Brugerne er kommet ind på ledelsesgangen

​I omkring halvandet år har Region Hovedstadens Psykiatri arbejdet med en fornyet beslutningsstruktur, der skal give brugerne en mere direkte indflydelse på RHP's fremtidige retning: I februar 2015 indførte man nemlig seks tværgående mødefora, som er koordinerende og beslutningsdygtige på større projekter, og hvert enkelt forum har deltagelse af repræsentanter fra både patienter og pårørende.​

​​Direktører, klinikere og pårørende arbejder side om side i RHP's tværgående mødefora. 

Et af hovedformålene med at indføre de seks mødefora var at skabe en forenklet organisation og en mere fokuseret beslutningsstruktur. Men samtidig er de nye mødefora også etableret ud fra et ønske om at trække patient- og pårørendeerfaring helt ind i hjertet af Region Hovedstadens Psykiatri. Derfor består hver enkelt forum ud over direktions-, ledelses- og medarbejderrepræsentanter også af personer med brugerbaggrund, som deltager i arbejdet på lige fod med de øvrige deltagere.

Den gode støj på linjen
"Jeg synes, det er meget inspirerende at deltage i arbejdet. Men det er også svært," indleder Yael Schade. Hun er patient i distriktspsykiatrien og har desuden erfaring fra ungdomspsykiatrien, forskellige døgnafsnit og ambulante tilbud. Hun sidder med i Forum for patientbehandling og har altså masser af personlig erfaring at trække på i arbejdet. Og det er netop den erfaring, hun gerne vil bidrage med, så den kan komme andre til gavn. Men heri ligger en særlig udfordring:

​​Yael Schade, Forum for patientbehandling.

"Man har en vanskelig rolle som bruger: Vi er med, fordi vi netop har en personlig erfaring, men samtidig skal vores egne holdninger eller oplevelser ikke fylde for meget. Det er en svær balancegang, men jeg synes, det lykkes. Jeg ser det som min opgave at få diskussionerne ned på jorden og tættere på virkeligheden. Og det giver rigtig fin mening at inddrage os, fordi vores input er helt anderledes. Vi er det forstyrrende element, som giver lidt støj på linjen. Men det er en god støj, fordi den kan være med til at ruske op i en tankegang, som måske kan blive fastlåst. Jeg bliver også forstyrret i min normale tankegang af det her arbejde," siger hun – og bakkes op af projekt- og forskningssygeplejerske Katarina Nenadovic fra Psykiatrisk Center Glostrup, som er en del af Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang:

"Jeg synes helt klart, at input fra patient og pårørende beriger diskussionen. Det giver et andet perspektiv på arbejdet, og de kommer med en meget klar stemme. Jeg er slet ikke i tvivl: Selvfølgelig skal de være med!"

En bro mellem to universer
De enkelte møder er i flere af de forskellige fora typisk præget af stor diskussionslyst og ofte også en omfattende dagsorden. Katarina Nenadovic mener som helhed, at arbejdsformen fungerer godt:

"Der er både ledere, patienter, pårørende og et bredt udsnit af forskellige faggrupper repræsenteret. Alle har forskellige perspektiver og berøringsflader i organisationen. Det giver oftest en spændende diskussion, hvor vi har direkte indflydelse på organisationens retning. Selvfølgelig på et overordnet plan, men i sidste ende har det også en direkte indvirkning på virkeligheden i det enkelte center. Det gør det spændende at deltage i arbejdet."

Klavs Seerup Rasmussen sidder som patientrepræsentant i samme forum som Nenadovic. Han har mange års erfaring med at arbejde i brugerorganisationer og har med egne ord set mange forskellige livsveje. Og Klavs har en klar tanke bag sin deltagelse: Han vil væk fra tankegangen om et "os" og et "dem" og i stedet sætte kurs mod et fælles "vi".

"Jeg vil gerne bygge videre på mine erfaringer, som peger på, at en patient kan komme med den bedste idé, men den skal virkelig bearbejdes grundigt, før den giver mening i den anden logik – altså i behandlingssystemet. Det er såmænd ikke af ond vilje, men det er bare sådan, at patienternes verden og medarbejdernes verden er to parallelle universer. Derfor er der brug for nogen, der kan hjælpe til med at oversætte ideerne fra patienter og pårørende, så organisationen kan arbejde videre med dem. Og jeg håber på, at jeg kan være sådan en brobygger. Dem er der brug for på alle niveauer, og ikke mindst når vi bevæger os på det her organisatoriske plan," siger han.

Vil gerne tage endnu et skridt
"Jeg har ikke lyst til at lyde som en sur, gammel mand, for jeg synes jo helt klart, at det er godt, at det her sker. Men man har måske ikke gjort sig helt klart, hvad der kræves for at komme skridtet videre. Det kan stadigvæk være mærkeligt for at forstå, hvad der præcis sker før og efter møderne. Beslutningerne bliver reelt taget et andet sted end på det enkelte møde, så vi er faktisk kun et kvalificerende forum. Jeg kunne godt tænke mig, at dialogen fortsætter på direktionsgangen, når mødet er slut. At brugerne også kan deltage og have direkte indflydelse på selve beslutningsprocesserne efterfølgende," siger Klavs Seerup Rasmussen og suppleres af vicedirektør Anne Hertz, formand for samme forum:

"Jeg er stolt over, at vi er nået så langt, som vi er med brugerdeltagelsen i psykiatrien, ligesom jeg også er taknemmelig over, at nuværende og tidligere patienter og pårørende vil være med til at forbedre og udvikle psykiatrien. Men det er også vigtigt at sige, at vi slet ikke er i mål endnu. Vi arbejder på en plan for indsatsen på brugerdeltagelses – og recoveryområdet frem mod 2018 og her vil vi også se på, hvordan vi i endnu højere grad kan forankre brugerdeltagelsen i vores organisation".


Anne Hertz, formand for Forum for patientbehandling

Yael Schade sidder efter mere end et års deltagelse i sit mødeforum tilbage med en fornemmelse af at blive hørt og taget alvorlig:

"Jeg fornemmer en stor respekt for de input, der kommer fra os patienter og pårørende. Der bliver virkelig lyttet til det, vi kommer med, og der bliver også spurgt interesseret ind til vores mening. Det er jo vanskeligt for mig at vurdere, hvor meget det rykker ude i virkeligheden, men jeg har en klar fornemmelse af, at det, vi bidrager med, i hvert fald bliver taget med i den videre proces," siger hun og opsummerer sin oplevelse af arbejdet indtil nu:

"Jeg synes, det er en tillidserklæring, at vi brugere af psykiatrien bliver hørt på ledelsesplan, og jeg er taknemmelig for, at man gerne vil havde vores input i selv de mest centrale beslutninger."​

Redaktør