Brugen af tvang skal endnu længere ned

Anvendelsen af tvangsforanstaltninger i psykiatrien har på landsplan ligget nogenlunde stabilt de seneste år. Det viser en ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Der er dermed behov for at styrke indsatsen for at nedbringe brugen af tvang, og Region Hovedstadens Psykiatri er allerede i gang.

På landsplan har anvendelsen af tvang i 2007 stort set været på niveau med anvendelsen i 2006. Det viser den seneste landsdækkende opgørelse fra Sundhedsstyrelsen over anvendelsen af tvang i psykiatrien.

På landsplan er der i 2007 registreret et fald i det antal af patienter, som er blevet bæltefikseret i mere end 48 timer. I 2006 var antallet af fikseringer med en varighed over 48 timer 720, mens det tilsvarende tal for 2007 er 588.

21,2 procent af de psykiatriske patienter i Danmark blev i 2007 berørt af en form for tvangsforanstaltning. Tallet var det samme i 2006, og det svarer til 0,9 procent pr. 1000 indbyggere. I Region Hovedstadens Psykiatri er det 1,3 procent pr. 1000 indbyggere. Men hovedstadsregionen rummer ca. 40 procent af det samlede antal psykisk syge i Danmark, herunder mere end 40 procent af mennesker med skizofreni. Derfor er det naturligt, at der er en større anvendelse af tvang sammenlignet med den øvrige del af landet.

Region Hovedstadens Psykiatri arbejder løbende på at nedbringe brugen af tvang, og indsatsen bliver hele tiden udbygget og forbedret. Det sker blandt andet via følgende initiativer:

  • Der er nedsat en Komite for Patientrettigheder og Tvang som en del af Psykiatriens Kvalitetsorganisation. Komiteen overvåger området og sikrer, at forskningsresultater bliver indarbejdet i den kliniske hverdag på centrene.
  • Risikovurdering har været det overordnede tema i 2008 for Komite for Patientrettigheder og Tvang. Risikovurdering af patienterne sætter fokus på at sikre handling, før der bliver behov for at anvende tvang.
  • Erfaringer fra det nationale gennembrudsprojekt om anvendelse af tvang i psykiatrien er ved at blive samlet med henblik på at sprede god praksis til hele Region Hovedstadens Psykiatri.
  • På uddannelsesområdet har Region Hovedstadens Psykiatri vedtaget en fælles praksis for forebyggelse af konflikter. Der bliver løbende udbudt kurser om kommunikation og fysisk magtanvendelse til plejepersonalet. Der udbydes ca. 300 pladser om året. Som noget nyt udbydes der i 2009 kurser til nøglepersoner, som skal sikre opfølgning på det enkelte psykiatriske center. Derudover bliver der udbudt fagspecifikke kurser i voldsforebyggelse til blandt andet læger.
  • Der er i 2008 vedtaget fælles retningslinier for, hvordan patienten skal observeres i de forskellige faser af en indlæggelse. De faste observationskriterier skal skabe fælles praksis og sikre, at patienten følges tæt med henblik på at mindske brugen af tvang.
  • Der er i 2008 vedtaget fælles retningslinier for, hvordan bæltefikserede patienter skal observeres. De faste observationskriterier skal skabe fælles praksis og bidrage til, at varigheden af en bæltefiksering bliver kortere.
  • Der er i 2008 vedtaget fælles retningslinier for eftersamtale med patienter, hvor der har været anvendt tvang. Vejledningen bygger på erfaringer fra de psykiatriske centre og skaber en fælles praksis for eftersamtalerne.
  • Der er i 2008 vedtaget fælles retningsningslinier for såkaldt faldscreening. Det drejer sig om de ældre psykiatriske patienter, som ofte har faldulykker. Retningslinierne skaber fælles praksis og forventes at mindske antallet af beskyttelsesfikseringer for gruppen af ældre psykiatriske patienter.
  • Ombygning og tilbygning i psykiatrien foregår ud fra et patientsikkerhedsperspektiv. De rette bygninger kan medvirke til at nedbringe anvendelse af tvang.
  • Overvågning af anvendelse af tvang har høj prioritet i Region Hovedstadens Psykiatri. I 2008 har der været tekniske vanskeligheder med at få adgang til de indberettede data. Det forventes, at der i 2009 bliver igangsat en halvårlig overvågning af anvendelse af tvang med henblik på at nedbringe brugen.

I forhold til Sundhedsstyrelsens opgørelser er det i øvrigt værd at bemærke, at en sammenligning af tal på tværs af hospitalerne kan være vanskelig, fordi behandling og pleje ikke organiseres ens alle steder. Derudover er der i nogle tilfælde tale om dobbeltregistreringer af patienterne.

Typer af tvangsanvendelse i psykiatrien:

Frihedsberøvelse:

tvangstilbageholdelse, tvangstilbageførsel og tvangsindlæggelse

Tvangsbehandling:

tvangsbehandling af fysiske lidelser, elektrostimulation (ECT) under tvang og tvangsmedicinering

Fysisk magtanvendelse:

fiksering med bælte, remme eller handsker, fastholden, behandling med beroligende medicin, aflåsning af yderdør og personlig skærmning

Beskyttelsesforanstaltninger:

aflåsning af yderdør, stofbælte og personlige alarm- og plejesystemer

Redaktør