Flere unge under 18 diagnosticeres med psykoser: Nu skal BUC afprøve en specialiseret og helhedsorienteret behandling

​​Der findes ikke et evidensbaseret specialiseret behandlingstilbud til unge under 18 år med debuterende psykose, selvom flere og flere unge diagnosticeres. TrygFonden har doneret 10 mio. kr. til professor på BUC Anne Katrine Pagsberg, hendes kolleger og forskningsenheden på BUC til afprøvning af ny behandlingsmodel. 

Vent...

Antallet af børn og unge under 18 år i Danmark, der bliver diagnosticeret med en psykose indenfor skizofrenispektret, er stigende: I 2000 blev 137 ramt, mens tallet i 2016 var steget til 477 nye tilfælde (TM Laursen, Center for Registerforskning, Projekt 2015-57-0002_566: "Årsager til og konsekvenser af psykisk sygdom" ). Stigningen kan skyldes, at den tidlige opsporing af psykisk sygdom er forbedret i takt med, at den børne- og ungdomspsykiatriske kapacitet er udvidet, og flere børn og unge derfor får stillet diagnosen. En reel stigning i sygdomsforekomsten kan dog ikke udelukkes, men sikkert er det, at en psykose i ungdomsårene kan have store konsekvenser for både den unge og familien, fortæller professor på BUC og leder af forskningsenheden samme sted, Anne Katrine Pagsberg. 

- Hvis man rammes af psykose tidligt i ungdomsårene, bliver en i forvejen svær periode i overgangen fra barn til voksen endnu sværere. Ofte er det forbundet med langvarige sygdomsforløb, og det kan derfor få stor negativ indflydelse på den unges sociale liv og tilknytning til skole og uddannelse og samtidig øge risiko for marginalisering, stigmatisering, misbrug og selvmord, fortæller Anne Katrine Pagsberg og slår fast:

- Unge med psykose er en sårbar patientgruppe, som vi gerne vil tilbyde endnu bedre behandling. Men udfordringen er, at der ikke findes evidensbaserede behandlingsmetoder, som umiddelbart kan implementeres til unge under 18 år. Det giver donationen fra TrygFonden os nu mulighed for at udvikle og teste, fortæller Anne Katrine Pagsberg og henviser til de 10 mio. kr., som hun og forskningsenheden på BUC netop har modtaget fra TrygFonden.

Unge med uopdagede psykoser

Nogle unge kan gå i 1-2 år med en uopdaget og ubehandlet psykose. Og jo længere tid man går uden at blive behandlet, jo dårligere er prognosen – formentlig fordi der i den ubehandlede fase opstår komplikationer som selvmordsforsøg, alkohol- eller stofmisbrug og mistet tilknytning til uddannelse og til personens sociale netværk, forklarer Anne Katrine Pagsberg. 

- Den dårlige prognose for unge med psykose skal også ses i lyset af ringere medicinsk behandlingsrespons og flere bivirkninger end hos voksne. Det har vi kunnet konstatere i vores medicinstudier i BUC. Det understreger, at der er behov for et helhedsorienteret og evidensbaseret behandlingstilbud, der omfatter både psykosociale og medicinske elementer, og som konsekvent inddrager familien, og inkluderer de behandlingsaspekter, som er særligt relevante for børn og unge, herunder uddannelse og selvstændiggørelse og støtte i overgangen til voksenlivet. 

Studier af specialiseret tidlig intervention blandt yngre voksne har desuden vist, at effekten var stærkest, hvis behandlingen påbegyndes tidligt i sygdomsforløbet. Derfor er det ved den første psykotiske episode, at en effektiv behandling skal sættes ind. Det er her, der er et "window of opportunity".

Læner sig op ad det oprindelige OPUS-forsøg

I over 20 år har voksne i alderen 18-35 år med debuterende psykose fået hjælp gennem OPUS-teams, som er intensiv intervention med familie inddragelse. Det nye studie baserer sig på erfaringer fra det oprindelige OPUS-studie og er blevet døbt OPUS-YOUNG. 

Det oprindelige OPUS-forsøg blev sat i gang i 1998 af professor Merete Nordentoft, PCK, som et forskningsprojekt. 547 unge mellem 18-35 år med debuterende psykose deltog. Halvdelen fik standardbehandling, mens den anden halvdel fik et særligt tilrettelagt OPUS-forløb i to år. Evalueringen af forsøget viste, at den specialiserede og helhedsorienterede, tidlige intervention forbedrede prognosen for patienter med debuterende psykose.

