Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang

​Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang er per 1. februar 2015 nedsat under direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri. 

​​

Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger inden for recovery, brugerdeltagelse, patientsikkerhed og reduktion af brugen af tvang.

Forummet har ansvar for:

 • Hospitalets strategi for brugerdeltagelse, herunder recoveryorientering.

 • Projekt Sikker Psykiatri, herunder udviklingen indenfor patientsikkerhed og infektionshygiejne. Desuden opsamling mv. i forhold til fælles læring på tværs af hospitalet, fx kerneårsagsanalyser
 • Nedbringelse af bæltefikseringer, herunder handleplan for nedbringelse af tvang samt partnerskabsaftalen om nedbringelse af tvang
 • Sektorsamarbejdet.

Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang har ansvar for at understøtte indfrielsen af driftsmål inden for disse områder. Alle forummets beslutninger skal følges op af en implementeringsplan. Kommissorium for Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang

Formål og ansvar

Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang er per 1. februar 2015 nedsat under di- rektionen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang skal sikre varetagelsen af patienternes ønsker og behov i Region Hovedstadens Psykiatri ved at tilvejebringe velfunderede og implementerbare beslutninger inden for recovery, brugerdeltagelse, patientsikkerhed og forebyggelse af tvang.

Forummet har ansvar for:

 • Hospitalets strategi for videreudvikling af en recoveryorienteret kultur.
 • Udviklingen indenfor patientsikkerhedsarbejdet og infektionshygiejne. Desuden opsamling mv. i forhold til fælles læring på tværs af hospitalet, fx patientsikkerhedsanalyser.
 • Forebyggelse af tvang, herunder handleplan for forebyggelse af tvang samt partnerskabsaftalen om halvering af tvangsanvendelsen.
 • Udvikling af sektorsamarbejdet.

Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang har ansvar for at understøtte indfrielsen af driftsmål inden for disse områder. Alle forummets beslutninger skal følges op af en implementeringsplan. Forummet kan endvidere udarbejde indstillinger indenfor oven- stående ansvarsområder til hospitalsledelsen.

Mandat

Direktionen har delegeret beslutningskompetence til forum for recovery, patientsik- kerhed og tvang på ovennævnte områder. Dog kan beslutninger i sager, som har væ- sentlige økonomiske, faglige, organisatoriske eller strategiske konsekvenser gives vi- dere til direktionen og/eller hospitalsledelsen.

Det er formandskabets opgave at vurdere, hvornår en sag skal løftes til hospitalsledel- sen. Alle beslutninger og sager, der går videre til hospitalsledelsen, skal indeholde en plan for implementering.

 

Sammensætning og repræsentation

Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang er ledet af et partnerskab bestående af:

 • Formand: Vicedirektør
 • Næstformand: Centerchef

Følgende kompetencer skal derudover være repræsenteret:

 • 4-6 repræsentanter fra centerledelser3-4 medarbejdere med særlige kompeten- cer på forummets områder (recovery, brugerdeltagelse, patientsikkerhed og forebyggelse af tvang).
 • 1-2 stabschefer1 brugerrepræsentant og 1 pårørenderepræsentant, samt en sup- pleant for brugerrepræsentanten.

Der sigtes mod en bred repræsentation fra Region Hovedstadens Psykiatri. For at sikre kontinuitet og løbende overdragelse af viden udpeges medlemmer som udgangspunkt af hospitalsledelsen for en periode på 2 år med mulighed for genvalg. Der udpeges ikke suppleanter, bortset fra for brugerrepræsentanten. Nyudpegninger sker derudover løbende, når medlemmerne skifter stilling eller af anden årsag trækker sig.

Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang kan beslutte at igangsætte en forbed- ringsevent, hvis en opgave kræver særlig analyse, forberedelse mv. Der kan i særlige tilfælde etableres midlertidige arbejdsgrupper under forum for recovery, patientsikker- hed og tvang. Formanden for en midlertidig arbejdsgruppe eller forbedringsevent skal som udgangspunkt være medlem af forummet. Deltagerkredsen består primært af per- soner med relevante kompetencer fra centre og stabe og med inddragelse af brugere. Såvel forbedringsevents som arbejdsgrupper nedsættes midlertidigt og nedlægges, når opgaven er udført. Der kan ikke nedsættes stående udvalg eller grupper under Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang.

Sekretariatsbetjening

Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang sekretariatsbetjenes af Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen i samarbejde med Kvalitets- og Udviklingsafdelingen og Kompetencecenter for Recovery og Brugerdeltagelse. Sekretariatet varetager også se- kretærfunktionen for eventuelle midlertidige arbejdsgrupper eller forbedringsevents.

Sekretariatsfunktionen har ansvar for at:

 • Indsamle og forberede relevante emner til behandling i forummet samt råd- give formandskabet
 • Kvalitetssikre indkomne sager med henblik på behandling i forummet
 • Sikre relevant koordination af sager med sekretariatsfunktionerne for de øv- rige fora gennem stabschefgruppen
 • Sikre kommunikation af forummets sager og beslutninger til relevante interes- senter, herunder dagsordner og referater.

Mødefrekvens

Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang mødes hver 4. uge af 2 timers varighed. Dagsordener udsendes minimum 5 arbejdsdage før mødet. Møderne holdes som ud- gangspunkt på tirsdage fra kl. 8-10 på Kristineberg 3 med mulighed for deltagelse via videokonference.

 

Sagsgange og principper

Sager kan komme fra medlemmer af Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang, andre fora og råd i Region Hovedstadens Psykiatri, direktionen, hospitalsledelsen og forbedringsevents. Sager afleveres til sekretæren. Formandskabet kan dog afvise at tage sager til behandling.

Sekretariatet laver korte beslutningsreferater fra møderne. Dagsordner og referater publiceres på Psyk-Intra/RHPs hjemmeside.

Sekretariatet kan – grundet sagens indhold/berøringsflade – vælge at lade en sag be- handle på et af de andre fora (også uden forudgående behandling i eget forum). Dette koordineres mellem sekretariatsfunktionerne for de enkelte fora.

Hospitalsledelsen behandler sager på tværs af et eller flere fora, når en formand for et af udvalgene har et ønske herom.
Referater

Referater fra møder i Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang fra før oktober 2020 kan rekvireres via mail på psykiatri@regionh.dk.
Redaktør