​​​

Håndholdt hjælp til at finde job

Mange personer med svær psykisk sygdom har en stor drøm om at komme i arbejde. Region Hovedstadens Psykiatri samarbejder målrettet med regionens kommuner om at finde beskæftigelse til de patienter, som ønsker det, og det kan være et vigtigt element i deres recoveryproces.

Vent...
Af Ulf Joel Jensen 

​Drømmen om et job på almindelige arbejdsmarkedsvilkår kan realiseres også for personer med svær psykisk sygdom – og man behøver ikke at vente, til den enkelte er symptomfri og ude af behandling.

Udenlandske undersøgelser viser, at mellem 70-80 procent af mennesker med svær psykisk sygdom har et ønske om at få et job. Men det er også en drøm, som i dag kun sjældent bliver opfyldt: I Danmark er det kun omkring hver fjerde med svær psykisk sygdom, som faktisk er i job. Det at finde en vej ind på arbejdsmarkedet kan imidlertid være en central del af patienternes recoveryproces, og Region Hovedstadens Psykiatri har nu taget initiativ til at understøtte dette med ansættelsen af IPS- implementeringskonsulent Bodil Lundsgaard Josephsen. IPS står for Individuelt Planlagt job med Støtte.

- Jeg arbejder med at implementere IPS i Region Hovedstadens Psykiatri. Det er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats, som hjælper mennesker med psykisk sygdom med at kunne arbejde i de jobs, de ønsker. Og det er i mange tilfælde vigtigt for den enkelte, fordi det at være en del af en arbejdsplads for mange står som et helt centralt element i vejen tilbage til et meningsfyldt liv. Det er jo velkendt i psykiatrien, at behandlingsindsatsen ikke kun handler om symptomreduktion, men også er en social indsats, siger Bodil Lundsgaard Josephsen.

Den lange vej kan være hurtig

IPS er et gennemtestet koncept, som har vist sig særdeles effektiv for netop denne særlige målgruppe. I IPS vender man så at sige beskæftigelsesindsatsen på hovedet: Hvor den sædvanlige proces er at koncentrere sig om behandling for først derefter at tage hul på genoptræning, jobafklaring og -afprøvning, ofte gennem praktikophold eller lignende, så forsøger man i IPS at finde et job til borgeren langt tidligere. Det sker med støtte fra en kommunalt ansat IPS-konsulent og samtidig behandling i psykiatrien.

- I IPS-modellen benytter man sig helst ikke af beskyttede værksteder, praktikophold osv., fordi det er kunstige arbejdsmiljøer, som ikke nødvendigvis er gode til at forberede den enkelte på et ”rigtigt” job. IPS-metoden har bevist, at man godt kan passe et arbejde, samtidig med at man også passer sin igangværende behandling, så længe den rigtige arbejdsplads bliver matchet med den rette person. I IPS arbejder konsulenten sammen med borgere om at finde frem til deres styrker og ressourcer og matcher herefter med en virksomhed, som mangler netop de kvalifikationer, forklarer Bodil Lundsgaard Josephsen og fortsætter:

- Det kræver støtte, en individuel og håndholdt tilgang og ofte også et tæt samarbejde med arbejdspladsen. Alle IPS-kandidater har en IPS-konsulent tilknyttet, som tilbyder tidsubegrænset støtte før, under og efter ansættelse. Det er også en ting, der adskiller sig fra den traditionelle beskæftigelsesindsats, hvor borgeren sjældent har kontakt til sin kontaktperson på Jobcenteret, hvis borgeren er blevet selvforsørgende. Så på den måde er et IPS-forløb ikke nødvendigvis den korteste vej til beskæftigelse, men ved at gå den længere vej, ender det faktisk ofte med at blive hurtigere og mere bæredygtigt.

Baseret på frivillighed

Helt centralt i IPS-metoden står, at indsatsen er et tilbud, som baserer sig på frivillighed: Det er borgerens eller patientens egne ønsker og drømme, der styrer processen. Det vil sige, at den enkelte først og fremmest skal have et ønske om at komme i beskæftigelse, og derfra bestemmer den enkelte helt og holdent selv hvilke typer jobs, der søges.

- Vi tager afsæt i borgerens egne ønsker og præferencer. Hvis ikke de har et helt grundlæggende ønske om at finde et job, så starter vi ikke noget IPS-forløb. Når forløbet er startet, så tager vi udgangspunkt i deres drømmejob. Sammen udforsker vi, hvad der ligger i den konkrete drøm – og så finder vi forhåbentlig frem til noget, der både matcher deres ønsker og ressourcer, siger Bodil Lundsgaard Josephsen.

Nogle borgere vil bare gerne have et arbejde, men ved ikke helt, hvad de kunne tænke sig, mens andre kan have meget specifikke ønsker til et job. Langt de fleste af IPS-kandidaterne har meget opnåelige jobønsker, som afspejler deres kompetencer, forklarer Bodil Lundsgaard Josephsen, men ind imellem kan der være en borger, som har et ønske om at arbejde inden for et område, de ikke har de uddannelsesmæssige kvalifikationer til.

- I de tilfælde arbejder IPS-konsulenten med at folde borgerens ønsker og drømme ud og udforsker sammen med borgeren, hvad der er af muligheder på arbejdsmarkedet – og hvad der skal til, for at de kan kvalificere sig til det ønskede job. Så er det op til borgeren selv at bestemme, om de ønsker at gå i gang med den rejse eller prioriterer at finde arbejde, som de har kvalifikationerne til nu, uddyber hun.

Tværsektorielt samarbejde

Arbejdet med IPS i Region Hovedstadens Psykiatri er et tværsektorielt samarbejde med kommunerne. Det handler om at skabe en sammenhæng mellem behandlingsforløbet og beskæftigelsesindsatsen. Det betyder, at selvom de enkelte IPS-konsulenter, som arbejder med at finde jobs og støtte jobsøgningsprocessen sammen med borgerne, er ansat på jobcenteret, så arbejder de tæt sammen med behandlerteamet. Ideelt set har de deres gang i psykiatrien på ugentlig basis, hvor de sidder med på de dele af behandlingskonferencerne, hvor fælles borgere drøftes.

- Med en IPS-konsulent får det enkelte behandlerteam tilført en reel ressource, som ofte også kan være en form for brobygning til det kommunale jobcenter i andre sager. Tidligere har samarbejdet mellem psykiatrien og jobcenteret i nogle tilfælde været udfordret af, at parterne har vanskeligt ved at forstå hinandens vilkår – og måske også en følelse af forskellige dagsordener. Den slags konflikter kommer helt sikkert ikke borgeren til gode, og der er langt mere fornuft i at samarbejde om at finde den bedste løsning for den enkelte borger eller patient. Derfor ser jeg også et stort potentiale i, at Region Hovedstadens Psykiatri med IPS-konsulenterne får et meget tættere samarbejde med kommunerne på beskæftigelsesområdet, siger Bodil Lundsgaard Josephsen. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor