Bliv bedre i kulturmødet

Patienter i Region Hovedstadens Psykiatri skal tilbydes lige behandling. Nye redskaber skal modvirke etnisk ulighed i klinisk praksis.
Region Hovedstadens Psykiatri har i en årrække haft fokus på at styrke indsatsen i forhold til patienter etnisk minoritetsbaggrund. I 2003 blev Videnscenter for Transkulturel Psykiatri etableret. I perioden 2006-2009 blev der på Psykiatrisk Center Glostrup gennemført et udviklingsprojekt i Distriktspsykiatrisk Center Ishøj, som omhandlede unge psykisk syge med anden etnisk baggrund.

Du kan se resultaterne i rapporten i faktaboksen til venstre.

De erfaringer, der er indsamlet, bliver løbende udmøntet i konkrete tiltag til brug i daglig praksis i Region Hovedstadens Psykiatri.

Kulturel spørgeguide

Videnscenter for Transkulturel Psykiatri har udviklet en kulturel spørgeguide som netop er færdiggjort og udkommet. Spørgeguiden er tænkt som et arbejdsredskab for psykiatere, sygeplejersker og kontaktpersoner, og er et supplement til diagnosticering og anamneseoptagelse.

Guiden er afprøvet rundt om i landet og erfaringerne er derefter indarbejdet. Guiden kan bestilles via Trykportalen.

Udstyr til teletolkning

På alle centre opsættes i løbet af året teletolkningsudstyr. Det er et lille, kompakt og transportabelt videokonferenceapparat, som gør det muligt at gennemføre samtaler over sundhedsdatanettet, hvor patient, behandler og tolk kan både se og høre hinanden.

Udstyret er nemt at bruge og kræver minimum af oplæring da det er næsten lige som at anvende en normal telefon. Fordelen ved tele-tolkning er især, at samtalerne kan iværksættes hurtigt og når behovet opstår, da tolken blot skal ringes op. I forhold til patienten er det desuden en fordel at anonymiteten, såfremt patienten ønsker det, bedre kan sikres end ved det fysiske møde med tolken.

Patientinformation på fremmedsprog

De nye sygdomsspecifikke pjecer samt en tilpasset form af de fælles velkomstpjecer er nu ved at blive oversat til syv sprog: engelsk, farsi, urdu, arabisk, tyrkisk, bosnisk og somali. Disse sprog er valgt, fordi de henvender sig til de største grupper af etniske minoriteter i hovedstadsregionen, som ikke forventes at kunne læse hovedsprogene dansk og engelsk.

Materialet bliver ikke trykt i pjeceform, men bliver tilgængeligt til print-selv på PsykIntra samt på et nyt stort patientinformationsområde på hjemmesiden, til efteråret.

Undervisningstilbud

For at styrke medarbejdernes kompetencer i mødet med patienter og pårørende med anden etnisk baggrund end dansk, tilrettelægger RHP et nyt undervisningstilbud, som omhandler kulturforståelse i en sundhedsfaglig kontekst, herunder tolkebistand.

Undervisningsaktiviteterne vil bl.a. fokusere på, hvordan kulturmødet kan håndteres, så kulturens betydning hverken over- eller undervurderes i mødet med patienter med anden etnisk baggrund. Undervisningen planlægges i samarbejde med Videnscenter for Transkulturel Psykiatri.
​​​​
Redaktør