Handleplan for udvikling og forankring af en recovery-kultur ligger klar

​​Medarbejdere fra hele psykiatrien samt patient- og pårørenderepræsentanter har arbejdet med at formulere handleplanen, som nu er blevet godkendt af hospitalsledelsen.

Vent...

Alle patienter og pårørende skal møde en recovery-orienteret pleje, behandling og rehabilitering alle steder i Region Hovedstadens Psykiatri. Det er en af visionerne i den nye handleplan for udvikling og forankring af en recovery-kultur i Psykiatrien. 

FAKTA: Hvad er Recovery

Recovery er et begreb, et fænomen og en tilgang, hvor muligheden for og håbet om at komme sig fremmes. Den recoveryorienterede tilgang tager udgangspunkt i den enkelte persons oplevelse og fokuserer på håb, mening og selvbestemmelse med henblik på at få et meningsfuldt liv, selv med de begrænsninger, der følger med psykisk sygdom. I den recoveryorie nterede tilgang er det patienten, som har unik viden om sine symptomer, ønsker, erfaringer og livssituation.

Handleplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med medlemmer fra hele psykiatrien og arbejdet er undervejs blevet kvalificeret på en høringsworkshop i april 2018, med deltagere bestående af medarbejdere fra Psykiatrien og repræsentanter fra bruger- og pårørendeforeningerne.

Billedet: Fra høringsworkshop i april 2018

Handleplanen har til formål at udvikle kultur og praksis i psykiatrien, så en recovery-orienteret pleje, behandling og rehabilite­ring fremmes og understøttes. For at kunne løse denne opgave indeholder handleplanen en række indsatsområder, som dels knytter sig til patientens personlige recovery-proces og dels udvikler og forankrer organisationens recovery-orientering.

Igennem de seneste år har psykiatrien blandt andet etableret Skolen for Recovery og ansat recovery-mentorer i alle centre i Region Hovedsta­dens Psykiatri samt etableret 15 patientstyrede senge på tværs af hele organisationen. Planen er en videreudvikling af dette arbejde. Derfor indeholder den blandt andet initiativ til udvidelse af korpset af recovery-mentorer, således at flere afsnit kan have glæde af ordningen, ligesom en række nye initiativer også er blevet formuleret.

Til februar vil der blive lavet en skitse for, hvordan initiativerne konkret skal implementeres i organisationen. 

Ny energi til recovery-arbejdet

Vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Anne Hertz, har stået i spidsen for arbejdet med Handleplan for udvikling og forankring af en recoverykultur:

- Jeg er er rigtig glad for, at vi nu har fået en ny handleplan. Vi har været i gang nogle år nu med at arbejde recoveryorienteret, og denne handleplan skal bygge videre på det gode arbejde, der foregår. Det ligger mig meget på sinde, at vi skal styrke recoverykulturen i psykiatrien, således at recoverytankegangen bliver en integreret del af den måde vi udfører behandling og pleje på. Samtidig håber jeg, at handleplanen kan være med til at tilføje ny energi til recoveryarbejdet med alle de nye initiativer, den indeholder. Her tænker jeg blandt andet på initiativer, som partnerskab med pårørendeforeninger, som berører et område, vi ikke tidligere har haft så meget fokus på. Det har vi nu med den nye handleplan, siger Anne Hertz.

Et partnerskab med pårørendeforeningerne, som Anne Hertz henviser til, er en af de nye initiativer omkring arbejdet med recovery, som er formuleret i handleplanen. Læs mere om udvalgte initiativer i det nedenstående og hent hele handleplanen her.

Udvalgte initiativer i planen:

Udvidelsen af korpset af recovery-mentorer

Recovery-mentorordningen startede i Region Hovedsta­dens Psykiatri i 2013. Der er udmøntet lønkroner til an­sættelse af recovery-mentorer på alle centre. Indsatsen er i fortsat udvikling, og står overfor en større udvidelse i 2019 blandt andet med tilføjelsen af recovery-mentorer i F-ACT-teams i de psykiatriske ambulatorier.

Fælles beslutningstagning

Udbredelse af kendskabet til metoder for fælles beslutningstagning i klinisk praksis og i forskningen prioriteres i handleplanen. Med fælles beslutningstagning henvises der til en systematisk proces til at træffe beslutninger, hvor patienten udtrykker sin viden om sit liv og sin sygdom, mens den sundhedsprofessionelle deler sin fagprofessionelle viden, og på baggrund af denne ligeværdige udveksling af informationer, når de i fællesskab frem til en beslutning.

Partnerskab med pårørendeforeningerne

Inddragelse af pårørende og netværk er af stor betyd­ning for den enkeltes patients, families og netværks mu­ligheder for at tackle og mestre de sundhedsmæssige og sociale udfordringer i den aktuelle situation. RHP vil indgå et partnerskab med pårørendeforeningerne om udvikling af en række pårørendekurser, der skal afholdes i regi af Skolen for Recovery.

Recovery-konference

Fra 2020 skal der afholdes en konference om arbejdet med reco­very i Region Hovedstadens Psykiatri hvert andet år. På konferencen fremhæves et lokalt recovery-initiativ, der bliver inviteret til at holde et oplæg på konferencen. De år, hvor der ikke afholdes konfe­rence, planlægges et mindre ½ dags arrangement indenfor organisationen, hvor der videndeles om arbejdet med recovery.

Måling af recovery

Effektmål på patienternes personlige recovery er ved at blive integreret flere steder i klinisk praksis i Region Hovedstadens Psykiatri, blandt andet foretages der målinger i modellen til effektmåling på pakkeforløb indenfor depression, angst og social fobi, OCD, tilpasningsreaktion, PTSD, samt personlighedsforstyrrelser. Men målinger på personlig recovery er endnu ikke udbredt i forskningen, bl.a. be­grænset af at skalaer til målinger heraf nærmest ikke foreligger på dansk. Desuden ønsker vi at gøre løbende målinger af vores organisations grad af recovery-orientering til en integreret del af forbedringsarbejdet.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor