​​Direktør Martin Lund sætter ord på sine 16 år i spidsen for Region Hovedstadens Psykiatri.

Martin Lund: Vi har meget at være stolte af

​​Den 12. januar sætter Martin Lund ved sin afskedsreception punktum for en 16 år lang indsats som direktør for Region Hovedstadens Psykiatri. Her fortæller han om udviklingen og sit syn på, hvor langt psykiatrien i regionen er nået siden starten i 2007.

Vent...

​​Det var lidt tilfældigt, at Martin Lund kom til at arbejde i sundhedsvæsenet. Efter afsluttede universitetsstudier søgte han en stilling i det nyoprettede sundhedsministerium. Det førte til mange forskellige stillinger i ministeriet og en afstikker som national ekspert i EU-Kommissionens Sundhedsdirektorat. Efterfølgende kom han til Københavns Amt og fulgte med til Region Hovedstaden i 2007. Et år efter blev Martin Lund direktør for Region Hovedstadens Psykiatri.

Det gjorde han blandt andet fordi, han som vicedirektør for Psykiatri- og socialforvaltningen i Københavns Amt havde arbejdet med at samle hospitals- og socialpsykiatrien. Mange af de erfaringer kunne han bruge i opgaven med at samle de fire psykiatrier fra Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Bornholm.

- Udover mine erfaringer med at bygge en sammenhængende psykiatri har jeg gennem hele min karriere i sundhedsvæsnet arbejdet med de mest udsatte mennesker. Samtidig havde jeg arbejdet meget med data og analyser, og den kombination var der heldigvis også andre, der synes, man kunne bruge i spidsen for Region Hovedstadens Psykiatri, fortæller Martin Lund og sætter ord på, hvorfor netop psykiatrien har en stor plads i hans hjerte.

- Vi har med de vanskeligst stillede patienter at gøre. Der er ikke noget efter os. Vi er den sidste station, og det stiller store krav til os om at levere den bedst tænkelige behandling. Det har drevet mig at gøre en forskel for de mest udsatte patienter. Og så har det været vigtigt for mig at få rystet den lillebror-rolle af sig, som psykiatrien har haft i forhold til det øvrige sundhedsvæsen. Det synes jeg faktisk, vi er lykkedes ret godt med.  ​


Martin Lund ved sin tiltrædelse som direktør i 2008.

Målet om lige adgang til evidensbaseret behandling

Udgangspunktet var småt og usammenhængende.  En ganske lille administration og et stort antal meget forskellige behandlingsenheder. Siden er både bemandingen i administrationen og på centrene vokset betydeligt, ligesom antallet af patienter er vokset til over 55.000 om året.

Den første, vigtige opgave for Martin Lund var at få samlet de fire psykiatrier fra den gamle struktur under amterne til én samlet psykiatri i regionen – ét hospital.

- Da vi startede, var der 17-18 forskellige enheder, hvor man gjorde tingene vidt forskelligt. Så det var svært at få skabt en fælles kultur. Når vi mødtes, var vi enormt mange mennesker, og det var svært at træffe beslutninger. Så i løbet af de første år fik vi skabt strukturen med centrene og centerchefer, som vi kender i dag. Der var også vidt forskellig økonomi til at løse opgaven. Så vi skulle se på, hvordan vi kunne få ressourcerne fordelt retfærdigt.

- Derudover skulle vi sikre, at patienterne får den samme behandling uanset, hvor de bor i regionen.  I København var der moderne veludbyggede tilbud med distriktspsykiatrien, opsøgende psykoseteams og OPUS, mens det ikke fandtes i de tidligere amter. Min vision var at skabe lige adgang til evidensbaseret behandling. Derfor udbyggede vi i de første år den ambulante psykiatri, så alle patienter fik adgang til opsøgende psykoseteams og OPUS. Med udrednings- og behandlingsretten fik patienterne ret til behandling inden for 30 dage, og de fik mulighed for at tage denne ret med på privathospital, hvis vi ikke kunne følge med. Behandlingen i de psykoterapeutiske ambulatorier var forskellig og ikke evidensbaseret. Så vi var nødt til at gøre noget.

Et af redskaberne til at nå målet har været datadrevne beslutninger og de pakkeforløb, som med inspiration fra kræftpakkerne blev udviklet i Region Hovedstadens Psykiatri og siden udbredt nationalt. Her hæfter Martin Lund sig også ved, at der igennem alle årene har været et tæt og godt samarbejde med de øvrige psykiatridirektioner i regionerne og med Danske Regioner. Mens der generelt var bred opbakning til pakkeforløbene, så blev introduktionen af mere standardiseret behandling et område, som det har taget mange år at udvikle og et område, hvor udviklingen fortsætter.

