Nyhedsbrev

MARTS 2018: Vi er godt i gang efter de første 1,5 måneder af interventionsfasen.
 

Så er vi godt i gang med Collabri Flex. Vi har fået 57 henvisninger hvoraf 30 er blevet inkluderet – halvdelen til liaison og halvdelen til Collabri-behandling ved care manager.

Teamet er glade for at komme i gang. Men der er stadig plads til flere patienter hos care managers. 

Projektet åbner derfor op for, at flere læger kan deltage – er du interesseret så kontakt Rikke Vinding på mail rikke.vinding@regionh.dk eller telefon 38640082

NYHEDSBREV DECEMBER 2017

Det er med glæde at projektet kan gå på juleferie med vished om, at alle godkendelser nu er på plads, og projektet kan starte op d. 15. januar 2018.

Advokatafgørelsen faldt d. 19. december til samarbejdsmodellens fordel: Kommunikationen mellem care managers/psykiater og den praktiserende læge er mulig!

I starten af januar vil læger, care managers og psykiater sammen gøre sig klar til at modtage henvisninger af patienter. Patienterne vil efter udredning blive lodtrukket til enten behandling ved Collabri Flex modellen eller behandling ved egen læge med konsultation liaison. 

Vi glæder os til igen at komme i gang og behandle patienter sammen!

NYHEDSBREV JUNI 2017

Projekter afventer godkendelse fra Datatilsynet, før inklusion af patienter kan starte op.

29 lægepraksis er med i projektet. Mens projektet venter på opstart kan lægerne henvise patienter til udredning ved care manager og efterfølgende konsultation liaison vedr. disse patienters behandling. Patienterne deltager kun i opsporingsstudiet (hvis de samtykker til dette). Dermed kan ventetiden bruges på at care managers uddannes i udredning (ved psykiater), samarbejdet med konsultation liaison afprøves og tilpasses, og deltagere til opsporingsstudiet kan findes.

Projektledelsen arbejder på højtryk for at sikre de nødvendige godkendelser. Dog er den kommende persondataforordning i maj 2018 medvirkende til at godkendelsesprocesserne allerede nu er strammet op - og fortolkningsprocessen ny og udfordrende.

NYHEDSBREV OKTOBER 2017

Projektet venter desværre fortsat på godkendelse fra Datatilsynet. Der er sikret advokatbistand for at træffe afgørelse vedr. de mere komplicerede spørgsmål som forskningsprojektets samarejdende form medvirker, bl.a. hvordan kommunikation mellem care manager/psykiater og praktiserende læge kan foregå.


Imellem tiden har mange af de deltagende læger benyttet sig af tilbddet om henvisning til udredning ved care manager. Både care managers, læger og patienter er glade for udredning og den rådgivning til behandling der følger heraf. Som læge Henrik Malling udtrykker det: ’Det er en rigtig god midlertidig ordning som vi alle har stor glæde af.’

NYHEDSBREV JANUAR 2017

Inklusion til projekt COLLABRI er sluttet ved udgangen af 2016. Opstart i revideret design, COLLABRI Flex, forventes i februar 2017.  

Ministeriet for Ældre og Sundhed godkendt Region Hovedstadens Psykiatris anmodning om et ændret forskningsdesign – COLLABRI Flex! Det betyder at vi kan fortsætte projektet i 2017 med enkelte ændringer. Ændringerne indebærer følgende:

 • Der benyttes en individuel randomisering i stedet for den nuværende cluster-randomisering. Det betyder at patienterne enten vil modtage behandling efter COLLABRI Flex modellen ved care manager, eller behandling hos egen læge. Ved behandling hos egen læge, har lægen mulighed for at rådføre sig med speciallægen i psykiatri og/eller care manager
 • Alle patienter som lægen henviser, gennemgår en udredningssamtale hos care manager inden de inkluderes i projektet og randomiseres. 
 • Alle læger, der deltager i COLLABRI Flex, får tildelt en care manager, som lægen skal afholde ugentlig møde med (1/2-1 time afhængig af hvor mange patienter lægen har i COLLABRI Flex-forløb)
 • Lægen honoreres for alle patienter, der inkluderes i projektet - både dem, der får COLLABRI Flex behandling (kr. 2302,97) og dem, der behandles hos egen læge  (kr. 525,06) (beløbene justeres med konsulenttaksten)
 • Angstdiagnoserne samles i én RCT-undersøgelse (for panikangst, socialfobi og generaliseret angst)
 • In- og eksklusionskriterier tilpasses lægernes behov og den type patienter de ser i almen praksis
 • Forlængelse af indsatsen med 12 måneder

Praktiserende læger i Region Hovedstaden kan tilmelde sig COLLABRI Flex ved at rette henvendelse til Rikke Vinding på mail rikke.vinding@regionh.dk eller telefon 38 64 00 82 / 30 58 16 42.

NYHEDSBREV OKTOBER 2016 

Projektet har til dato inkluderet 675 patienter, hvoraf 580 har fået behandling efter COLLABRI-modellen. Løbende feedback fra de deltagende patienter og praktiserende læger er positiv, og et eksempel herpå kan ses nedenstående:


"Jeg har nu udfyldt spørgeskemaet og føler derfor en stærk trang til at udtrykke min store taknemmelighed overfor den fantastiske hjælp, som jeg har modtaget. Jeg har haft meget gamle og dybe sår, som har plaget mig. De er nu erstattet af en utrolig følelse af lethed og frihed og dyb og inderlig kærlighed til mig selv og mine medmennesker. Jeg har arbejdet og arbejder til stadighed med de erkendelser og øvelser, som min manager har anbefalet og det har givet mig stor berigelse i tilværelsen. Mange tak til alle. Gid andre må være lige så heldige som jeg Smiley"

 

Der er fortsat udfordringer med at få henvisninger fra kontrolgruppen. Projektet har derfor ansøgt Ministeriet om ændring af forskningsdesignet. Ændringerne indebærer følgende:

 

 • Der benyttes en individuel randomisering i stedet for en cluster-randomisering (så alle læger vil få en care manager, og patienterne vil blive randomiseret til intervention eller kontrol)
 • Angstdiagnoserne samles i én RCT-undersøgelse (for panikangst, socialfobi og generaliseret angst)
 • In- og eksklusionskriterier tilpasses de praktiserende lægers behov og den type patienter de ser i praksis
 • Forlængelse af indsatsen med 12 måneder (til udgangen af 2017)

 

Godkendelser afventes stadig.

 

Vi fortsætter COLLABRI-projektet som det er nu med henvisning af patienter til udgangen af 2016 (og behandling ved care manager til udgangen af marts 2017). Kvoterne for depression og de 3 angst typer forbliver uændrede. Kontakt Rikke Vinding hvis du ønsker en status på hvilke diagnoser, du har tilbage i din kvote.


NYHEDSBREV MARTS 2016

​Projekt COLLABRI forlænges til udgangen af 2016. Der er nu 552 patienter inkluderet.​ 

Projekt COLLABRI har fået godkendelse på forlængelse af projektperioden. Inklusion af patienter vil derfor fortsætte i hele 2016. Care managers ansættelse er netop i proces med at blive forlænget året ud. Vi er glade for at kunne fortsætte den gode indsats, og sætter stor pris på jeres deltagelse i projektet.

 

Det går fortsat fremad med inklusion af patienter i projekt COLLABRI, hvor der nu er 552 patienter inkluderet. Inklusionen af patienter fordeler sig således i kontrolgruppen og på de 4 diagnoser:

 

 Inkluderede patienterDepressionPanikangstGADSocialfobi
Kontrolgruppe855011195
Interventionsgruppe4672398012127
I alt5522899114032

 

Som det fremgår mangler der stadig patienter, særligt;

 • Deltagere i kontrolgruppen (alle diagnoser)
 • Deltagere med angst (både i interventions- og i kontrolgruppen)

 

Vi forsøger at imødegå dette i samarbejde med styregruppen, hvor Lars Larsen og Søren Brix har bidraget til arbejdet. Vi har lettet henvisningsprocessen, og der er udarbejdet en mere simpel henvisningsblanket. Det er frivilligt om I ønsker at bruge den nye henvisningsblanket – vi tager selvfølgelig stadig imod den nuværende blanket.  In- og eksklusionskriterierne er blevet tilrettet, så de er lettere at tolke.

 

Tak for jeres indsats – vi ser frem til et fortsat godt samarbejde!

​NYHEDSBREV december 2015

Der nu er 487 patienter inkluderet i projektet.

