Forum for forskning og innovation

​Forum for forskning og innovation er per 1. februar 2015 nedsat under direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri.

​​​

Forum for forskning og innovation skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede rammer og initiativer og implementerbare beslutninger inden for forsknings- og innovationsområdet.

Forum for forskning og innovation har ansvar for at definere udviklingen inden for forskningsområdet i Region Hovedstadens Psykiatri. Forummet skal sikre koordination og udvikle hensigtsmæssige rammer for den overordnede styring af hospitalets forskningsaktiviteter- og projekter. Samtidig skal forummet fremme identifikation, udvikling og udbredelse af innovative ideer på tværs af hospitalet. Alle beslutninger skal følges op af en implementeringsplan.

Forum for forskning og innovation har ansvaret for, at:

 • udarbejde og følge op på hospitalets forskningsstrategi, understøtte udviklingen af kliniske forskningsenheder, herunder fremme god administration og ledelse af forskningsprojekter
 • prioritere og beslutte igangsættelse af nye forskningsprojekter, herunder sikre, at der eksisterer veldefinerede kriterier og processer for ansøgning og tildeling af forskningsmidler
 • behandle sager og udviklingsforslag fra Region Hovedstadens Psykiatris forskningsenheder, herunder sikre fælles retning og vilkår for enhederne på tværs af hospitalet
 • følge op på regionens innovationspolitik, og herunder fremme udviklingen af en innovationskultur i Region Hovedstadens Psykiatri.

Kommissorium for Forum for forskning og innovation

Formål og ansvar

Forum for forskning og innovation er per 1. februar 2015 nedsat under direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Forum for forskning og innovation skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede rammer og initiativer og implementerbare beslutninger inden for forsknings- og innovationsområdet.

Forum for forskning og innovation har ansvar for at definere udviklingen inden for forskningsområdet i Region Hovedstadens Psykiatri. Forummet skal sikre koordina-tion og udvikle hensigtsmæssige rammer for den overordnede styring af hospitalets forskningsaktiviteter- og projekter. Samtidig skal forummet fremme identifikation, ud-vikling og udbredelse af innovative ideer på tværs af hospitalet. Alle beslutninger skal følges op af en implementeringsplan.

Forum for forskning og innovation har ansvaret for, at:
 • sikre, at Region Hovedstadens Psykiatri altid har en gældende forskningsstra-tegi, og at sikre implementeringen heraf, herunder at følge op på, om der er tilstrækkelig fremdrift i de strategisk udvalgte initiativer under forskningsstra-tegien
 • understøtte udviklingen af kliniske forskningsenheder, herunder fremme god administration og ledelse af forskningsprojekter
 • udarbejde de overordnede principper for prioritering af igangsættelse af nye forskningsprojekter (både eksternt- og internt finansieret) i Region Hovedsta-dens Psykiatri, herunder sikre, at der eksisterer overordnede retningslinjer for indsendelse af forskningsansøgninger
 • sikre, at der foreligger klare retningslinjer og veldefinerede kriterier for ansøg-ning om og tildeling af midler fra Region Hovedstadens Psykiatris forsknings-pulje
 • behandle sager og udviklingsforslag fra Region Hovedstadens Psykiatris forskningsenheder, herunder sikre fælles retning og vilkår for enhederne på tværs af hospitalet
 • følge op på regionens innovationspolitik, og herunder fremme udviklingen af en innovationskultur i Region Hovedstadens Psykiatri
 • Følge op på Region Hovedstadens forskningsstrategi, herunder bidrage til im-plementering af strategien i Region Hovedstadens Psykiatri

Mandat

Direktionen har delegeret beslutningsbeføjelse til forum for forskning og innovation på ovennævnte områder. Dog kan beslutninger i sager, som har væsentlige økonomi-ske, faglige, organisatoriske eller strategiske konsekvenser gives videre til direktionen og/eller hospitalsledelsen.

Det er formandskabets opgave at vurdere, hvornår en sag skal løftes til hospitalsledel-sen. Alle beslutninger og sager, der går videre til hospitalsledelsen skal indeholde en plan for implementering.

Sammensætning og repræsentation

Forum for forskning og innovation er ledet af et partnerskab bestående af:
 • Formand: Direktør
 • Næstformand: Centerchef
Følgende kompetencer skal derudover være repræsenteret:
 • 4-6 repræsentanter fra centerledelser
 • 6-8 medarbejdere med særlige kompetencer på forummets område
 • 1-2 stabschefer
 • 1 brugerrepræsentant og 1 pårørenderepræsentant, samt 1 suppleant for brugerrepræsentanten.
Der sigtes mod en bred repræsentation fra Region Hovedstadens Psykiatri. For at sikre kontinuitet og løbende overdragelse af viden udpeges medlemmer som udgangspunkt af hospitalsledelsen for en periode på 2 år med mulighed for genvalg. Der udpeges ikke suppleanter, bortset fra brugerrepræsentanten. Nyudpegninger sker derudover lø-bende, når medlemmerne skifter stilling eller af anden årsag trækker sig.

Forum for forskning og innovation kan beslutte at igangsætte en forbedringsevent, hvis en opgave kræver særlig analyse, forberedelse mv. Der kan i særlige tilfælde etableres midlertidige arbejdsgrupper under forummet. Formanden for en midlertidig arbejdsgruppe eller forbedringsevent skal som udgangspunkt være medlem af forum-met. Deltagerkredsen består primært af personer med relevante kompetencer fra centre og stabe og med inddragelse af brugere. Såvel forbedringsevents som arbejdsgrupper nedsættes midlertidigt og nedlægges, når opgaven er udført. Der kan ikke nedsættes stående udvalg eller grupper under Forum for forskning og innovation.

Sekretariatsbetjening

Forum for forskning og innovation sekretariatsbetjenes af Kvalitets- og Udviklingsaf-delingen. Økonomi og planlægningsafdelingen deltager i sekretariatsbetjeningen, i de tilfælde der er økonomiske forhold til drøftelse i forum for forskning ligesom det kan være relevant, at andre stabsafdelinger – fx Projekt og driftsafdelingen deltager i for-beredelsen af sager på innovationsområdet. Sekretariatet varetager også sekretærfunk-tionen for eventuelle midlertidige arbejdsgrupper eller forbedringsevents.

Sekretariatsfunktionen har ansvar for at:
 • Indsamle og forberede relevante emner til behandling i forummet samt råd-give formandskabet
 • Kvalitetssikre indkomne sager med henblik på behandling i forummet
 • Sikre relevant koordination af sager med sekretariatsfunktionerne for de øv-rige fora gennem stabschefgruppen
 • Sikre kommunikation af forummets sager og beslutninger til relevante interes-senter, herunder dagsordner og referater.

Mødefrekvens

Forum for forskning og innovation mødes hver 8. uge af møder af 2 timers varighed. Dagsordener udsendes minimum 5 arbejdsdage før mødet. Møderne holdes som ud-gangspunkt på tirsdage fra kl. 8-10 på Kristineberg 3 med mulighed for deltagelse via videokonference.

Sagsgange og principper

Sager kan komme fra medlemmer af forum for forskning, andre fora og råd i Region Hovedstadens Psykiatri, direktionen, hospitalsledelsen og forbedringsevents. Sager af-leveres til sekretæren. Formandskabet kan dog afvise at tage sager til behandling.

Sekretariatet laver korte beslutningsreferater fra møderne. Dagsordner og referater publiceres på PsykIntra/RHPs hjemmeside.

Sekretariatet kan – grundet sagens indhold/berøringsflade – vælge at lade en sag be-handle på et af de andre fora (også uden forudgående behandling i eget forum). Dette koordineres mellem sekretariatsfunktionerne for de enkelte fora.

Hospitalsledelsen behandler sager på tværs af et eller flere fora, når en formand for et af udvalgene har et ønske herom.

Referater

Referater fra møder i Forum for forskning og innovation fra før oktober 2020 kan rekvireres via mail på psykiatri@regionh.dk.
Redaktør