Brexanolon behandler fødselsdepression

​En enkelt dosis af brexanolon, som er et præparat der svarer til det naturligt forekommende allopregnanolon, er forbundet med robust antidepressiv effekt hos kvinder med svær fødselsdepression. Behandlingen har ikke flere bivirkninger end placebo. Præparatet har aktivitet på GABA-receptorer.

​Resultaterne stammer fra en fase 2 randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse, som blev publiceret i Lancet.

Ifølge førsteforfatteren Stephen Kanes, som er ansat ved præparatets producent Sage Therapeutics i Cambridge, Massachusetts, er fødselsdepression forbundet med ændringer i hormonelle koncentrationer i løbet af graviditeten og fødselsperioden.

Tidligere forskningsresultater har vist, at plasmakoncentrationen af allopregnanolon (et metabolit fra progesteron) stiger sammen med progesteron under graviditeten, og falder brat efter fødslen.

Allopregnanolon virker i lighed med benzodiazepinerne på GABAA-receptorer.

"Det er foreslået, at fødselsdepression forekommer fordi GABAA-receptorerne ikke tilpasser sig disse hormonelle ændringer ved fødslen", skriver forfatteren.

Rationalet bag behandlingen af fødselsdepression med brexanolon er derfor at opnå plasmakoncentrationer af brexanolon, der svarer til koncentrationen af allopregnanolon i det tredje trimester.

I studiet blev der kun rekrutteret 21 kvinder. Alle havde fødselsdepression af svær grad, på mindst 26 points, målt ved hjælp af Hamilton depressionsscore 17 items (HAMD-17).

De blev randomiseret til enten en enkelt dosis intravenøs brexanolon over 60 timer (med varierende doser fra 30 til 90 µg/kg i timen) eller placebo.

Efter 60 timer faldt den gennemsnitlige HAMD-17 score med 21 points, signifikant mere end de 9 points i kontrolgruppen (primært effektmål). Dette svarer til en effect size på 1,2.

Allerede efter 24 timer fandt forskerne en signifikant forskel grupperne imellem.

I interventionsgruppen opnåede 7 ud af 10 patienter remission (HAMD-17 ≤7), vs 1 patient i kontrolgruppen (odds ratio: 23,33).

Der blev ikke registreret alvorlige bivirkninger. Ikke-alvorlige bivirkninger opstod hos 4 patienter i interventionsgruppen, mod 8 patienter i kontrolgruppen. De hyppigste bivirkninger i brexanolon-gruppen var svimmelhed og træthed.

Forfatterne konkluderer, at behandlingstiltaget ser lovende ud. "Der er nu en række kliniske undersøgelser i gang, der undersøger brexanolon til behandling af fødselsdepression", skriver de.


Redaktør