Der er i sommeren/efteråret gennemført en undersøgelse af modeltrofastheden i interventionsdelen af projektet (såkaldt fidelity-måling). Denne viser at indsatsen er tro mod modellen på langt de fleste områder – I kan læse mere i vedhæftede rapport.

 

Søren Brix, PLO-repræsentant i styregruppen og kontrolgruppelæge i projektet, understreger følgende fordele for praktiserende læger i kontrolgruppen:

 

 • Patienten får gennem forskningsinterviewet en grundigere udredning
 • Den praktiserende læge honoreres med projekttillæg for en lille indsats (informer patienten om projektet og send henvisningsblanket)
 • Kontrolgruppen er essentiel for at forskningsresultaterne kan sige noget om effekten af collaborative care – og dermed mulighederne for et permanent tilbud til patienter med angst og depression i almen praksis.

 

Projekt COLLABRI vil være til stede ved Store Praksis Dag d. 26. januar ved CVI-boden. Praktiserende læger er meget velkomne til at komme forbi og høre mere om projektet, samt mulighederne for at være med.

NYHEDSBREV oktober 2015

Projekt COLLABRI inviterer til konference fredag d. 30. oktober 2015 kl. 15-18. Mark Williams, Assistent Professor, May Clinic, Minnesota, USA, holder oplæg om sektorsamarbejde, shared care og behandling af depression i almen praksis. Der vil desuden være oplæg fra COLLBARI om erfaringerne med de nye tilbud til behandlingen og samarbejdet mellem psykiatrien og almen praksis. Vi håber at I vil deltage i konferencen.

 

Det går fortsat fremad med inklusion af patienter i projekt COLLABRI, hvor der nu er 406 patienter inkluderet. De fleste af disse er i interventionsgruppen. Vi oplever desværre stadig, at kontrolgruppens henvisningskadence er lav. Vi kommer gerne på besøg i praksis i en times tid, sammen med vores speciallæge i psykiatri, hvor vi kan tilbyde støtte og gode råd, til de læger, der oplever udfordringer med at henvise patienter til projektet. Skriv eller ring til Rikke Vinding, hvis det har interesse (kontaktoplysninger fremgår til højre på siden).

 

Vi kan se at der bliver henvist flere patienter med angst. Vi håber at de tidligere fremsendte råd til opsporing af angst, samt muligheden for at drøfte konkrete sager med vores care managers og speciallæger i psykiatri, har hjulpet jer. Det er nu 156 ud af de 381 inkluderede, der har en angst-diagnose. Dog er der stadig meget få inkluderede patienter med social fobi.

 

Der er stadig åbent for tilmelding til projektet for praktiserende læger, og I er meget velkomne til at dele informationen med jeres kollegaer, der kunne have interesse. ​

​NYHEDSBREV juni 2015

Projekt COLLABRI har nu været i gang i et halvt år. Vi har modtaget 388 henvisninger, hvoraf 312 patienter er blevet inkluderet i projektet. De fleste af disse er i interventionsgruppen, hvor båder læger og care managers melder stor tilfredshed med indsatsen.


Udfordringer i kontrolgruppen:

Der er desværre stadig udfordringer i kontrolgruppen, hvor flere læger fortæller, at det er svært at rekruttere patienter. Dette både fordi projektet kan være svært at huske på i en travl hverdag, fordi det er svært at få patienter til at deltage (da man ikke kan tilbyde dem noget, men i stedet beder dem gøre noget ekstra), og fordi patienterne ikke kommer til den praktiserende læge (og når de gør, så ryger de på eksklusionskriterierne, særligt det, at de har været i behandling inden for de sidste 6 måneder).

 

Vi har forsøgt at imødekomme udfordringerne. Vi har sendt kopper, klistermærker og stressbolde til lægerne i kontrolgruppen, så de kan blive mindet om projekt COLLABRI i deres hverdag. Vi har sendt plakat og patientinformation om angst og depression, til venteværelset, så patienterne bliver opmærksom på projektet. Læger i interventionsgruppen vil også få tilsendt dette materiale i løbet af sommeren.

