Forum for patientbehandling

​Forum for patientbehandling er per 1. februar 2015 nedsat under direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Forum for patientbehandling skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger inden for patientbehandling i Region Hovedstaden Psykiatri. Det gælder dog ikke vejledninger vedr. farmakologisk behandling, som varetages i Forum for rationel farmakoterapi. 


Forum for patientbehandling har ansvar for indholdet i patientbehandlingen, herunder at:

 • Udvikle og standardisere indholdet i psykiatriens behandlingstilbud

 • Sikre de rette behandlingsstrategier
 • Udvikle den samlede str​ategi indenfor kvalitet og løbende forbedring af denne, herunder afklaring af tværgående faglige problemstillinger
 • Udvikle kliniske outcomemål
 • Sikre udviklin​g af tiltag til at forbedre psykiatriske patienters somatiske helbred
 • Sikre at kliniske kvalitetsdata skal indgå i det kliniske forbedringsarbejde som et vigtigt værktøj til kvalitetssikring

Forum for patientbehandling har ansvar for at koordinere, rådgive og beslutte indenfor emner, der vedrører indholdet i patientbehandlingen, herunder understøtte indfrielsen af driftsmål på området. Alle beslutninger skal følges op af en implementeringsplan.

Arbejdsopgaverne for Forum for patientbehandling vil i nogle tilfælde være overlappende med fx Forum for effektive og standardiserede arbejdsgange. Der er derfor behov for tæt koordination i arbejdstilrettelæggelsen mellem især disse to fora. Dette gælder især for opgaver i relation til pakkeforløb, akkreditering og specialeplanlægning.


Kommissorium for Forum for patientbehandling

Formål og ansvar

Forum for patientbehandling er per 1. februar 2015 nedsat under direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Forum for patientbehandling skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger inden for patientbehandling i Region Hovedstaden Psykiatri. Det gælder dog ikke vejledninger vedr. farmakologisk behandling, som varetages i Forum for ra-tionel farmakoterapi.

Forum for patientbehandling har ansvar for indholdet i patientbehandlingen, herunder at:
 • Udvikle og standardisere indholdet i psykiatriens behandlingstilbud
 • Stile mod at sikre implementering af evidensbaserede behandlingsstrategier
 • Stile mod at sikre brugernes perspektiv i udviklingen af patientbehandlingen
 • Udvikle den samlede strategi indenfor kvalitet og løbende forbedring af den-ne, herunder afklaring af tværgående faglige problemstillinger
 • Udvikle kliniske outcomemål
 • Sikre udvikling af tiltag til at forbedre psykiatriske patienters somatiske hel-bred
 • Sikre at kliniske kvalitetsdata indgår i det kliniske forbedringsarbejde som et vigtigt værktøj til kvalitetssikring
Forum for patientbehandling har ansvar for at koordinere, rådgive og beslutte inden for emner, der vedrører indholdet i patientbehandlingen, herunder understøtte indfriel-sen af driftsmål på området. Alle beslutninger skal følges op af en implementerings-plan.

Arbejdsopgaverne for Forum for patientbehandling vil i nogle tilfælde være overlap-pende med fx Forum for effektive og standardiserede arbejdsgange. Der er derfor be-hov for tæt koordination i arbejdstilrettelæggelsen mellem især disse to fora.

Mandat

Direktionen har delegeret beslutningskompetence til Forum for patientbehandling på ovennævnte områder. Dog kan beslutninger i sager, som har væsentlige økonomiske, faglige, organisatoriske eller strategiske konsekvenser gives videre til direktionen
og/eller hospitalsledelsen.

Det er formandsskabets opgave at vurdere, hvornår en sag skal løftes til hospitalsledelsen. Alle beslutninger og sager, der går videre til hospitalsledelsen skal indeholde en plan for implementering.

