Kvalitets- og forbedringsafdelingen

Kvalitets- og forbedringsafdelingen udgør en central stabsfunktion, der varetager udvikling og fastholdelse af psykiatriens kerneopgaver: Psykiatrisk pleje og behandling.

​​​​​​​​​​​​​​

Opgaver

Afdelingen løser opgaver indenfor forskning, patientsikkerhed, patienttilfredshed og -rettigheder samt opgaver i tilknytning til lægemidler, patientlogistik, kvalitetsstyring, registrering og monitorering.

​Kvalitetsudvikling og -sikring

Region Hovedstadens Psykiatri udvikler kvalitetsarbejdet via forbedringsmetoder og målstyring for at fremme en kvalitetskultur, hvor ledelse og medarbejdere skaber kvalitetsforbedringer, som en del af det daglige kliniske arbejde.  I forbindelse med det nye Nationale kvalitetsprogram, vil kvalitetsarbejdet også komme til at omfatte lærings- og kvalitetsteams og et fortsat stigende fokus på patientinddragelse.

I 2015 blev Region Hovedstadens Psykiatri akkrediteret uden anmærkninger ved Den Danske Kvalitets Model (DDKM) for en treårig periode. Ved udgangen af 2015 har Sundhedsministeriet besluttet at udfase akkreditering ved Den Danske Kvalitetsmodel i hele landet.

Monitoreringsplan

Monitoreringsplanen er et konkret værktøj, der indeholder en samlet oversigt over de indikatorer, som Region Hovedstadens Psykiatri skal overvåge som følge af lovgivning og de nationale kvalitetskrav. Dokumentet er dynamisk og bliver opdateret løbende. Det giver dermed til enhver tid det aktuelle overblik over hospitalets indikatorer og de områder, som er prioriterede.

Region Hovedstadens Psykiatris arbejde med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed tager afsæt i én fælles platform og én fælles organisation, der sikrer den nødvendige synergi i udvik­ling og opgaveløsning. Patientsikkerhed ses som en integreret del af kvalitetsudviklingen, og betegnelsen kvalitetsudvikling favner således patientsikkerhed og kvalitetsudvikling på alle områder.

Forskningsplan

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen koordinerer også arbejdet med Region Hovedstadens Psykiatris forskningsplan 2016-21 "Forskning for patienten".

Visionen med forskningsplanen er, at styrke og professionalisere det organisatoriske grundlag for forskning, således at forskningen i endnu højere grad – både på kortere og længere sigt - tager afsæt i, driver og udvikler patientbehandlingen. Der er fastlagt fire centrale forskningsområder, som vil blive prioriteret de kommende år:

  • Styrkelse af eliteforskningsmiljøer
  • Forskning inden for børne- og ungdomspsykiatri
  • Spiseforstyrrelser
  • Psykoterapi

Det betyder ikke, at der ikke vil blive forsket inden for andre områder, men det vil være disse fire områder, der primært vil være fokus på i de kommende års arbejde med at styrke forskningen i Region Hovedstadens Psykiatri. 

Redaktør