Psykiatriens værdigrundlag og visioner

​Værdigrundlaget i Region Hovedstadens Psykiatri danner udgangspunkt for de mange valg, vi hver dag træffer som organisation.

​Vores værdigrundlag bygger på fire værdier:


Faglighed

Det er vores ambition, at brugere, patienter og pårørende får den bedst mulige behandling og pleje. Det kræver, at vi er eksperter på det psykiatriske felt.

Medarbejdere

 • Medarbejderne konstant udvikler deres faglige og personlige kompetencer.

 • Medarbejderne interesserer sig for kerneopgaven som helhed og for hvordan eget arbejde passer ind i og påvirker andre funktioner.

 • Medarbejderne deler viden og erfaringer samt lærer af fejl.

 • Medarbejderne efterspørger mål og rammer, hvis de oplever, at der er uklarhed om disse.

 • Medarbejderne kender sammenhængen mellem deres daglige indsatser og Psykiatriens mål.

Ledelse

 • Lederne skaber et højt fagligt niveau.

 • Lederne sikrer en sammenhængende Psykiatri og fokuserer på patienten og patientsikkerhed.

 • Ledelse har en central plads.

 • Lederne sætter høje mål og sammenligner præstationer med andre.

 • Lederne understøtter, at medarbejderne har ressourcer og motivation til at løse kerneopgaven.Ansvar

Det er vores ambition, at det skal være let at være bruger, patient og pårørende. Derfor tager vi ansvar for et sammenhængende forløb.

Medarbejdere

 • Medarbejderne tager ansvar og støtter brugere, patienter og pårørende for at skabe det bedste og mest sammenhængende forløb.

 • Medarbejderne varetager brugernes og patienternes behov, når de ikke selv er i stand til det.

 • Medarbejderne optræder ansvarligt, professionelt og serviceorienteret.

 • Medarbejderne siger deres mening, kommer med nye forslag og giver konstruktiv kritik – både til hinanden og til lederne.

Ledelse

 • Lederne delegerer og viser, at medarbejderne også er ansvarlige for resultatet.

 • Lederne tager ansvar for eget og medarbejdernes velbefindende.

 • Lederne motiverer og engagerer medarbejderne gennem involvering i mål og indsatser.

 • Lederne oversætter, i samarbejde med medarbejderne, Psykiatriens mål, så de opleves som nærværende og meningsfulde og tager ansvar for, at de nås.

 • Lederne har fokus på at opnå de aftalte mål og understøtter en optimal udnyttelse af ressourcerne.Respekt

Det er vores ambition at behandle brugere, patienter og pårørende individuelt. Derfor foregår udredning, behandling og social støtte i en atmosfære af respekt, lydhørhed og samarbejde.

Medarbejdere

 • Medarbejderne sætter brugeres, patienters og pårørendes særlige behov og ønsker i centrum.

 • Medarbejderne inddrager patienter med psykiske lidelser og deres pårørende, når vi planlægger og udfører behandling samt social støtte og pleje.

 • Medarbejderne er hinandens arbejdsmiljø.

 • Medarbejderne har forståelse for den nødvendige balance mellem udvikling og stabilitet.

 • Medarbejderne viser respekt for de ledelsesmæssige beslutninger og for de rammer, Psykiatrien arbejder indenfor.

Ledelse

 • Ledelse er kendetegnet ved klare mål, oprigtighed, åbenhed og sparring.

 • Lederne lytter, anerkender og inddrager andres idéer og forslag og sikrer, at samarbejde foregår i en tillidsfuld atmosfære.

 • Lederne giver og søger feedback.

 • Lederne inddrager forskellige fagkompetencer i løsningen af opgaver.

 • Lederne er bevidste om deres funktion som rollemodel.Udvikling

Det er vores ambition at gå forrest i udviklingen af Psykiatrien til gavn for brugere, patienter og pårørende.

Medarbejdere

 • Medarbejderne handler på feedback fra brugernes, patienternes og de pårørendes oplevelser af behandlingen og plejen.

 • Medarbejderne synes, det er sjovt at gå på arbejde – et godt grin giver overskud og færre konflikter.

 • Medarbejderne er klar til nye udfordringer og sætter udfordrende mål – også selvom de er på kanten af ”det vi plejer”.

 • Medarbejderne orienterer sig udenfor Psykiatrien, er nysgerrige og finder løsninger på de udfordringer, de møder.

Ledelse

 • Lederne er visionære, ”tænker ud af boksen” og udfordrer faste antagelser.

 • Lederne er ambitiøse, viser mod og tager kalkulerede risici.

 • Lederne viser ”drive”, energi og får tingene gjort.

 • Lederne er direkte og stiller krav.

 • Lederne er innovative og skaber udvikling og vækst.Visioner for fremtidens psykiatri

​Visionerne for fremtidens psykiatri sætter fokus på den strategi, som regionsrådet har sat for psykiatriens overordnede udvikling, og i hvilken retning psykiatrien skal bevæge sig i de kommende år. Vi bliver nemlig hele tiden klogere på, hvordan vi bedst behandler og plejer patienterne.

Størstedelen af de mennesker, der i dag får stillet en psykiatrisk diagnose, kan helbredes eller hjælpes til at leve et godt liv med få symptomer. Erfaringen viser, at mange har behov for en hurtig og intensiv indsats, der kan få dem tilbage på sporet.

Patienten i centrum

Det er patienten, der er ekspert i eget liv. Derfor er det vigtigt at tage afsæt i patientens ønsker i respekt for det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse. Vi skal inddrage netværk og understøtte patientens egen recoveryproces i behandlingen.
Det er helt centrale elementer i Region Hovedstadens visioner for fremtidens psykiatri, som er:

 • En psykiatri med patienten i centrum

 • En psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering

 • En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud

 • En psykiatri med let adgang til udredning og behandling

 • En psykiatri med fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats

 • En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs

 • En psykiatri hvor tvang minimeres

 • En psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere

 • En psykiatri i stimulerende fysiske rammer

 • En psykiatri med fokus på forskning, udvikling og fornyelse.

Det er regionsrådet, der har udarbejdet og formuleret de ti visioner for fremtidens psykiatri. ​​


Redaktør