​​

Esmethadon behandler depression uden opioidbivirkninger

​Den nyligt udviklede d-isomer af methadon, som gives peroralt, synes at have en hurtig effekt mod depression. Behandlingen er sikker, uden tegn på udvikling af opioid-relaterede bivirkninger.

Konklusionen er fra en randomiseret, placebokontrolleret undersøgelse publiceret i American Journal of Psychiatry.
 
Esmethadon (eller dextromethadon) er en d-isomer af racemisk methadon og er ikke opioid-aktiv.
 
Ifølge førsteforfatteren Maurizio Fava, fra Massachusetts General Hospital i Boston, USA, er esmethadon en N-metyl-D-aspartat (NMDA)-receptor antagonist, ligesom ketamin eller esketamin.
 
”Men anvendelse af ketamin og esketamin har været begrænset på grund af dissociative og psykomimetiske bivirkninger”, skriver forfatteren.
 
Esmethadon har ifølge forskerne en 20 gange lavere affinitet til mu opioidreceptorer i forhold til levomethadon (den anden isomer af racemisk methadon), og medfører ikke respiratorisk depression eller misbrugstendens.
 
I studiet randomiserede forskerne 62 patienter med behandlingsresistent depression til en af 3 grupper: placebo, esmethadon 25 mg dagligt eller esmethadon 50 mg dagligt.
De fik behandlingerne i en uge.
 
De var i gennemsnit 49 år gamle, og lidt over halvdelen (55%) var mænd. De fortsatte med deres vanlige antidepressive behandling.
 
Undersøgelsen var primært designet til at vurdere sikkerheden af esmethadon. Der var ingen evidens for dissociative, psykomimetiske eller opioidrelaterede bivirkninger, ej heller ophørssymptomer (abstinenssymptomer).
 
De mest almindelige bivirkninger var hovedpine, konstipation, kvalme og søvnighed. Cirka halvdelen (55%) af patienterne i placebogruppen oplevede bivirkninger, mens raterne i esmethadongrupperne var 47% (25 mg) og 71% (50 mg). Der var ingen svære bivirkninger.
 
Selvom undersøgelsen ikke var designet til at vurdere effektiviteten, oplevede patienterne i esmethadon-grupperne en signifikant bedring i forhold til patienterne i placebogruppen. Efter en uges behandling var effect size 0,8 (25 mg) og 0,7 (50 mg), og efter 14 dage (dvs. en uge efter ophør af behandlingen) var effect size 0,9 henholdsvis 1,0 (dvs. stor effekt).
 
Forfatterne konkluderer, at esmethadon er sikker og kan have en hurtig effekt på depression. ”Resultaterne bør bekræftes i større undersøgelser med længere opfølgningstid”.


Redaktør