farmakologiske faglige overvejelser.

 • Sikre det ledelsesmæssige fokus i forhold til vidensdeling mellem centrene hvad angår de farmakologiske tiltag hvert center arbejder ud fra.

Forum for rationel farmakoterapi har desuden til formål at styrke, kvalificere og understøtte implementeringen af fælles udviklingsopgaver inden for lægemiddelområdet. ​

Referater

Referater fra møder i Forum for rationel farmakoterapi fra før oktober 2020 kan rekvireres via mail på psykiatri@regionh.dk.
Forum for patientbehandling

Forum for patientbehandling skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger inden for patientbehandling i Region Hovedstaden Psykiatri. Det gælder dog ikke vejledninger vedr. farmakologisk behandling, som varetages i Forum for rationel farmakoterapi. 


Forum for patientbehandling har ansvar for indholdet i patientbehandlingen, herunder at:

 • Udvikle og standardisere indholdet i psykiatriens behandlingstilbud

 • Sikre de rette behandlingsstrategier

 • Udvikle den samlede str​ategi indenfor kvalitet og løbende forbedring af denne, herunder afklaring af tværgående faglige problemstillinger

 • Udvikle kliniske outcomemål

 • Sikre udviklin​g af tiltag til at forbedre psykiatriske patienters somatiske helbred

 • Sikre at kliniske kvalitetsdata skal indgå i det kliniske forbedringsarbejde som et vigtigt værktøj til kvalitetssikring

Forum for patientbehandling har ansvar for at koordinere, rådgive og beslutte indenfor emner, der vedrører indholdet i patientbehandlingen, herunder understøtte indfrielsen af driftsmål på området. Alle beslutninger skal følges op af en implementeringsplan.

Arbejdsopgaverne for Forum for patientbehandling vil i nogle tilfælde være overlappende med fx Forum for effektive og standardiserede arbejdsgange. Der er derfor behov for tæt koordination i arbejdstilrettelæggelsen mellem især disse to fora. Dette gælder især for opgaver i relation til pakkeforløb, akkreditering og specialeplanlægning.
Referater

Referater fra møder i Forum for patientbehandling fra før oktober 2020 kan rekvireres via mail på psykiatri@regionh.dk.
Forum for ledelse og uddannelse

​Forum for ledelse og uddannelse skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger inden for ledelse og uddannelse. 


Forum for ledelse og uddannelse har til opgave at understøtte ledernes og medarbejdernes evner til at udmønte de strategiske indsatsområder i Region Hovedstadens Psykiatri, herunder lederne​s kompetencer til at lede drift og forbedringer samt evnen til at arbejde med målstyring og kvalitet. Forum for ledelse og uddannelse skal løbende danne sig et overblik over, hvilke kompetencer, der er behov for blandt ledere og medarbejdere inden for følgende områder:

 • Rekruttering, fastholdelse og opgavefordeling

 • Lederudvikling

 • Strategisk kompetenceudvikling

 • Uddannelsesopgaven (præ- og postgraduat)

 • Arbejdsmiljø, herunder forebyggelse og håndtering af vold og trusler, trivsel, sygefravær samt social kapital.

Forum for ledelse og uddannelse har ansvar for at koordinere, beslutte og understøtte udviklingen på ovennævnte områder, herunder ansvar for at understøtte indfrielsen af driftsmål vedr. disse områder. Alle beslutninger skal følges op af en implementeringsplan. ​


Kommissorium for Forum for ledelse og uddannelse


Referater

Referater fra møder i Forum for ledelse og uddannelse fra før oktober 2020 kan rekvireres via mail på psykiatri@regionh.dk.
Forum for forskning og innovation

Forum for forskning og innovation skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede rammer og initiativer og implementerbare beslutninger inden for forsknings- og innovationsområdet.

Forum for forskning og innovation har ansvar for at definere udviklingen inden for forskningsområdet i Region Hovedstadens Psykiatri. Forummet skal sikre koordination og udvikle hensigtsmæssige rammer for den overordnede styring af hospitalets forskningsaktiviteter- og projekter. Samtidig skal forummet fremme identifikation, udvikling og udbredelse af innovative ideer på tværs af hospitalet. Alle beslutninger skal følges op af en implementeringsplan.

