Om Region Hovedstadens Psykiatri

​Region Hovedstadens Psykiatri blev, som en del af oprettelsen af regioner i Danmark, dannet den 1. januar 2007, da den psykiatriske behandling blev samlet som ét hospital i Region Hovedstaden. 

Opbygningen af én sammenhængende psykiatri i regionen giver mulighed for:

  • Overordnede prioriteringer på tværs af Psykiatrien blandt andet for at sikre ensartet behandling ved samme behov - uanset hvor i regionen man bor.
  • Samling af den faglige kompetence
  • Effektiv ressourceanvendelse

Behandling

Region Hovedstadens Psykiatris godt 5.000 medarbejdere varetager hvert år behandlingen af cirka 5​0.000 mennesker med psykisk sygdom. Det svarer til cirka 40 procent af den samlede psykiatriske behandling i Danmark. Behandlingen foregår på de psykiatriske centre, enten i de psykiatriske ambulatorier, hvis det er uden indlæggelse, eller i døgnafsnittene ved indlæggelse. 

Organisering

Region Hovedstadens Psykiatri er geografisk fordelt over hele regionen og består af 8 psykiatriske centre, ét børne- og ungdomspsykiatrisk center, samt en fælles stabsfunktion. 

Geografisk spredning

Den geografiske spredning medfører et behov for en stærk ledelsesorganisation. Derfor er Region Hovedstadens Psykiatri organiseret med en central stabsfunktion, der sikrer den tværgående koordination og udvikling af Region Hovedstadens Psykiatri, samt stærke decentrale enheder med egen ledelse, der har ansvaret for den daglige drift og patientbehandling.

Ydelser

Region Hovedstadens Psykiatri leverer regionens ydelser på psykiatriområdet. Kerneopgaven er behandling og pleje af mennesker med psykisk sygdom inden for de to lægefaglige specialer voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.​


Organisationsdiagram for Region Hovedstadens Psykiatri


Centerledelser

Cent​​erchefen

Cent​​erchefen​ har det endelige ledelsesansvar på centret. Centerchefen refererer til direktionen og er medlem af centerchefkredsen. Centerchefen indgår i tværgående udviklingsopgaver i Region Hovedstadens Psykiatri. På centre, hvor centerledelsen består af én centerchef og enten én klinik- eller udviklingschef, varetager centerchefen også ansvarsområderne for henholdsvis klinik- eller udviklingschef. Find yderligere information på de enkelte centres hjemmesider. 

Klinikchefen

Klinikchefen har ansvar for den lægefaglige behandling. Klinikchefen har ansvar for det samlede faglige behandlingsmiljø og patientforløb i samarbejde med udviklingschefen. Klinikchefen komplementerer udviklingschefens arbejde med kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og arbejdsmiljø. Klinikchefen referer til centerchefen.  

Udviklingschefen 

Udviklingschefen har ansvar for sygeplejeområdet. Udviklingschefen har ansvar for det samlede faglige behandlingsmiljø og patientforløb i samarbejde med klinikchefen. Udviklingschefen har et særligt ansvar for kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og arbejdsmiljø. Arbejdet foregår i samarbejde med klinikchefen. Udviklingschefen referer til centerchefen.

På de største centre er centerledelsen udvidet med afdelingsledelser og består således af en centerchef samt en klinikchef og en udviklingschef for hver afdeling på centret.

Afdelingsledelse

Under det øverste ledelsesniveau ligger de enkelte afsnit, som hver har en delt ​ledelse bestående af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. 


Stabsfunktioner

Økonomi- og organisationsafdelingen

Har bl.a. ansvar for budget og budgetopfølgning, økonomistyring, organisationsudvikling, herunder kapacitets- og specialeplanlægning samt arbejdet med kliniske akademiske grupper (KAG). Derudover er afdelingen ansvarlig for arbejdet med forløb, herunder patientforløbsbeskrivelser og pakkeforløb samt at bidrage til udvikling og organisering af arbejdet med recovery på hospitalet.