- Forbedringsarbejdet har været metoden til løbende og systematisk at forbedre vores behandling, og målet har hele vejen været, at patienterne skulle modtage samme indhold og samme kvalitet i behandlingen af samme sygdom, uanset hvor de bor og på hvilket center, de bliver behandlet. Det har ikke altid været lige nemt at skabe gehør for mål og metode, og vi kan da stadig have diskussioner om, hvor langt vi skal gå med standardisering i forhold til faglig autonomi og lokal frihed. Så det er hele tiden en balance, vi skal forsøge at ramme. Men det fortsatte arbejde med forbedringer og opbygningen af Kliniske Akademiske Grupper er vigtige skridt på vejen.​

Lyt til patienten

Udover den mere standardiserede behandling har det været afgørende for Martin Lund at få inddraget patienter og pårørende i Region Hovedstadens Psykiatris fora, der træffer vigtige beslutninger.

- Vi startede for alvor på at inddrage dem for ca. 10 år siden. Det giver virkelig meget, at vi har både en patient og en pårørende med i de fora, så vi hører deres stemmer. Helt konkret har de fx været med til at lave den udskrivningsguide, som alle patienter får. Vi har også fået et godt samarbejde med Psykiatriforeningernes Fællesråd, så vi har et tæt og fortroligt rum at samarbejde i , og det fungerer utrolig godt, siger Martin Lund og fremhæver desuden satsningen med recovery-mentorer som noget, der gør ham stolt.

- At vi nu har rigtig mange recovery-mentorer ansat har givet et kæmpe løft. Det har været en stor kulturændring at invitere patienterne helt inden for i den daglige behandling – at de så at sige kom helt ind på kontorerne. Vi har lagt stor vægt på at få beskrevet mentorernes opgave, så de er et add-on til behandlingen. Jeg er sikker på, det var en rigtig satsning. Og det at vi nu også har unge- og forældrementorer i børne- og ungdomspsykiatrien er en kæmpe succes. ​

De fysiske aftryk

Mens standardiseringen af behandlingen, inddragelsen af patienter og pårørende og arbejdet med recovery-mentorer i høj grad er noget, patienterne mærker, så er der også sket store forandringer under Martin Lunds ledelse, som er tydelige for alle at se. Særligt i form af byggerierne med Ny Psykiatri på Bispebjerg og ikke mindst Udsigten på Sct. Hans, der vandt Årets Sundhedsbyggeri i 2022 med den begrundelse, at det var et meget imødekommende projekt udført med stor indlevelse i de særlige patienters behov, som med få virkemidler opnåede en god harmoni - et byggeri i balance med omgivelserne.

- Jeg er stolt over, at vi i oktober 2021 kunne indvie en fantastisk og moderne retspsykiatri, der med sine rammer giver unikke muligheder for at arbejde med patienternes helbred, udfordringer og recovery. Og så endda på det fysiske sted, hvor der har været psykiatri længst tid i Danmark. Det blev en flot måde at forene fortid og fremtid på, siger Martin Lund. 

Selvom de store byggerier naturligvis har været de projekter, der har tiltrukket mest opmærksomhed, så er der også mindre matrikler, der ligger Martin Lunds hjerte nært. Nemlig den markante udvidelse af det ambulante område og de mange ambulatorier, som er åbnet i løbet af hans tid.

- Det har været vigtigt for mig, at vi har skabt en psykiatri, som er til rådighed der, hvor borgerne er og har brug for den. At man som patient med store udfordringer ikke nødvendigvis skal rejse på tværs af regionen for at få behandling eller være indlagt. Når vores F-ACT-teams i dag besøger patienterne hjemme, går en tur med dem eller mødes, hvor det nu giver mening for den enkelte, så er det for mig destillationen af tanken med det nære sundhedsvæsen og vores løfte til patienterne om, at de er den vigtigste i deres behandling. Vores arbejde med at tilbyde behandling på vores patienters præmisser, håber jeg vil forblive en kerneværdi længe efter, jeg har forladt direktørstolen.

​Regionsrådsformand Lars Gaardhøj klipper snoren sammen med Martin Lund ved indvielsen af Udsigten på Psykiatrisk Center Sct. Hans i 2021. 

God ledelse skaber god patientbehandling
Det har været vigtigt for Martin Lund hele tiden at udvikle organisationen. Derfor har udviklingen af psykiatriens ledere fyldt meget de senere år.

- Vi startede tidligt med en ledelsesstruktur med klare roller og ansvar for både overlæger og afdelingssygeplejersker, og for klinikchefer og udviklingschefer. Vi ønskede ledere med en klar ledelsesidentitet oveni deres veletablerede faglige identiteter. Senest har vi sammen i hospitalsledelsen udviklet et fælles ledelsesgrundlag, der forener vores fokus på god ledelse med det at arbejde i en forbedringskultur. Arbejdet med ledelsesgrundlaget skal først for alvor i gang nu, men jeg har allerede set ledere gribe det og gøre det til omdrejningspunktet for udvikling af deres personlige lederskab.

