Forum for rationel farmakoterapi

​Forum for rationel farmakoterapi er pr. 1. februar 2015 nedsat under direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Forum for rationel farmakoterapi skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri, ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger inden for lægemiddelområdet.

Forum for rationel farmakoterapi ansvaret for at:

 • Rådgive psykiatridirektion og centre på lægemiddelområdet med henblik på at sikre en ensartet og patientsikker anvendelse af lægemidler med afvejning af behandlingseffekter i forhold til økonomi.
 • Understøtte direktion og hospitalsledelse i regionale og nationale dagsordner vedrørende farmakoterapeutiske spørgsmål
 • Udmønte regionens overordnede beslutninger på lægemiddel området,
 • Initiere udarbejdelse af psykiatriens behandlingsvejledninger samt algoritmer for lægemiddelvalg i relation til disse.
 • Udarbejde handleplaner og tiltag med udgangspunkt i kvalitetsdata vedrørende håndtering og anvendelse af lægemidler.
 • Bidrage til initiativer der sikrer hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer herunder hensigtsmæssig opgaveglidning
 • Sikre at datastyringen af lægemiddelområdet sker ud fra farmakologiske faglige overvejelser.
 • Sikre det ledelsesmæssige fokus i forhold til vidensdeling mellem centrene hvad angår de farmakologiske tiltag hvert center arbejder ud fra.

Forum for rationel farmakoterapi har desuden til formål at styrke, kvalificere og understøtte implementeringen af fælles udviklingsopgaver inden for lægemiddelområdet. ​Kommissorium for Forum for rationel farmakoterapi

Formål og ansvar

Forum for rationel farmakoterapi er pr. 1. februar 2015 nedsat under direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Forum for rationel farmakoterapi skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri, ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger inden for lægemiddelområdet.

Forum for rationel farmakoterapi ansvaret for at:

 • Rådgive psykiatridirektion og centre på lægemiddelområdet med henblik på at sikre en ensartet og patientsikker anvendelse af lægemidler med afvejning af behandlingseffekter i forhold til sikkerhed/bivirkninger og økonomi.
 • Understøtte direktion og hospitalsledelse i regionale og nationale dagsordner vedrørende farmakoterapeutiske spørgsmål
 • Udmønte regionens overordnede beslutninger på lægemiddel området,
 • Initiere udarbejdelse af psykiatriens behandlingsvejledninger samt algoritmer for lægemiddelvalg i relation til disse.
 • Udarbejde handleplaner og tiltag med udgangspunkt i kvalitetsdata vedrørende håndtering og anvendelse af lægemidler.
 • Bidrage til initiativer der sikrer hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer herunder hensigtsmæssig opgaveglidning
 • Sikre at datastyringen af lægemiddelområdet sker ud fra farmakologiske faglige overvejelser.
 • Sikre det ledelsesmæssige fokus i forhold til vidensdeling mellem centrene hvad angår de farmakologiske tiltag hvert center arbejder ud fra.

Forum for rationel farmakoterapi har desuden til formål at styrke, kvalificere og understøtte implementeringen af fælles udviklingsopgaver inden for lægemiddelområdet.

Mandat

Direktionen har delegeret beslutningskompetence til Forum for rationel farmakoterapi på ovennævnte områder. Dog kan beslutninger i sager, som har væsentlige økonomiske, faglige, organisatoriske eller strategiske konsekvenser gives videre til direktionen og/eller hospitalsledelsen.

Det er formandsskabets opgave at vurdere, hvornår en sag skal løftes til hospitalsledelsen. Alle beslutninger, der går videre til hospitalsledelsen skal indeholde en implementeringsplan.