Sammensætning og repræsentation
Forum for patientbehandling er ledet af et partnerskab bestående af:
 • Formand: Vicedirektør
 • Næstformand: Centerchef
Følgende kompetencer skal derudover være repræsenteret:
 • 4-6 repræsentanter fra centerledelser
 • 3-4 medarbejdere med særlige kompetencer på forummets område
 • 1-2 stabschefer
 • 2 brugerrepræsentanter (dvs. én patientrepræsentant og én pårørenderepræsentant), samt en suppleant for patientrepræsentanten.
Der sigtes mod en bred repræsentation fra Region Hovedstadens Psykiatri. For at sikre kontinuitet og løbende overdragelse af viden udpeges medlemmer som udgangspunkt af hospitalsledelsen for en periode på 2 år med mulighed for genvalg. Der udpeges ikke
suppleanter, bortset fra patientrepræsentanten. Nyudpegninger sker derudover løbende, når medlemmerne skifter stilling eller af anden årsag trækker sig.

Forum for patientbehandling kan beslutte at igangsætte en forbedringsevent, hvis en opgave kræver særlig analyse, forberedelse mv. Der kan i særlige tilfælde etableres midlertidige arbejdsgrupper under Forum for patientbehandling. Formanden for en midlertidig arbejdsgruppe eller forbedringsevent skal som udgangspunkt være medlem af forummet. Deltagerkredsen består primært af personer med relevante kompetencer fra centre og stabe og med inddragelse af brugere. Såvel forbedringsevents som arbejdsgrupper
nedsættes midlertidigt og nedlægges, når opgaven er udført. Der kan ikke nedsættes stående udvalg eller grupper under Forum for patientbehandling.

Sekretariatsbetjening

Forum for patientbehandling sekretariatsbetjenes af Kvalitets-og Udviklingsafdelingen. Sekretariatet varetager (eller udpeger ansvarlige, som skal varetage) sekretærfunktionen for eventuelle midlertidige arbejdsgrupper eller forbedringsevents.

Sekretariatsfunktionen har ansvar for at:
 • Indsamle og forberede relevante emner til behandling i forummet samt rådgive formandsskabet
 • Kvalitetssikre indkomne sager med henblik på behandling i forummet
 • Sikre koordinering af sager med sekretariatsfunktionerne for de øvrige fora gennem stabschefgruppen, herunder Sundhedsfagligt Råd (SFR) og Regionens Lægemiddelkomité (RLK)
 • Sikre kommunikation af forummets sager og beslutninger til relevante interessenter, herunder dagsordner og referater.

Mødefrekvens

Forum for patientbehandling mødes hver 4. uge af møder af 2 timers varighed. Dagsordener udsendes minimum fem arbejdsdage før mødet. Møderne afholdes som udgangspunkt på tirsdage fra kl. 8-10 på Kristineberg 3 med mulighed for deltagelse via videokonference. Suppleanten for patientrepræsentanten inviteres mindst én gang årligt
til et møde, også selv om patientrepræsentanten deltager.

Sagsgange og principper

Sager kan komme fra medlemmer af Forum for patientbehandling, andre fora og råd i Region Hovedstadens Psykiatri, direktionen,  ospitalsledelsen og forbedringsevents. Sager afleveres til sekretæren. Formandsskabet kan dog afvise at tage sager til behandling.

Sekretariatet laver korte beslutningsreferater fra møderne. Dagsordner og referater publiceres på PsykIntra/RHPs hjemmeside.

Sekretariatet kan – grundet sagens indhold/berøringsflade – vælge at lade en sag behandle på et af de andre fora (også uden forudgående behandling i eget forum). Dette koordineres mellem sekretariatsfunktionerne for de enkelte fora.

Hospitalsledelsen behandler sager på tværs af et eller flere fora, når en formand for etaf udvalgene har et ønske herom.
Referater

Referater fra møder i Forum for patientbehandling fra før oktober 2020 kan rekvireres via mail på psykiatri@regionh.dk.Redaktør