​​​

Association mellem autisme og lav fødselsvægt forstærkes

Prævalensen af autisme blandt unge, der er født med lav fødselsvægt, er 5% - fem gange højere end prævalensen i baggrundsbefolkningen.

Konklusionen er fra en artikel publiceret i Pediatrics – og er baseret på amerikanske data. ​

”Det er den første undersøgelse om prævalensen af autisme, som er baseret på en prospektivt opfulgt kohorte, og som har anvendt validerede diagnostiske metoder”, skriver forfatteren Jennifer Pinto-Martin, fra University of Pennsylvania, i Philadelphia, USA. ​

Ifølge forfatteren havde man i forvejen data, der tydede på, at lav fødselsvægt og for tidlig fødsel var risikofaktorer for autisme, men associationen var hovedsageligt baseret på retrospektive studier, eller prospektive studier, der anvendte screeningsmetoder – og ikke på diagnostiske metoder. ​

Den nuværende artikel er baseret på en kohorte af 1.105 børn, der blev født mellem 1984 og 1989 med en vægt under 2.000 g. ​

Børnene blev fulgt indtil de var 21 år gamle. ​​

Da børnene var 16 år gamle besvarede deres forældre spørgeskemaer om børnenes udvikling. I denne vurdering blev der indsamlet data vedrørende 623 af børnene (72% af alle fra den initiale kohorte). ​

Da de var 21 år gamle blev 189 unge vurderet – både med screenings- og diagnostiske metoder. ​​

”Vores analyser resulterede i en estimeret prævalensrate af autisme på 5%, det vil sige 31 tilfælde blandt 623 unge”, skriver forfatterne. ​

”Dette svarer til en femdobling i forhold til prævalensen [...] blandt otte-årige børn i den amerikanske befolkning”, konkluderer de.

Redaktør