Ekstra 77 mio kr. til Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstaden skal i 2011 og 2012 spare 63 millioner kroner på psykiatrien. Nu får regionen 77 millioner fra staten til nye projekter i psykiatrien.

- Med den ene hånd sparer vi på eksisterende aktiviteter i psykiatrien. Med den anden giver vi penge til nye aktiviteter, fordi der forlanges noget andet og noget mere fra staten. Så vi tager penge fra nogle patienter for at give til nogle andre, da vi skal prioritere, hvad staten vil give penge til, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S).

De ekstra 77 millioner kroner som regionen får, skal bruges til at nedbringe ventetider og finansiere nye opgaver. Pengene kommer fra de såkaldte DUT-midler, som bliver tildelt regionerne på grund af Folketingets indførsel af en udvidet udrednings- og behandlingsret på psykiatriområdet.

Regionsrådet i Region Hovedstaden har på et regionsrådsmøde den 26. oktober besluttet, at pengene skal gå til fem forskellige hovedområder.

- Prioriteringen af de ekstra millioner afspejler den udvikling, som vi ønsker i hovedstadsregionen henimod en udvidet brug af opsøgende og ambulante tilbud, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

Samlet set vurderer regionsrådsformanden, at regionen med de øgede ressourcer kan udrede omkring 700 flere børn og unge samt behandle ca. 700 flere voksne om året. Til gengæld er antallet af nyhenviste voksne patienter steget med 1500 om året og antallet af nyhenviste børn og unge er steget med 300 om året.

- Vi må derfor sande, at de ekstra penge ikke står mål med væksten i antallet af patienter, og derfor er vi nødt til at omorganisere og behandle patienterne på en anden måde, slår Vibeke Storm Rasmussen fast.

Regionsrådet ønsker med de ekstra 77 millioner kroner således markant at udvide behandlingkapaciteten til ikke-psykotiske patienter, så som patienter med spiseforstyrrelser, så ventelisterne bliver kortere. Det sker blandt andet ved at udvide medarbejderstaben. Samtidig skal der indføres central visitation inden for voksenpsykiatrien for at optimere kapacitetsanvendelsen.

Regionen vil desuden supplere de 11 nuværende opsøgende psykiatriske teams (OP Teams) med tre nye tilknyttet henholdsvis Psykiatrisk Center Hvidovre, Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg.

Derudover vil regionen styrke indsatsen over for patienter med misbrugsproblemer.

Det sker ved at etablere et kompetencecenter inden for dobbeltdiagnoser og retspsykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans og et kompetencecenter for rehabilitering, recovery og shared care (et integreret samarbejde om behandlings forløb på tværs af sektorer) ved Psykiatrisk Center Ballerup. Samtidig skal det eksisterende center for kognitiv terapi udvikles til et regionalt Institut for Kognitiv Adfærdsterapi for yderligere at understøtte patienternes rehabilitering. Alle regionens psykiatriske centre skal så kunne trække på kompetencecentrenes og instituttets viden.

Endelig skal pengene bruges til at omdanne 10-15 åbne senge til lukkede senge, og et forsøg skal afdække, hvilke målgrupper, der kunne have gavn af en følge-hjem-ordning i stil med den, man kender fra somatikken.


Fakta:

Den udvidede udrednings- og behandlingsret på psykiatriområdet giver patienter ret til at lade sig behandle på en klinik, hospital eller selvejende institution som regionen har aftale med, hvis regionens psykiatriske centre ikke selv kan tilbyde behandling inden for to måneder.


Sådan fordeles de ekstra 77 millioner kroner i 2011 og 2012

  • Ventelisteforanstaltninger: 22 mio. kr. begge år.
  • Produktivitetsøgning i voksenpsykiatrien: 10 mio. kr. i begge år.
  • Kortere ventelister i børne- og ungdomspsykiatri: 13,5 mio. kr. begge år.
  • Omdannelse af åbne senge til lukkede: 2 mio. kr. i 2011, 4. mio. kr. i 2012.
  •  Team til kroniske spiseforstyrrelsespatienter: 1,2 mio. kr. begge år.
  • Etablering af OP-teams: 13 mio. kr. i 2011, 16,8 mio. kr. i 2012
  • Styrket samarbejde med kommuner og praksissektor: 2 mio. kr. i 2011
  • Etablering af kompetencecentre og Institut for kognitiv adfærdsterapi: 7,3 mio. kr. i 2011, 9,5 mio. kr. i 2012
  • Forsøg med følge-hjem ordning: 1 mio. kr. i 2011
  • Finansiering af tidsforskydning for lukning af senge på afdeling M, Psykiatrisk Center Sct. Hans, med fem måneder: 5 mio. kr. i 2011.
Redaktør