 

Gode råd til læger i kontrolgruppen:

Ift. udfordringerne med at 'sælge' projektet til patienterne, har vi talt med læger i kontrolgruppen, som har en høj henvisningskadence. De fortæller bl.a. følgende, som kan være gode råd for den praktiserende læge i kontrolgruppen:

 • Ved at deltage i forskningsinterviewet får patienten en mere uddybet udredning
 • Patienterne udfylder MDI/ASS hjemme eller i venteværelset, og når vi sammen taler om skemaet er det en god anledning for også at tale om projektet – pjecen er her en god hjælp
 • Udover at det kan være til gavn for behandlingen af angst og depression i fremtiden, så kan deres deltagelse hjælpe til at bekræfte at min behandling er effektiv.

 

Der er stadig mulighed for at få besøg i egen praksis af en af projektets speciallæger, for at få støtte til rekruttering af patienter til projektet. Ring til projektsekretariatet på 38 64 00 82 / 30 58 16 43 og lav en aftale.

 

Stadig åbent for tilmelding til projektet:

Der er 4 nye læger tilmeldt projektet, som i løbet af sommeren bliver uddannet og kommer i gang med at inkludere patienter i projektet.

 

Der er fortsat åbent for tilmelding til projektet hen over sommeren. Læs mere her: /Kvalitet-og-udvikling/udvikling/projektcollabri/Praktiserende-laeger/Tilmelding-til-projekt-Collabri/

NYHEDSBREV april 2015

​​Det er nu over 4 måneder siden projektet begyndte at inkludere patienter, og næsten alle læger i både kontrol- og interventionsgruppen er godt i gang med at henvise.


Kontrolgruppen har en lidt anden opgave i forbindelse med rekruttering af patienter til projektet. Derfor har vi afholdt 'gå-hjem-møder' for jer, og har været på flere besøg i praksis. Vi kan se på vores henvisninger, at indsatsen har hjulpet. HUSK, vi kommer fortsat gerne på besøg hos jer.

 

Meldingen fra vores care managers er at arbejdet med patienterne, og samarbejdet med jer i interventionsgruppen, er rigtig godt. De nyder at arbejde på denne måde, og kan se resultaterne af indsatsen.

 

Der er nu 212 patienter inkluderet i projektet, og vi modtager ca. 17 henvisninger om ugen fra jer. De fleste henviste patienter har depression. Patienter med panikangst og generaliseret angst begynder også at komme ind, men der er kun få med socialfobi. Vores speciallæger, Susanne og Torben, har derfor skrevet et lille indlæg om opsporing af angst, for at støtte jer i henvisningen af disse patienter:

Opsporing af angst:

Patienterne kommer sjældent og siger at de lider af angst - så hvordan identificerer vi dem?

Rigtig mange patienter som lider af en angsttilstand, har levet med den længe og klaret sig uden at modtage behandling, idet de har indrettet deres liv således at de undgår situationer som udløser eller forværrer angst (sikkerhedsadfærd og/eller undgåelsesadfærd). En del af undgåelsesadfærden kan ofte være at forsøge at undgå at tænke på - eller tale om tilstanden.


Mistanken om at patienten har en angstproblematik vil typisk være ved følgende (ofte gentagne) henvendelser:

 • ukarakteristiske, ofte anfaldsvise symptomer fra det autonome nervesystem (sved, rødmen, rysten, uro, hjertebanken, svimmelhed osv.)
 • dropper ofte ud af uddannelsesforløb eller job
 • enten meget genert eller ganske hjælpsøgende i kontakten
 • oplever sig "stresset"

Vedrørende angsttyper:

Generaliseret angst er først og fremmest karakteriseret ved bekymringstendens, patienterne kan ofte beskrive at de er rigtig dygtige til at bekymre sig om alle mulige ting.

 

Social fobi er karakteriseret ved frygten for at pådrage sig andres kritiske opmærksomhed og et deraf følgende ekstremt selvfokus

(det at være konstant opmærksom på hvordan andre måtte opfatte ens optræden og fremtoning).

 

Panik angst er først og fremmest karakteriseret ved anfaldsvis optræden af autonome symptomer (sved, rødmen, rysten, uro, hjertebanken, svimmelhed osv.) anfaldene kommer typisk i løbet af relativt kort tid – 10 til 30 minutter og varer fra ½ time til flere timer. Men kun sjældent hele døgn.

 

De forskellige typer kan indeholde elementer af de andre men man bør klassificere angsten efter de dominerende symptomer.

​ 

Redaktør