Flere af hovedstadens børn og unge i psykisk mistrivsel kan få glæde af tværsektoriel indsats

​Flere kommuner i Region Hovedstaden kan nu komme med i det tværsektorielle samarbejde ’STIME’, hvor kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden tager et fælles ansvar for at tilbyde børn og unge i psykisk mistrivsel en tidlig og effektiv indsats i deres nærmiljø. Indsatsen er i tråd med anbefalingerne i Sundheds- og Socialstyrelsens faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien, der udkom i starten af året.

Vent...
​1.200 familier med et barn eller en ung i psykisk mistrivsel har allerede fået hjælp i regi af det tværsektorielle samarbejde ´STIME´. De foreløbige resultater fra projektet viser, at børnene og de unge kommer i bedre trivsel, og at de fungerer bedre derhjemme, i skolen og sammen med deres venner. 
På baggrund af de gode resultater med STIME er der med Region Hovedstadens budgetaftale 2022 afsat  4,7 mio. kr. i 2022 og 7,2 mio. kr. fra 2023 og frem til at fortsætte og udvide STIME, så endnu flere kommuner kan blive en del af samarbejdet, og flere børn og unge kan få gavn af tilbuddet. 

I dag holder Region Hovedstadens Psykiatri og de syv kommuner i Region Hovedstaden, der allerede er en del af STIME-samarbejdet, en konference på Scandic Falkoner. Omkring 100 kommunale politikere og ledere på børne- og ungeområdet deltager på konferencen.

Formålet med konferencen er udbrede viden om samarbejdsplatformen og oplyse øvrige kommuner om, hvordan de kan deltage i STIME-partnerskabet samt have dialog og erfaringsudveksling om tidlige indsatser til børn og unge med begyndende psykiske vanskeligheder.

STIME har, helt i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger til en 10-årsplan for psykiatrien, udviklet en sammenhængende indsats, hvor kommunerne hjælpes til tidligt at få øje på børn og unge i psykisk mistrivsel og tilbyder dem og deres familier relevant hjælp i form af lettere behandlingsforløb suppleret med en indsats i læringsmiljøet. 

Hele regionens samarbejdsplatform​

Formanden for Region Hovedstadens Social- og Psykiatriudvalg Peter Westermann (SF) er en af oplægsholderne på konferencen og vil bl.a. fortælle, hvorfor regionen har prioriteret midler til at permanentgøre og udvide samarbejdsplatformen.  

- Vi skal blive bedre til at gribe børn og unge i mental mistrivsel.  STIME er et af de mest overbevisende eksempler på, hvordan man gennem et tæt, forpligtende og ligeværdigt samarbejde kan løfte en svær opgave og være med til at knække den stigende kurve af børn og unge i psykisk mistrivsel. Det er den vej, vi skal gå for at sikre den bedste hjælp, siger Peter Westermann.

Alle otte stiftende partnere fortsætter i STIME, og frem til 2025 er det målet, at i alt 16 af regionens kommuner indgår i samarbejdet.

Realiserbar og sammenhængende indsats i kommunen​

Kresten Dørup er centerchef for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri og medformand i STIME. Han fortæller, at STIMEs samarbejdsmodel har gjort det muligt at tilbyde en specialiseret indsats i kommunerne, der er koordineret og sammenhængende.

- Det er lykkedes os at omsætte det bedste fra begge sektorer og for alvor knække koden til, hvordan man kan samarbejde på tværs af sektorer om at forankre en tidlig indsats i kommunerne. Det giver værdi til alle parter og den nødvendige fleksibilitet i forhold til kommunernes forskellige måder at organisere sig på, fortæller Kresten Dørup.

Malene Hein Damgaard, der er medformand i STIME og chefpsykolog i Frederiksberg Kommune, bakker Kresten Dørup op i, at STIME også skaber værdi i kommunen.  

- Vi har fået vigtige nye kompetencer i vores PPR i forhold til lettere behandling, og for vores psykologer er behandlingsopgaven og den direkte kontakt med familierne meget meningsfuldt. Det giver dem simpelthen så stor arbejdsglæde, når de oplever, hvor relativt hurtigt de kan gøre en stor forskel for familierne​, siger Malene Hein Damgaard.

Fakta om STIME


I STIME bidrager psykiatrien med specialiseret viden i udvikling af nye indsatser og klæder gennem uddannelse, supervision og løbende rådgivning primært psykologer i kommunerne på til at kunne levere lettere behandling. Selve indsatsen bliver leveret af kommunerne. Det er også kommunerne, der opsporer de børn og unge, der har behov for hjælp.

Lettere behandling tæt på børnenes og de unges hverdag er kernen i STIMEs koordinerede og sammenhængende indsats, hvor forældrene altid er involveret i deres barns behandling, og hvor lærere og pædagoger, når det er relevant, kan få vejledning i, hvordan de støtter op om forløbet. Foruden guides til læringsmiljøet og manualbaseret behandling har STIME også udviklet en systematik for opsporing af børn og unge i psykisk mistrivsel. I den forbindelse er er stor gruppe af medarbejdere med direkte kontakt til familierne blevet opkvalificeret til at spotte tidlige tegn mistrivsel. Der er også klare procedurer for og redskaber til visitering til STIME og herunder, hvem der har behov for at blive henvist til psykiatrien.

I alt 2113 familier har været igennem en visitationsproces i forhold til at få tilbudt et forløb i STIME:
1208 familier har afsluttet deres forløb
276 familier er i gang med et forløb
395 familier er blevet henvist til andet mere relevant forløb for dem
234 har afbrudt deres forløb.

Familierne har gode oplevelser med STIME
Ud af 693 forældre og 170 unge, der efter afslutning på deres forløb har besvaret spørgsmål om deres oplevelser med, svarer henholdsvis 82% og 93%, at de er tilfredse med den hjælp, de har fået. ​
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor