Børn og deres forældre er glade for børne- og ungdomspsykiatrien

Patienter og forældre er generelt godt tilfredse med børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstadens Psykiatri. Især når det handler om at føle sig tryg og velkommen. Det viser en ny landsdækkende tilfredsundersøgelse.
’Patienterne og deres forældre har ordet – Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Danmark 2007-08’ er foretaget af Center for Kvalitetsudvikling og omhandler tilfredsheden dels i ambulatorierne, dels i dag- og døgnafsnit. Undersøgelsen afdækker tilfredsheden blandt patienter, der er fyldt 15 år, samt deres forældre.

Børn og unge føler sig respekteret på ambulatorierne

61 procent af ambulatoriepatienterne i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden svarede, at ambulatorieforløbet var godt eller enestående. På landsplan var den tilfredshed på 70 procent. 87 procent mente, at forløbet havde svaret til eller været bedre end forventet. Det tilsvarende landsgennemsnit ligger på 86 procent.

Den højeste tilfredshed blandt patienter i regionen er målt i forhold til at kunne tale uforstyrret med behandlerne fra ambulatoriet. Her svarede 95 procent inden for kategorierne i høj grad eller i nogen grad. Der var tilsvarende høj tilfredshed med at føle sig velkommen i ambulatoriet (94 procent) og med, at behandlerne udviser hensyn og respekt for patienten som menneske (93 procent). Den samme tendens gør sig gældende på landsplan.

På flere områder ligger Region Hovedstadens Psykiatri over landsgennemsnittet. Det gælder særligt i forbindelse med ambulatoriernes kontakt til familien, hvor 93 procent af patienterne i regionen oplyser, at der er kontakt til familien mod 83 procent på landsplan. I forhold til information om medicinens virkning og bivirkninger var 85 procent af patienterne i nogen eller høj grad var tilfredse mod landsgennemsnittets 81 procent.

Forældre glade for samtalerne

76 af forældrene vurderer, at det samlede ambulatorieforløb har været godt eller enestående, hvilket svarer til tilfredsheden på landsplan på 77 procent. For 90 procent af forældre havde forløbet svaret til eller været bedre end de havde forventet. Landsgennemsnittet var her 87 procent.

Den højeste tilfredshed blandt forældrene til børn på ambulatorier i Region Hovedstadens Psykiatri var i forhold til at kunne have en uforstyrret samtale med behandlerne. Hele 99 procent angav, at de i nogen eller høj grad var tilfredse på det område. Ligeledes følte 98 procent sig velkomne i ambulatoriet, og der var også meget høj tilfredshed med behandlernes interesse for forældrenes erfaring og viden om børnene (95 procent). Det samme mønster gælder på landsplan.

Tilfredsheden i regionen var højere end på landsplan i forhold til spørgsmål om information og medinddragelse af forældrene. Det gælder særligt tilfredsheden med at få de informationer om barnets vanskeligheder og problemer, som der var brug for. Tallene er 90 procent i Region Hovedstadens Psykiatri mod 86 procent på landsplan. Tilsvarende ligger tilfredsheden med at blive inddraget i forløbet i tilstrækkeligt omfang på 93 procent mod 90 procent.
 
Forældre Region Hovedstadens Psykiatri var dog på nogle punkter mindre tilfredse end forældrene på landsplan. Det gælder hovedsagligt i forhold til tilfredsheden med tilbud fra det sociale system, hvor tilfredsheden var 36 procent mod 41 procent på landsplan. Derudover var der lavere tilfredshed med netværksmøder og konferencer (81 procent mod 85 procent) og med inddragelse af daginstitution, skole og uddannelsesinstitution 73 procent i Region Hovedstaden mod 76 på landsplan.

Dag- og døgnpatienter ønsker større indflydelse på egen behandling

Det samlede indtryk af en indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden blev vurderet til at være godt eller enestående hos 39 % af patienterne. Landsgennemsnittet er på 45 procent. 78 procent af patienterne angav, at indlæggelsesforløbet havde været bedre end eller svarende til de forventninger, som de havde på forhånd. For hele landet er det tilsvarende tal 81 procent.

Den højeste tilfredshed blandt regionens patienter på dag- og døgnafsnit handler om at kunne tale uforstyrret med personalet, hvilket 92 oplevede. Tilfredsheden med afsnittets kontakt til familien lå på 88 procent og kontakten til personalet på 87. De samme områder havde også størst tilfredshed på landsplan.

Regionen ligger noget over landsgennemsnittet i forhold til tilfredshed med information om medicinens virkninger og bivirkning – 76 procent mod 68 procent. I Region Hovedstadens Psykiatri er der ligeledes oftere taget kontakt til patientens familie end på landsplan – 92 procent mod 83 procent.

Den laveste tilfredshed var i forhold til hverdagsaktiviteters på afsnittet, hvor blot 56 procent af patienterne svarede, at de i nogen eller høj grad var tilfredse. Desuden var tilfredsheden lav i forhold til information om behandlingsmuligheder (62 procent) og med indflydelse på egen behandling (63 procent). Også på landsplan havde information omkring vanskeligheder og problemer den laveste tilfredshed, nemlig 65 procent.

Høj tilfredsheds med medinddragelsen

Det samlede indtryk af indlæggelsen var for 75 procent af forældrene godt eller enestående. Landsgennemsnittet ligger på 70 procent. 88 procent af forældrene vurderede desuden, at indlæggelsen svarede til eller var bedre end de forventninger, som de havde på forhånd. Det tilsvarende landsgennemsnit ligger på 82 procent.

Den højeste tilfredshed handler om at føle sig velkommen som forældre i Region Hovedstadens Psykiatri. Det gjorde hele 97 procent af forældrene til børn på dag- eller døgnafsnit. Personalets interesse i forældrenes erfaringer og viden lå på 95 procent, og tilfredsheden med at kunne tale uforstyrret med personalet ligeledes på 95 procent. På landsplan lå tilfredshed med barnets tryghed i afsnittet også blandt de områder med den højeste tilfredshed, nemlig 93 procent.

Tilfredsheden blandt forældre med dag- og døgnindlagte børn i Region Hovedstadens Psykiatri ligger over landsgennemsnittet på næsten alle områder. Det drejer sig blandt andet om information om medicinens virkninger og bivirkninger (77 procent mod 69 procent), medinddragelse i indlæggelsesforløbet (91 procent mod 83 procent) samt tilfredshed med personalets inddragelse af den øvrige familie (79 procent mod 73 procent).

Den laveste tilfredshed gør sig gældende i forhold til tilbud fra det sociale system, skole- og uddannelsessystemet og psykiatrien (41 procent), tilbud til familien (43 procent) og samarbejde mellem de forskellige offentlige enheder (55 procent). Samme områder havde den laveste tilfredshed på landsplan.
 
Tilfredsheden med de fysiske rammer på afsnittet var lavere i Region Hovedstadens Psykiatri end landsgennemsnittet – 83 procent mod 91 procent.  
Redaktør