Gennemgang af antipsykotisk medicinering af indlagte patienter er gennemført

I juli måned opgjorde Region Hovedstadens Psykiatri antallet af indlagte patienter, der en eller flere gange har modtaget behandling med olanzapin (antipsykotisk lægemiddel) i doser over den anbefalede. Der er i hele Region Hovedstadens Psykiatri tale om 58 patienter ud af i alt 613 patienter. Alle tilfælde er nøje gennemgået for at sikre, at behandlingen er sikker og korrekt i forhold til den enkelte patients lidelser.

Velbegrundede doseringer

Der er således tale om en forholdsvis lille gruppe af patienter, og de psykiatriske centre har gennemgået hver enkelt patientjournal for at sikre, at doserne er velbegrundede og godkendt af en klinikchef (den medicinansvarlige på hvert af de psykiatriske centre).

I størstedelen af tilfældene er de høje doser givet i forbindelse med enkeltstående situationer, hvor patienten har været særligt forpint. I få tilfælde har patienter fået høje doser over en periode. Det har været velbegrundet i forhold til den enkelte patients lidelser. Men i nogle få tilfælde planlægges en ændring af medicineringen i samarbejde mellem patient og læge, med henblik på at sænke dosis, da højere doser ikke har haft gavnlig effekt på patienterne.

Fremadrettet vil Region Hovedstadens Psykiatri monitorere olanzapin-ordinationer tæt.​​​​

Gennemgang af patienter i ambulant behandling

En lignende gennemgang af alle patienter i ambulant, medicinsk behandling vil ligeledes blive gennemført. Det betyder, at alle ordinationer til patienter, der behandles på botilbud, i distriktspsykiatriske centre, i ambulatorier, opsøgende team og OPUS team, vil blive gennemgået for at sikre, at der ikke ordineres høje doser uden at dette er velbegrundet i journalen.

Der vil samtidig være fokus på, om der sker polyfarmaci – altså om der gives flere forskellige typer antipsykotika. Dette kan være velbegrundet i forhold til den enkelte patients lidelser. Andre gange er det unødvendigt, og lægen vil sammen med patienten tilrettelægge en plan for ændring af medicineringen.

Redaktør