Sammensætning og repræsentation

Forum for rationel farmakoterapi er ledet af et partnerskab bestående af:

 • Formand: Vicedirektør
 • Næstformænd: Centerchef  

Derudover sammensættes forummet som følgende:

 • En klinikchef fra hvert af Region Hovedstadens Psykiatriske Centre (Stolpegård undtaget)
 • To udviklingschefer
 • 6-8 medarbejdere med særlige kompetencer på forummets område, herunder klinisk farmakolog
 • 1 brugerrepræsentant og 1 pårørenderepræsentant, samt en suppleant for brugerrepræsentanten.


Der sigtes mod en bred repræsentation fra Region Hovedstadens Psykiatri. For at sikre kontinuitet og løbende overdragelse af viden udpeges medlemmer som udgangspunkt af hospitalsledelsen for en periode på 2 år med mulighed for genvalg. Der udpeges ikke suppleanter, bortset fra for brugerrepræsentanten. Nyudpegninger sker derudover løbende, når medlemmerne skifter stilling eller af anden årsag trækker sig.

Forum for rationel farmakoterapi kan beslutte at igangsætte en forbedringsevent, hvis en opgave kræver særlig analyse, forberedelse mv. Der kan i særlige tilfælde etableres midlertidige arbejdsgrupper under forummet. Formanden for en midlertidig arbejdsgruppe eller forbedringsevent skal som udgangspunkt være medlem af forummet. Deltagerkredsen består primært af personer med relevante kompetencer fra centre og stabe og med inddragelse af brugere. Såvel forbedringsevents som arbejdsgrupper nedsættes midlertidigt og nedlægges, når opgaven er udført. Der kan ikke nedsættes stående udvalg eller grupper under Forum for rationel farmakoterapi.

Sekretariatsbetjening

Forum for rationel farmakoterapi sekretariatsbetjenes af Kvalitets og Udviklingsafdelingen. Afdelingen varetager også sekretærfunktionen for eventuelle midlertidige arbejdsgrupper eller forbedringsevents.
 
Kvalitets og Udviklingsafdelingen har ansvar for at:

 • Indsamle og forberede relevante emner til behandling i forummet samt rådgive formandsskabet
 • Kvalitetssikre indkomne sager med henblik på behandling i forummet
 • Sikre relevant koordination af sager med sekretariatsfunktionerne for de øvrige fora gennem stabschefgruppen
 • Sikre kommunikation af forummets sager og beslutninger til relevante interessenter, herunder dagsordner og referater.

Mødefrekvens

Forum for rationel farmakoterapi afholder møder hver 8. uge til møder af 2 timers varighed. Dagsordener udsendes minimum 5 arbejdsdage før mødet. Møderne afholdes som udgangspunkt på tirsdage fra kl. 8-10 på Kristineberg 3 med mulighed for deltagelse via videokonference. Der afholdes endvidere et årligt halvdagstemamøde, hvor medlemmerne har mulighed for at arbejde mere dybdegående med udvalgte temaer.

Sagsgange og principper

Sager kan komme fra medlemmer af Forum for rationel farmakoterapi, andre fora og råd i Region Hovedstadens Psykiatri, direktionen, hospitalsledelsen, forbedringsevents, Sundhedsstyrelsen, Regionens Lægemiddelkomité (RLK), Sundhedsfagligt Råd (SFR) mm.. Sager afleveres til sekretæren. Formandsskabet kan dog afvise at tage sager til behandling.

Sekretariatet laver korte beslutningsreferater fra møderne. Dagsordner og referater publiceres på Psyk-Intra/RHPs hjemmeside.

Sekretariatet kan – grundet sagens indhold/berøringsfalde – vælge at lade en sag behandle på et af de andre fora (også uden forudgående behandling i eget forum). Dette koordineres mellem sekretariatsfunktionerne for de enkelte fora.

Hospitalsledelsen behandler sager på tværs af et eller flere fora, når en formand for et af udvalgene har et ønske herom.
Referater

Referater fra møder i Forum for rationel farmakoterapi fra før oktober 2020 kan rekvireres via mail på psykiatri@regionh.dk.Redaktør