Budgetforlig for 2010 reducerer Psykiatriens sparekrav

Der er flere enestuer på vej til patienterne i Region Hovedstadens Psykiatri, hvis budgetforliget bliver vedtaget.

Mandag d. 14. september blev der indgået et bredt forlig om Region Hovedstadens budget 2010. Med forliget er Psykiatriens besparelser blevet reduceret fra 56,1 mio. kr. til 45 mio. kr. Budgetændringerne fordeler sig således:

Oversigt over budgetændringer i Region Hovedstadens Psykiatri


Besparelse/omlægning

mio. kr.

Centerfusion -10,1
Flytning af rehabiliteringsafsnit -14,5
Vikarbesparelse -10,7
Produktivitetsøgning i voksenpsykiatrien -10,0
Produktivitetsøgning i børne- og ungdomspsykiatrien 0,0
Indkøbsbesparelse -0,7
Kompetenceudvikling (mhp. reduktion af tvang) 1,0

I alt

-45,0Ifølge forliget udgår forslaget om lukning af et sengeafsnit ved Psykiatrisk Center Nordsjælland i Helsingør. Børne- og ungdomspsykiatrien styrkes desuden med 5 mio. kr. til meraktivitet for at nedbringe ventetiden på udredning og behandling. Og endelig afsættes der 1 mio. kr. til kompetenceudvikling og efteruddannelse af personalet på de psykiatriske afdelinger med henblik på at reducere anvendelsen af tvang. De manglende besparelser findes i regionens såkaldte prioriteringspulje.

Samtidig fastholdes forslaget om at omlægge rehabiliteringsindsatsen i Psykiatrien. Det skal ske ved at udvide kapaciteten på Psykiatrisk Center Amager og Psykiatrisk Center Ballerup og reducere kapaciteten på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Forligspartierne har i den forbindelse lagt vægt på de muligheder for kvalitetsforbedring og effektivisering, der opnås ved at flytte rehabiliteringsfunktionen tættere på patienternes bopæl og hjemkommune.

Flere enestuer

Med budgetforliget er der desuden afsat betydelige beløb til at forbedre de fysiske rammer, herunder at etablere enestuer ved flere psykiatriske centre. Der af-sættes således 105 mio. kr. til etablering af en akutmodtagelse og enestuer på Psykiatrisk Center Ballerup og 355 mio. kr. til at flytte Psykiatrisk Center Gentofte til Hørsholm.

Samtidig bliver der søgt om statslig medfinansiering til en samling af Psykiatrisk Center Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Bispebjerg i pavillonerne på Bispebjerg Hospital og til en omlægning til enestuer på det nye fælles center.

Der søges ligeledes om statslig medfinansiering på i alt 178 mio. kr. til ombygning og etablering af enestuer på Psykiatrisk Center Hvidovre. Midlerne søges fra de puljer til enestuer og retspsykiatri på i alt 250 mio. kr., der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner.

Det er Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti, der har indgået forliget. Partierne har i fællesskab skulle finde besparelser på knap 300 mio. kr. på samtlige hospitaler i hele Region Hovedstaden.

Budgetaftalen har som forudsætning, at regionen får tilført midler fra regeringens kvalitetsfond.

Det endelige budget for 2010 vedtages i regionsrådet den 22. september 2009 og præsenteres for Psyk-MED d. 23. september.

Redaktør