Estradiol behandler positive symptomer hos kvinder med skizofreni

​Det naturlige humane østrogen estradiol reducerer de positive symptomer hos kvinder med behandlingsresistent skizofreni. Det er især de positive symptomer, der behandles med hormonet. Langtidsbehandling er dog ikke uden risici.​​

Konklusionerne stammer fra den største randomiserede, placebokontrollerede og dobbeltblindede undersøgelse om emnet.​

Ifølge førsteforfatteren Jayashri Kulkarni, fra Monash University, i Melbourne, Australien, har den højere incidens af skizofreni hos mænd, sammen med den øgede sårbarhed over for psykose hos kvinder, i perioder, hvor der er lave østrogenniveauer, peget på, at østrogen kan være relateret til skizofrenisymptomer.

I studiet blev der rekrutteret 183 kvinder med skizofreni eller skizoaffektiv lidelse, som havde psykotiske symptomer på trods af antipsykotisk behandling. Deltagerne var mellem 18 og 45 år gamle.

De blev randomiseret til behandling med enten 100 mikrogram eller 200 mikrogram transdermal estradiol eller placebo.

Efter otte ugers behandling oplevede kvinderne, der fik estradiol, et signifikant større fald i symptomsværhedsgrad end dem, der fik placebo – målt ved hjælp af den validerede skala Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS).

Begge estradiol-grupper oplevede et signifikant fald i symptomerne i forhold til placebo, men kvinderne i 200 mikrogram-gruppen oplevede den største lindring – især i de positive symptomer (fald fra 18 til 14 points; effect size på 0,44). Kvinderne med de højeste scores før behandlingsstart var dem, der fik mest gavn af behandlingen.

Der var ingen signifikant virkning på negative symptomer. Behandlingen havde heller ikke nogen påvirkning på kognition.

Der var ingen signifikante forskelle grupperne imellem i forhold til bivirkninger – bortset fra en højere rate af uregelmæssig cyklus hos dem, der fik 200 mikrogram estradiol i forhold til placebo (68% vs. 38%).

På trods af de positive resultater advarer forskerne imod langtidsanvendelse af estradiol, på grund af den kendte risiko for en række alvorlige bivirkninger – herunder risiko for endometrial hyperplasi og cancer. Derudover er terapi med østrogen kontraindikeret hos kvinder med tidligere tromboembolisme, apopleksi, hormonafhængig cancer eller migræne med aura.

"Transdermal østrogen terapi bør begrænses til kvinder med behandlingsresistente symptomer, og bør kun anvendes i samråd med endokrinologer", skriver forskerne.

Redaktør