Kvalitets- og forbedringsafdelingen

Har bl.a. ansvar for arbejdet med patientsikkerhed, kvalitetsudvikling, tracere og risikobaserede tilsyn, medicinområdet, kliniske vejledninger, hygiejne, måling af behandlingseffekt samt øvrige kliniske projekter. Derudover er afdelingen ansvarlig for arbejdet med vores forbedringsmetoder og Lean-akademi, ledelsesudvikling, -uddannelse og -støtte samt hospitalets porteføljestyring og metoder til dette.

Patientlogistik- og dataafdelingen

Omfatter Center for visitation og diagnostik, der er ansvarlig for administrativ og klinisk visitation af patienter henvist til hospitalet. Afdelingen er desuden ansvarlig for sikring af kvaliteten af inddata samt formidling og arbejdet med uddata, bl.a. via hospitalets ledelsesinformationssystem. Derudover er afdelingen ansvarlig for patientlogistik og arbejdet omkring digitalisering og innovation, herunder anvendelse af Sundhedsplatformen mm.

HR-afdelingen

Har bl.a. ansvar for lønpolitik, personalejura, leder- og medarbejderudvikling, personalepolitik, arbejdsmiljø og trivsel, herunder løbende medarbejdertilfredshedsmålinger. Derudover er afdelingen ansvarlig for en række kursusaktivitet, introduktionsforløb samt uddannelse.

Projekt- og driftsafdelingen 

Har bl.a. for at planlægge og gennemføre en række store hospitalsbyggerier samt andre anlægsopgaver i samarbejde med centrene og Center for Ejendomme. Derudover er afdelingen ansvarlige for samarbejdsaftaler med de somatiske hospitaler samt overordnet for kost, rengøring og alarmsystemer m.fl.

Sekretariatsafdelingen

Afdelingen består af 4 teams; sekretariatsteamet, kommunikationsteamet, forskningsteamet og PsykInfo. 

Sekretariatsteamet varetager bl.a. direktionsbetjening herunder udarbejdelse af oplæg, taler, dagsordensmateriale, notater m.m. Derudover koordineres faglige bidrag og samarbejde mellem hospitalets direktion, psykiatriske centre, regionens koncernstabe og brugerorganisationer. Afdelingen besvarer henvendelser fra interessenter, herunder politikere, patienter, pårørende samt udarbejder bidrag til sagsfremstillinger til de politiske udvalg. Afdelingen er også ansvarligt for hospitalets strategiarbejde, det tværsektorielle samarbejde og nedbringelsen af brugen af tvang. Videre varetages al jura, herunder vejledninger, undervisning, klagesagsbehandling og GDPR.

Kommunikationsteamet har ansvaret for den samlede kommunikationsindsats i Region hovedstadens Psykiatri. Teamet varetager og koordinerer pressekontakten – både den proaktive og reaktive. Internt rådgiver teamet om og hjælper med god kommunikation, og eksternt øger vi kendskabet til psykiatrien, og hvordan vi skaber værdi for patienterne.

Forskningsteamet har bl.a. ansvar for udvikling af forskningen i psykiatrien, herunder udarbejdelse og implementering af forskningsstrategien og administration af RHPs forskningspulje. Derudover varetages også større fælles interne og eksterne forskningsarrangementer samt sekretariatsbetjening af Forum for forskning og innovation. 

PsykInfo-teamet er et psykiatrisk informationscenter i Region Hovedstaden, der tilbyder information, rådgivning og vejledning om psykisk sygdom og psykiatri til alle borgere, der har brug for mere viden. PsykInfo gennemfører - ofte i samarbejde med andre - aktiviteter som arrangementer, foredrag, undervisning og kampagner. PsykInfo teamet er fysisk placeret ved Kultorvet i Købenahvn.Redaktør