Forum for forskning og innovation har ansvaret for, at:

 • udarbejde og følge op på hospitalets forskningsstrategi, understøtte udviklingen af kliniske forskningsenheder, herunder fremme god administration og ledelse af forskningsprojekter

 • prioritere og beslutte igangsættelse af nye forskningsprojekter, herunder sikre, at der eksisterer veldefinerede kriterier og processer for ansøgning og tildeling af forskningsmidler

 • behandle sager og udviklingsforslag fra Region Hovedstadens Psykiatris forskningsenheder, herunder sikre fælles retning og vilkår for enhederne på tværs af hospitalet

 • følge op på regionens innovationspolitik, og herunder fremme udviklingen af en innovationskultur i Region Hovedstadens Psykiatri.


Kommissorium for Forum for forskning og innovation


Referater

Referater fra møder i Forum for forskning og innovation fra før oktober 2020 kan rekvireres via mail på psykiatri@regionh.dk.
Oversigt over medlemmer i de tværgående mødefora i Region Hovedstadens Psykiatri pr. december 2019


Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang
Vicedirektør Anne Hertz (formand)
Centerchef Mette Berthelsen Fredsgaard, PC Glostrup (næstformand)
Specialkonsulent Anette Ernst Seehusen, Kristineberg 3 (sekretær)
Udviklingschef Nanette Forner, PC Amager
Klinikchef Jakob Krarup, PC Skt. Hans
Centerchef Jette Melander, PC Bornholm
Udviklingschef Claus Hansen, PC Glostrup
Udviklingschef Kristina Schwartz, PC København
Udviklingschef Gitte Busch Pedersen, PC Nordsjælland
Klinikchef Louise Behrend, PC Ballerup
Sekretariatschef Mads Ellegaard Christensen, Kristineberg 3
Udviklingschef Tina Nørgaard Jacobsen, BUC
Teamleder Tove Vedige Brøchner, Kristineberg 3
Professor Merete Nordentoft, PC København
Leder af Kompetencecentret Lone Petersen, PC Ballerup
Ledende Socialrådgiver Bettina Charlotte Skovmand (BUC)
Oversygeplejerske, ph.d. Jesper Bak, PC Skt. Hans
Recoverymentor Jan Tonny Hansen, PC København
Læge Katja Clemmesen, PC Amager
Ambulatorieleder Morten Kistrup, PC Stolpegaard
Brugerrepræsentant Agnete Klint Holbak
Brugerrepræsentant Anne Vestervang Fuglsang
Suppleant for brugerrepræsentanten Knud Fischer-Møller
Forum for patientbehandling
Vicedirektør Ida Hageman(formand)
Centerchef Per Sørensen, PC Stolpegaard (næstformand)
Forskningskonsulent Anna Weiland Zachariassen, Kristineberg 3 (sekretær)
Overlæge Birgitte Borgbjerg Moltke, CVD
Udviklingschef Niels Aagaard, PC Skt. Hans
Klinikchef Nicolai Stig Renstrøm, PC Glostrup
Sygeplejerske Camilla Kamma Rubin, PC Amager
Professor Annamaria Giraldi, PC København
Psykolog Stine Bjerrum Møller, PC Nordsjælland
Afdelingslæge Trine Stissing, Dagafsnit for Spiseforstyrrelser, PCB
Klinikchef Jeanett Østerby Bauer, PC København
Afdelingslæge Anna Amalie Elgaard Thorup, BUC
Professor Poul Videbæk, PC Glostrup
Klinikchef Nina Staal, BUC
Afdelingssygeplejerske Karen Julander, PC Glostrup
Læge Susanne Fejerskov, PC Amager
Brugerrepræsentant Hanne Nielsen
Brugerrepræsentant Yael Schade
Suppleant for brugerrepræsentanten Kim Kjeldgaard
Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange
Direktør Martin Lund (formand)
Centerchef Line Duelund, PC Amager (næstformand)
Konsulent Anica Hand, Kristineberg 3 (sekretær)
Udviklingschef Louise Bangsgaard, PC Ballerup
Klinikchef Thomas Schütze, PC Skt. Hans
Udviklingschef Henrik Ingemann Andersen, BUC
Klinikchef Darius Mardoses, PC Glostrup
Stabschef Sven Knudsen, Kristineberg 3
Leanchef Jens Normand, Kristineberg 3
Chef for målstyring og patientlogistik Jacob Bille Krogh, Kristineberg 3
Administrationschef Camilla Sørensen, PC Stolpegård
