Aftrapning af anvendelse af benzodiazepiner

Gennemgang af journaler viser, at der gennemsnitligt laves planer for aftrapning af benzodiazepiner for 34% af patienter i behandling med lægemidlet  i Region Hovedstadens Psykiatri. Gennemgangen hviler dog på et meget spinkelt datagrundlag. Der iværksættes nu en mere grundig gennemgang, så billedet bliver mere retvisende. Og der iværksættes en fokuseret indsats for fremover at øge antallet af aftrapningsplaner markant.

I Region Hovedstadens Psykiatri har der de sidste år været fokus på at nedtrappe anvendelsen af benzodiazepiner. Benzodiazepiner virker angstdæmpende og har få bivirkninger, og er derfor hensigtsmæssig i den medicinske behandling af psykiatriske patienter, særligt i den akutte fase. Dog er lægemidlet vanedannende, hvorfor der er krav om, at der foreligger en plan for aftrapning, når patienter udskrives fra hospitalet.

Journalgennemgangens resultat er ikke retvisende

I første omgang er målet, at der ligger en aftrapningsplan for halvdelen af de patienter, der bliver udskrevet efter at have været behandlet med benzodiazepiner. Det endelige mål er at alle patienter skal have en plan for aftrapning, hvis det er relevant for den enkelte.

En gennemgang af 102 tilfældigt udvalgte journaler viser, at der gennemsnitligt lægges planer for 34% af patienterne. I nedenstående skema kan man se fordelingen på de psykiatriske centre. Der er tale om en stikprøve. Journalerne er tilfældigt udvalgt og data bygger for nogle centres vedkommende på ganske få eller en enkelt relevant journal. Tallene siger derfor ikke noget om den samlede indsats på det enkelte center.


Klik på skemaet for stor version

Fokuseret indsats igangsættes

I sundhedsvæsenet måles på rigtig mange områder, der har betydning for patientsikkerheden. I psykiatrien måles fx på anvendelsen af bæltefikseringer, ECT, og en meget lang række af andre indsatsområder. Vi er ikke i mål på alle områder endnu, men læger og sygeplejersker arbejder intensivt på at opfylde målene for alle områder.

For at nå målet om i første omgang at sikre aftrapningsplaner for 50 % af de patienter, der udskrives efter behandling med benzodiazepiner, og herefter samtlige relevante patienter, igangsætter Region Hovedstadens Psykiatri nu en fokuseret indsats.

Indsatsen vil bl.a. bestå af fokuserede audits af journaler, hvilket betyder, at kun relevante journaler – hvor patienter har modtaget behandling med benzodiazepiner – gennemgås. Samtidig vil der blive foretaget hyppige gennemgange, fx månedligt i en periode.

Nedtrapning skal give mening

Nogle patienter har været i behandling i mange år med benzodiazepiner med positiv effekt, fx færre eller kortere indlæggelser og sygdomsperioder. Aftrapning skal derfor ske langsomt og i samarbejde mellem patient og læge.

Som hospital er det Region Hovedstadens Psykiatris opgave at sikre, at patienter efter udskrivning aftrappes. Der skal lægges en plan sammen med patienten og dennes praktiserende læge, bosted, eller andre, der følger patienten efter udskrivning. Denne opgave vil der fremadrettet være øget fokus på. Der er netop i Region Hovedstaden nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre samarbejdet omkring medicinering af borgerne på tværs af sektorerne, så borgerne sikres korrekt og sikker medicinering, når behandlingsansvaret skifter mellem fx praktiserende læge, hospital og kommunalt tilbud.

Faktaboks

Benzodiazepiner er et lægemiddel, der virker angstdæmpende, og som bruges forholdsvis hyppigt i særligt den akutte behandling af psykiatriske lidelser. Benzodiazepin giver ikke patienten en rus-virkning, men dæmper angst og ubehag, og har ikke mange bivirkninger. Dog kan lægemidlet være vanedannende. Derfor anbefales det, at patienter som udgangspunkt kun får det i to-fire uger, med mi​ndre der er gode, kliniske grunde til at fortsætte behandlingen.

Faktaboks

Journalaudit er en gennemgang af patientjournaler, som sker for at sikre, at patienterne får den rette behandling og opfølgning. Ved gennemgangen undersøges en række særlige indsatsområder, fx nedtrapningsplaner for benzodiazepiner. Ved audits udvælges tilfældige journaler, dog skal der i audit indgå journaler, hvor patienter har været bæltefikseret, behandlet med ECT, osv. – altså områder, som særligt overvåges med henblik på at sikre patientsikkerhed eller begrænsning af brug. Der er i undersøgelsen af nedtrapningsplaner for benzodiazepiner således ikke udtaget journaler, som nødvendigvis er relevante. Hvert center skal have minimum 20 journaler med eller 20 per afdeling, hvis det er et stort center.


Redaktør