​​

Forskning

Resultater af effektevaluering i projekt COLLABRI 2014-2017 offentliggøres december 2020 og kan findes til højre på denne side. Effektevaluering og sundhedsøkonomisk evaluering i projekt COLLABRI Flex forventes offentliggjort 2022 i en samlet MTV-rapport med resultater fra de organisatoriske og patientoplevede evalueringer gennemført i fire regioner.

Depression og angst er hyppigt forekommende sygdomme med en livstidsrisiko på hhv. 17-18 % og 13-29 %, og det estimeres, at de koster samfundet ca. 20 mia. DKK p.a. Der er i løbet af de seneste 10 år sket en fordobling af brugen af antidepressiv medicin, og der behandles et stigende antal patienter i behandlingspsykiatrien; 25% flere med depression og 60% flere med angst.


Flere rapporter peger på, at behandlingen i almen praksis i dag ikke er optimal, og der er international konsensus om, at optimering bedst sker ved indførelse af Collaborative Care (CC), der er en evidensbaseret indsats inden for shared care området . CC er dog primært undersøgt i USA, hvor modellen er baseret på andre organisatoriske forhold, og derfor ikke direkte kan overføres til Danmark. Derfor bør CC afprøves i en model, der er tilpasset danske forhold.


Collabri er en dansk model for collaborative care. Modellen er udviklet i et samarbejde mellem speciallæger i almen medicin og i psykiatri samt forskere. Collaborative care er en shared care intervention, hvor formålet er at optimere behandlingen af patienter med angst og depression i almen praksis. Særligt følgende udfordringer og behov i forhold til behandlingen af denne patientgruppe er blevet fremhævet:

  1. Der er behov for et mere organiseret og integreret behandlingsregime mellem almen praksis og psykiatrien .
  2. Der er ingen forpligtelser for den praktiserende læge til at give psykoterapi og det skønnes, at mange af de praktiserende læger i Danmark ikke har kompetencerne til at give samtaleterapi. Dog kan den praktiserende læge henvise patienten til en psykolog via "Psykologordningen", således at patienter med angst mellem 18-38 år og patienter med depression kan modtage behandling ved en psykolog; der er en vis egenbetaling knyttet til denne behandling.
  3. Ventetider hos praktiserende psykiatere og psykologer uddannet i kognitiv adfærdsterapi og andre evidensbaserede psykologiske metoder kan derudover forsinke specialiseret behandling af patienter henvist fra den praktiserende læge. 
  4. Honoreringsstrukturen understøtter ikke retningslinjerne for behandling. Eksempelvis modtager en praktiserende læge kun kompensation for op til 7 sessioners samtaleterapi og lægen får ikke kompensation for supervision, selv om denne skal være i stand til at dokumentere dette. Der er desuden ingen krav til postgraduat uddannelse af læger, der kan sikre en løbende og opdateret kvalitet af behandlingen.

 

Effekten af collaborative care er dokumenteret i flere kliniske kontrollerede forsøg i udlandet, og et Cochrane review fra 2012 finder, at collaborative care er forbundet med en signifikant forbedring ved angst og depression sammenlignet med sædvanlig behandling .

 

Jfr. Cochrane reviewet er centrale principper i collaborative care en multiprofessionel tilgang til patienten, behandling ud fra en struktureret behandlingsplan, planlagt opfølgning og en forstærket interprofessionel kommunikation.  Collabri modellen integrerer disse principper ved at ansætte en care manager med psykiatrisk erfaring i psykiatrien, der sikrer en aktiv og kvalificeret opfølgning af patienter i almen praksis, ved at anvende instrumenter til screening og opfølgning, ved at give undervisning i retningslinjer for praktiserende læge og care manager samt ved at care manager, og praktiserende læge superviseres af speciallæge/specialpsykolog i psykiatri.

 

Derudover lægger modellen vægt på undervisning og behandling af patienten, hjælp til selvhjælp, kognitiv terapi, medicinsk behandling med udgangspunkt i behandlingsalgoritmer, stepped care-princippet, høj grad af patientinddragelse og -indflydelse samt mulighed for pårørendeinddragelse. 

 

Collabri modellen vil blive evalueret ud fra anbefalingerne ved en medicinsk teknologi vurdering (MTV), der omfatter en analyse og vurdering af effekten af modellen samt af de tilknyttede økonomiske, organisatoriske og patientoplevede effekter.Redaktør