Udviklingschef Charlotte Pelch, PC København
Overlæge Mette Rindom, PC Nordsjælland
Visitationschef Allan Lohmann-Olsen, KUA, CVD
Afdelingssygeplejerske Ditte Thomsen, PC Glostrup
Teamleder, sygeplejerske Lea Klarup, PC Amager
Teamkoordinator Karin Arnberg, Pc Nordsjælland
Overlæge Eline Levin, BUC
Vicedirektør Ida Hageman (ad hoc medlem)
Brugerrepræsentant Kim Bach
Brugerrepræsentant Ellen Merete Juul
Suppleant for brugerrepræsentanten Lise Lindberg Hansen
Forum for ledelse og uddannelse
Vicedirektør Anne Hertz (formand)
Centerchef Rene Priess, PC Ballerup (næstformand)
Udviklingskonsulent Thomas Arnbjerg/Helle Sørensen, Kristineberg 3 (sekretær)
Centerchef Bo Andersen, PC Sct. Hans
Udviklingschef Kirsten Tofterup, PC Glostrup
Udviklingschef Elisabeth Bille Brahe, BUC
Udviklingschef Marianna Hansen, PC Ballerup
Klinikchef René Sjælland, PC Amager
HR chef Ulla Rasmussen, Kristineberg 3
Leanchef Jens Normand, Kristineberg 3
Fællestillidsrepræsentant FOA Britt Christensen
Socialpædagog Michel Kikkenborg, BUC
Afdelingssygeplejerske Boline Baadsgaard, PC Amager
Udviklingschef Pia Linda Døssing, Pc København
Ledende terapeut Vibeke Tauber, PC Glostrup
Overlæge Trine Hansen, PC Ballerup
Ledende lægesekretær Jeanette Dahl Hansen, Pc Stolpegaard
Social- og sundhedsassistent Susie Lentz, Pc Glostrup
Brugerrepræsentant Ulla Køhler
Brugerrepræsentant Trine Aukdal
Suppleant for brugerrepræsentanten Sofie Holm-Jensen
Forum for forskning og innovation
Direktør Martin Lund (formand)
Centerchef Kresten Dørup, BUC (næstformand)
Forskningskonsulent Marianne Meinertz, Kristineberg 3 (sekretær)
Klinikchef Lone Baandrup, PC Glostrup
Udviklingschef Jacob Vagner Madsen, PC Nordsjælland
Klinikchef Raben Rosenberg, PC Amager
Centerchef Line Duelund, PC København
Lægesekretær Lone Lindberg, PC Nordsjælland
Vicedirektør Ida Hageman
Professor Merete Nordentoft, PC København
Professor Lars Kessing, PC København
Professor Birthe Glenthøj, PC Glostrup
Professor Thomas Werge, PC Skt. Hans
Professor Anders Fink-Jensen, PC København
Psykolog Sebastian Simonsen, PC Stolpegaard
Forskningsleder Kate Aamund, PC Nordsjælland
Forskningsleder Jessica Lohmann, PC Ballerup
Seniorforsker Britt Reuter Morthorst, PC København
Professor Anne Katrine Pagsberg, BUC
Forsknings/postdoc Michael Eriksen Benros, Pc København
Brugerrepræsentant Rose Marie Leth Schmidt
Brugerrepræsentant Erik Frandsen
Suppleant for brugerrepræsentanten Knud Fischer-Møller
Forum for rationel farmakoterapi
Vicedirektør Ida Hageman (formand)
Centerchef Dorthe Vilstrup Thomsen, PCA (næstformand)
Farmaceut Katrine Overballe, Kristineberg 3 (sekretær)
Klinikchef Jeanett Østerby Bauer, PC København
Klinikchef Jakob Krarup, PC Skt. Hans
Klinikchef Raben Rosenberg, PC Amager
Klinikchef Ellen Kappelgaard, PC Bornholm
Klinikchef Louise Behrend, PC Ballerup
Klinikchef Jan Birnbaum Kristensen, BUC
Klinikchef Nicolai Renstrøm, PC Glostrup
Klinikchef NN, PC Nordsjælland
Udviklingschef Charlotte Pelch, PC København
Professor Anders Fink-Jensen, PC København
Professor Birthe Glenthøj, PC Glostrup
Professor Jimmi Nielsen, PC Glostrup
Yngre læge Christina Halgren, PC Glostrup
Reservelæge Tonny Studsgaard Petersen, Klinisk Farmakologisk Enhed
Områdechef Line Thygesen, Region Hovedstadens Apotek
Overlæge Anne Katrine Pagsberg, BUC
Klinisk farmaceut Maria Bugge Vestergaard (BUC)
Farmaceut Dagmar Abelone Dalin (Koncern praksis)
Klinikchef Lone Baandrup, PC København
Overlæge Mette Øllgaard Pedersen (PC Stolpegård)
Brugerrepræsentant Charlotte Wilhelmsen
Brugerrepræsentant Helena Mora-Jensen
Suppleant for brugerrepræsentanten Cecilie Høgh Egmose
Redaktør