Anvendelse af olanzapin i august 2012

Fortsat færre patienter behandles med høje doser af det antipsykotiske stof olanzapin.

En undersøgelse af anvendelsen af det antipsykotiske lægemiddel olanzapin i august viser, at det markante fald i anvendelsen af høje doser, som var sket fra marts til juli, fortsætter:


Klik for at se i stor version


Antallet af døgndoser for olanzapin er undersøgt på alle voksenpsykiatriske sengeafsnit. Figuren viser udviklingen i antal døgndoser olanzapin. Den første undersøgelse dækker en længere periode end de to andre, men der er korrigeret for dette i grafen. Udviklingen på PC Amager fra marts til juli er udtryk for en stigning fra én til to patienter, der har modtaget doser højere end de anbefalede. PC Sct. Hans tog først EPM-systemet i brug i foråret 2012, hvorfor der ikke er tal fra den første undersøgelse.

Ny maksimaldosis

På baggrund af sagen om medicinering med høje doser antipsykotisk lægemiddel (olanzapin) og beroligende lægemiddel (midazolam) på Psykiatrisk Center Glostrup, er der nedsat en ekspertgruppe om antipsykotisk behandling i psykiatrien., der har fastsat nye rammer for brugen af olanzapin i behandlingen af patienter med akut psykose.

Den maksimale døgndosis olanzapin er på 40 mg/døgnet. Overskridelser for helt særlige (kroniske) patienter, skal være konfereret med en klinikchef. Grænsen er meldt ud til alle centre gennem en midlertidig klinisk vejledning for den akutte psykosebehandling, og det er indskærpet over for alle medarbejdere, at vejledningen skal overholdes.

For at sikre, at dette sker, monitoreres anvendelsen af de to lægemidler tæt.

Sikring af korrekt og sikker medicinering

Region Hovedstadens Psykiatri har iværksat en række initiativer, der skal sikre, at patienter modtager korrekt og sikker medicinsk behandling:

  • De er foretaget en gennemgang af journaler på de indlagte patienter, der har fået højere doser olanzapin og midazolam end de kliniske vejledninger anbefaler. I de tilfælde, hvor det giver mening i forhold til den enkelte patients lidelser, er medicineringen justeret.
  • Over de næste måneder gennemgås alle journaler på ambulante patienter – ca. 22.000 journaler. Det betyder, at alle ordinationer til patienter, der behandles på botilbud, i distriktspsykiatriske centre, i ambulatorier, opsøgende team og OPUS, gennemgås for at sikre, at der ikke ordineres høje doser uden at dette er velbegrundet i journalen. Der vil samtidig være fokus på, om der sker polyfarmaci – altså om der fx gives flere forskellige typer antipsykotika. Dette kan være velbegrundet i forhold til den enkelte patients lidelser. Andre gange er det unødvendigt, og lægen vil sammen med patienten tilrettelægge en plan for ændring af medicineringen.
  • Etablering af en central medicinstøtteenhed for fremadrettet at sikre bedre og tættere monitorering af den medicinske behandling.
  • Etablering af farmakologisk stuegang, dvs. at en speciallæge i farmakologi eller en farmaceut ved komplekse, farmakologiske behandlingsstrategier i samarbejde med den behandlingsansvarlige læge vurderer og fastlægger den medicinske del af den samlede behandlingsplan.

Redaktør