- Efter to års behandling viste resultaterne, at OPUS havde en klart bedre effekt på både de psykotiske symptomer (hallucinationer og vrangforestillinger) samt de negative symptomer (initiativløshed og manglende engagement), og der var mindre misbrug, mindre frafald fra behandlingen, øget adhærens med medicinsk behandling, lavere sengedagsforbrug og øget patienttilfredshed, siger Anne Katrine Pagsberg. 

Også de pårørende til patienterne i OPUS var markant bedre tilfredse med behandlingen end de pårørende til patienterne i standardbehandling. Næsten 40 % af patienterne i OPUS havde komplet remission af de psykotiske og negative symptomer efter to år, mens dette kun gjaldt for en fjerdedel i standardbehandlingen.

Den positive evaluering førte til, at OPUS blev implementeret i hele Danmark som behandlingstilbud til unge voksne med debuterende psykose. Udviklingen af behandlingen og planlægningen af det nye behandlingstilbud til unge under 18 år foregår i tæt samarbejde med OPUS-eksperterne fra voksenpsykiatrien i RHP, og Anne Katrine Pagsberg håber derfor på, at modellen til unge under 18 år får samme potentiale:

- Når vi bringer OPUS-teamenes erfaringer i spil sammen med børne- og ungdomspsykiatriens viden om tidligt indsættende psykose, de udviklingsmæssige faktorer og vores rutiner omkring familieinddragelse, har vi for alvor mulighed for at skabe en behandlingsindsats, som afgørende kan forbedre behandlingen og prognosen for unge under 18 år med psykose, slutter Anne Katrine Pagsberg.

Vil du vide mere om OPUS-YOUNG og forskning i psykoser?

Torsdag den 12. december 2019 afholdes en OPUS-YOUNG-konference med internationale ekspertoplæg om formiddagen, mens danske oplæg om OPUS-YOUNG fylder eftermiddagen. Professor og leder af Forskningsenheden på BUC, Anne Katrine Pagsberg, afsnitsledende overlæge på B295, ambulatorium for unge, Lis Raabæk Olsen og post.doc. på BUC, Marianne Melau, vil sammen med OPUS-YOUNG styregruppen være blandt arrangørerne.

FAKTA

Det kendetegner en psykose udviklet i ungdomsårene
Udover de karakteristiske psykotiske symptomer som hallucinationer og vrangforestillinger, omfatter psykotiske tilstande også ofte nedsat energi og initiativ samt emotionelle forstyrrelser og kognitive vanskeligheder så som problemer med opmærksomhed, koncentration og hukommelse.


 Om OPUS-YOUNG-studiet

Et OPUS-YOUNG-team forankret i B295 Ambulatorie for unge i Glostrup startes op den 1. januar 2020. OPUS-YOUNG-behandlingen foregår udenfor hospitalsmatriklen i et civilt miljø. Selve forsøget ledes af Forskningsenheden i BUC med opstart i sommeren 2020 og frem til 2025.

OPUS-YOUNG studiet sammenligner OPUS-behandling med standardbehandling. Designet er et klinisk lodtrækningsforsøg med to lige store grupper og med blindet vurdering af resultaterne. Deltagerne er 284 unge mellem 14 og 17 år med debuterende psykose henvist til BUC med en diagnose inden for skizofrenispektret, psykotisk depression eller stofudløst psykose.

I OPUS-YOUNG er patienten sammen med de pårørende de vigtigste samarbejdspartnere, hvis indsigt og indstilling er en afgørende faktor for forløbets udfald. Patientens selvstændige præferencer skal respekteres, og behandlingen skal i videst muligt omfang tilpasses patientens individuelle behov. 

OPUS-YOUNG er manualbaseret og bygger på de oprindelige OPUS-komponenter (fast kontaktperson, familieinvolvering, uddannelse og træning i at klare udfordringer i dagligdagen), samt med tillæg af tre vigtige behandlingselementer, der imødekommer de særlige behov hos unge under 18 år:

1) Målrettet transitionsstøttende indsats, som udføres af det multidisciplinære team, der i samarbejde med patient og pårørende planlægger og koordinerer overgangen til anden behandling og støtte.

2) Målrettet, støttende og rådgivende indsats, for at den unge fastholdes i skole/uddannelse/beskæftigelse.

3) Integreret forebyggelse og behandling af misbrug.

Desuden vil der være en manual for medicinering og bivirkningsovervågning, hvor der lægges vægt på et tæt samarbejde med patienten og valg af behandling baseret på patientens præferencer.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor