Forum for ledelse og uddannelse

​Forum for ledelse og uddannelse er per 1. februar 2015 nedsat under direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri.

​Forum for ledelse og uddannelse skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger inden for ledelse og uddannelse. 


Forum for ledelse og uddannelse har til opgave at understøtte ledernes og medarbejdernes evner til at udmønte de strategiske indsatsområder i Region Hovedstadens Psykiatri, herunder lederne​s kompetencer til at lede drift og forbedringer samt evnen til at arbejde med målstyring og kvalitet. Forum for ledelse og uddannelse skal løbende danne sig et overblik over, hvilke kompetencer, der er behov for blandt ledere og medarbejdere inden for følgende områder:

 • Rekruttering, fastholdelse og opgavefordeling

 • Lederudvikling

 • Strategisk kompetenceudvikling
 • Uddannelsesopgaven (præ- og postgraduat)
 • Arbejdsmiljø, herunder forebyggelse og håndtering af vold og trusler, trivsel, sygefravær samt social kapital.

Forum for ledelse og uddannelse har ansvar for at koordinere, beslutte og understøtte udviklingen på ovennævnte områder, herunder ansvar for at understøtte indfrielsen af driftsmål vedr. disse områder. Alle beslutninger skal følges op af en implementeringsplan. ​Kommissorium for Forum for ledelse og uddannelse

Formål og ansvar

Forum for ledelse og uddannelse er per 1. februar 2015 nedsat under direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Forum for ledelse og uddannelse skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behovi Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger inden for ledelse og uddannelse.

Forum for ledelse og uddannelse har til opgave at understøtte ledernes og medarbejdernes evner til at udmønte de strategiske indsatsområder i Region Hovedstadens Psykiatri, herunder ledernes kompetencer til at lede drift og forbedringer samt evnen til at arbejde med målstyring og kvalitet. Forum for ledelse og uddannelse skal løbende danne sig et overblik over, hvilke kompetencer, der er behov for blandt ledere og
medarbejdere inden for følgende områder:

 • Rekruttering, fastholdelse og opgavefordeling
 • Lederudvikling
 • Strategisk kompetenceudvikling
 • Uddannelsesopgaven (præ- og postgraduat)
 • Arbejdsmiljø, herunder forebyggelse og håndtering af vold og trusler, trivsel, sygefraværsamt social kapital.
Forum for ledelse og uddannelse har ansvar for at koordinere, beslutte og understøtte udviklingen på ovennævnte områder, herunder ansvar for at understøtte indfrielsen af driftsmål vedr. disse områder. Alle beslutninger skal følges op af en implementeringsplan.

Mandat

Direktionen har delegeret beslutningskompetence til forum for ledelse og uddannelse på ovennævnte områder. Dog kan beslutninger i sager, som har væsentlige økonomiske, faglige, organisatoriske eller strategiske konsekvenser eskaleres til direktionen og/eller hospitalsledelsen. Dette kan enten ske ved at forummet forbereder sager til  beslutning til hospitalsledelsen eller beslutter at et givent emne har så høj prioritet at det må varetages som selvstændigt punkt i hospitalsledelsens dagsorden i en afgrænset periode. Dette vil gælde i sager, hvor det skønnes, at der er behov for kontinuerlig  ledelsesmæssig fokus.

Forum for ledelse og uddannelse har beslutningskompetence i forhold til:
 • At godkende igangsætning af nye initiativer på baggrund af indstillinger og oplæg indenfor eget område
 • At beslutte emner til standardiseringer inden for eget område
 • At indstille sager til behandling i hospitalsledelsen.
Det er formandsskabets opgave at vurdere, hvornår en sag skal løftes til hospitalsledelsen. Alle beslutninger og sager, der går videre til hospitalsledelsen skal indeholde en plan for implementering.

Sagsområder

Forum for ledelse og uddannelse har ansvar for at beslutte samt iværksætte aktiviteter og indsatser i forhold til overordnede strategiske og tværgående temaer på HR området samt følge op på aktiviteter og indsatser på HR-området.

Sammensætning og repræsentation

Forum for ledelse og uddannelse er ledet af et partnerskab bestående af:
 • Formand: Vicedirektør Anne Hertz
 • Næstformand: Centerchef Bo Andersen
Følgende kompetencer skal derudover være repræsenteret:
 • 4-6 repræsentanter fra centerledelser
 • 3-4 medarbejdere med særlige kompetencer på forummets område
 • 1-2 stabschefer
 • 2 medarbejderrepræsentanter
 • 2 brugerrepræsentanter.
Der sigtes mod en bred repræsentation fra Region Hovedstadens Psykiatri. For at sikre kontinuitet og løbende overdragelse af viden udpeges medlemmer som udgangspunkt af hospitalsledelsen for en periode på 2 år med mulighed for genvalg. Der udpeges ikke
suppleanter. Nyudpegninger sker derudover løbende, når medlemmerne skifter stilling eller af anden årsag trækker sig.

Forum for ledelse og uddannelse kan igangsætte forbedringsevents. Der kan i særlige tilfælde etableres arbejdsgrupper under forum for ledelse og uddannelse. Formanden for en midlertidig arbejdsgruppe eller forbedringsevent skal som udgangspunkt være medlem af forum for ledelse og uddannelse. Deltagerkredsen består primært af personer
med relevante kompetencer fra centre samt stabe og med inddragelse af brugere. Såvel forbedringsevents som arbejdsgrupper nedsættes midlertidigt og nedlægges, når opgaven er udført. Der kan ikke nedsættes stående udvalg eller grupper under Forum for ledelse og uddannelse.

Sekretariatsbetjening

Forum for ledelse og uddannelse sekretariats betjenes af HR Afdelingen. Sekretariatet varetager også sekretærfunktionen for eventuelle forbed1ingsevents.

Sekretariatet har ansvar for at:
 • Indsamle og forberede relevante emner til behandling i forum for ledelse og uddannelse samt rådgive formandsskabet
 • Kvalitetssikre indkomne sager med henblik på behandling i forummet
 • Sikre koordination af sager med sekretariatsfunktioneme for de øvrige fora
 • Sikre kommunikation af forummets sager og beslutninger til relevante interessenter,herunder dagsordner og referater.

Mødefrekvens

Forum for ledelse og uddannelse mødes hver 8. uge til møder af 2 timers varighed. Dagsordener udsendes som minimum 5 arbejdsdage før mødet. Møderne holdes som udgangspunkt på tirsdage mellem kl. 8-10 på Kristineberg 3 med mulighed for deltagelse via videokonference.

Sagsgange og principper

Sager kan komme fra medlemmer af Forum for ledelse og uddannelse, direktionen, hospitalsledelsen og forbedringsevents. Sager afleveres til sekretariatet. Formandsskabet kan afvise at tage sager til behandling.
Sekretariatet laver korte beslutningsreferater fra møderne. Dagsordner og referater sendes til centrenes fællespostkasser og publiceres på PsykIntra.

Sekretariatet kan - grundet sagens indhold/berøringsflade - vælge at lade en sag behandle af et af de andre fora ( også uden forudgående behandling i eget forum). Dette koordineres mellem sekretariatsfunktioneme for de enkelte fora.

Hospitalsledelsen behandler sager på tværs af et eller flere fora, når en formand for etaf udvalgene har et ønske herom.
Referater

Referater fra møder i Forum for ledelse og uddannelse fra før oktober 2020 kan rekvireres via mail på psykiatri@regionh.dk.Redaktør