​​​​

Mødestrukturen i Region Hovedstadens Psykiatri

​​En ny mødestruktur i Region Hovedstadens Psykiatri omfatter fire mødefora med repræsentanter for patienter og pårørende samt to udvalg og fem ledelseskredse.

OM ​FORA

Alle fora består af patienter og pårørende, ledere og fagpersoner. Patienter og pårørende indgår ligeværdigt, når der skal opsamles læring og deles viden om arbejdet med kvalitet i behandlingen og patientsikkerhed. ​​De fire fora peger på konkrete udfordringer, drøfter løsninger og udarbejder planer for implementering. ​Alle fora, udvalg og ledelseskredse har beslutningsmandat, men forpersonen vurderer, om en beslutning kræver godkendelse af Hospitalsledelsen.​​

​​Forum for kvalitet i behandlingen


Forum for kvalitet i behandlingen har ansvar for, at:

 • understøtte implementeringen af indsatser i treårsplanen 'Sammen om god behandling 2022–2024'
 • agere på patienternes og de pårørendes ønsker og behov. Sikre at de indgår som en aktiv og ligeværdig stemme
 • opsamling af læring og vidensdeling af arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i Region Hovedstadens Psykiatri
 • pege på konkrete udfordringer og drøfte løsninger
 • udfærdige implementeringsplaner.

Det er forpersonskabets opgave at vurdere, hvornår en sag skal løftes til Hospitalsledelsen, samt om sagen skal indeholde en plan for implementering.

Forum for kvalitet i behandlingen skal arbejde med:

 • sikring af behandlingskvaliteten, så vi fastholder, udvikler og forbedrer kvaliteten af konkrete sundhedsydelser
 • standarder, så det kliniske arbejde er understøttet af evidensbaserede, alternativt best-practice vejledninger, instrukser og arbejdsgange
 • hvordan vi sikrer, at patientsikkerhed er en systematisk og proaktiv del af det daglige arbejde, samt at udvalgte forbedringsindsatser fra patientsikkerhedsanalyser implementeres systematisk på tværs i Region Hovedstadens Psykiatri - og når påkrævet somatiske hospitaler og andre sektorer​.

Fo​​rum for recovery

Forum for recovery har ansvar for, at:

 • understøtte implementeringen af relevante indsatser i Treårsplanen 'Sammen om god behandling 2022 2024'
 • facilitere at patienternes og de pårørendes ønsker og behov kommer til kendskab og inddrages
 • pege på konkrete udfordringer og drøfte løsninger
 • komme med forslag til implementering af løsninger

Forum for recovery skal arbejde med følgende områder:

 • Videreudvikling og implementering af en recoveryorienteret kultur, herunder:
  • ​Anvendelse af modenhedsmodellen for recovery
  • Faglige standarder for anvendelse af recoverymentorer og ungementorer
  • Styrke patientinddragelse i beslutningsprocesser der vedrører patienter direkte og indirekte herunder fx joint decision making
 • Videreudvikling og implementering af indsatser vedr. pårørendeinddragelse, herunder:
  • Implementere pårørendepolitikken
  • Udbrede kendskabet til pårørendeguiden og pårørendekurser
  • Faglige standarder for anvendelse af pårørendementorer
  • Indgå nye partnerskabsprojekter med patient- og pårørendeorganisationer
  • Udbrede og øge afholdelse af kurser for børn som er pårørende
 • Øge brugen af netværksmøder, både fysiske og virtuelle (inklusiv udskrivningsaftaler og koordinationsplaner)
 • Øge brugen af patienttilfredshedsundersøgelser, herunder arbejde med, hvordan patienttilfredshedsundersøgelser kan bruges i arbejdet med en recoveryorienteret kultur.​
Det er forpersonskabets opgave at vurdere, hvornår en sag skal løftes til Hospitalsledelsen, samt om sagen skal indeholde en plan for implementering.


Forum for forskning

Forum for forskning har ansvar for, at:

 •  sikre at der til alle tider er en gældende forskningsplan
 • understøtte implementeringen af den aktuelt gældende forskningsplan
 • facilitere at patienternes og de pårørendes ønsker og behov kommer til kendskab
 • pege på konkrete udfordringer og drøfte løsninger
 • komme med forslag til implementeringsløsninger.

Forum for forskning skal arbejde med følgende områder:

 • Bidrage til udarbejdelse af Region Hovedstadens Psykiatris fremtidige forskning
 • splaner
 • n
 • Behandle sager og udviklingsforslag fra Region Hovedstadens Psykiatris forskningsenheder, herunder sikre fælles retning og vilkår for enhederne på tværs af hospitalet
 • Understøtte udviklingen af forskningsmiljøerne i Region Hovedstadens Psykiatri, herunder fremme god administration og ledelse af forskningsprojekter ​.

Det er forpersonskabets opgave at vurdere, hvornår en sag skal løftes til Hospitalsledelsen, samt om sagen skal indeholde en plan for implementering.

Forum for kompetente medarbejd​​​​ere 

Dette forum etableres primo 2. halvår af 2022 med to tillidsrepræsentanter. Herefter uploades kommissorium for Forum for kompetente medarbejdere.​

​​UD​VALG 

​Består af ledere og højtspecialiserede fagpersoner​​​

 • Udvalg for Sundhedsplatformen (SP) og digitalisering
 • Udvalg for psykofarmakologi
I de to udvalg deles intern viden og erfaring på højt specialiseret niveau.
Udvalgene består af relevante ledere og fagpersoner, som sikrer fremdrift vedr. teknisk sundhedsfaglige områder samt administrative, driftsnære aktiviteter i klinikken.​​

​​LEDELSESKREDSE​

Består af ​ledere og højtspecialiserede fagpersoner

 • Klinikchefkredsen 
 • Udviklingschefkredsen
 • Administrationschefkredsen
 • Kvalitets- og forbedringschefkredsen
 • Ledelseskredsen for sammenhængende patientforløb
I fire ledelseskredse deles intern viden og erfaring på højt specialiseret niveau for hhv. klinik-, udviklings-, kvalitets- og forbedringschefer samt administrationschefer. 

Den femte ledelseskreds består af Hospitalsledelsen og udvalgte stabschefer og beskæftiger sig med det fortsatte arbejde med at styrke sammenhængende patientforløb.​Redaktør