Som leder har det været vigtigt for Martin Lund at kende hverdagen på centrene godt. At have gode relationer til både medarbejdere og ledere i klinikken har været en forudsætning for at kunne lede så stort et hospital. Derfor har han også prioriteret hver uge at gå Gemba både for at komme tættere på medarbejderne for med egne øjne at se og lytte til hverdagens udfordringer og succeser.​

Martin Lund på scenen til en forbedringskonference afholdt i Skuespilhuset i 2017.

En solidt funderet psykiatri i mod- og medvind

Selvom Region Hovedstadens Psykiatri har været igennem en enorm udvikling siden starten i 2007, så har det omkringliggende samfund også ændret sig. Og det skaber udfordringer for den psykiatri, Martin Lund nu skal give videre til sin afløser.

- Der er ingen tvivl om, at vi har set stigende udfordringer med både mental trivsel og psykisk sygdom. Det skaber et stort pres på vores hospitalspsykiatri, fordi der ikke er de ressourcer i primærsektoren, der skal til for at løse de problemer, der burde blive løst der. Derfor er det også enormt glædeligt, at politikerne med 10-årsplanen har lagt op til netop at styrke primærsektoren, for der er virkelig brug for, at vi angriber problemet, når det opstår, så alle borgere ikke får behov for at skulle behandles i den specialiserede psykiatri, siger Martin Lund.

Han påpeger, at konsekvenserne ved, at hospitalspsykiatrien nu skal favne den store mistrivsel i samfundet, bliver, at det risikerer at gå udover behandlingen af de mest sårbare og syge patienter.

- Derfor generer det mig også, at psykiatrien kritiseres for ikke at løfte lige netop den opgave, når løsningen langt hen ad vejen er at styrke primærsektoren. Vi får på den måde et dårligt image, og vi får sværere ved at rekruttere. Det er urimeligt, for der bliver leveret topklasse behandling hver dag hos os. Og vi har løftet opgaven med at tage markant flere patienter ind, selvom ressourcerne ikke er steget med samme hast. Hvis vi ser på børne- og ungdomspsykiatrien som det mest ekstreme eksempel, så har vi to gange i min tid fordoblet indtaget af patienter, mens økonomien er steget med 20%. Det er vanvittigt imponerende, og det kan både medarbejdere og ledere være meget stolte af, udtaler Martin Lund. Jeg håber, at der med den videre udrulning af 10-årsplanen og de kommende strukturtilpasninger skabes et klarere billede af, hvem der har ansvar for hvad.

I en tid med strukturelle forandringer bliver det vigtigt at holde fast i udvikling af ny og bedre behandling, og forskning er den mest direkte vej til det. Derfor fremhæver Martin Lund også den store vækst på forskningsområdet i Region Hovedstadens Psykiatri som et af de områder, han er stolt af at have været med til at rykke markant, siden organisationen blev dannet i 2007.

- Da jeg startede, havde vi fire professorer. Nu har vi 20. Og vi har mangedoblet vores budget på forskning, så vi har skabt store, robuste forskningsmiljøer, der kan tiltrække store bevillinger. Så vil man forske i psykiatri, er det her, det sner. Det har hele tiden været min ambition, at vi skulle op på et niveau, der kan matche områdehospitalerne. Det begynder vi at nærme os. ​

Også internationalt samarbejde har været vigtigt for Martin Lund.

-  Vi har gennem mange år samarbejdet med et stort antal hospitaler i både Europa og USA. Det er utrolig vigtigt, at man ikke lukker sig om sig selv og sit eget væsen, og vi har lært rigtig meget af at besøge og følge hospitaler, der er dygtigere end os, slutter Martin Lund.

Tid til båd og bøger

Selvom det først for nylig blev offentliggjort, at Martin Lund stopper som direktør i Region Hovedstadens Psykiatri, har han selv kendt slutdatoen i lang tid.

- Jeg talte med min kone for to år siden om, at jeg ville stoppe, når jeg blev 67, fordi jeg gerne ville gå på et tidspunkt, hvor jeg har en alder, der gør, at jeg stadig kan starte på noget nyt. Man arbejder rigtig meget som direktør, og der er også mange andre ting, der påvirker én som f.eks. tragedien i Field's og drabet på Brøndbyøstervej

Han understreger dog, at han ikke er klar til at læne sig helt tilbage i lænestolen endnu.

- Jeg går på pension fra Region Hovedstadens Psykiatri – men jeg stopper ikke helt med at arbejde. Jeg undersøger forskellige muligheder og glæder mig til det. Jeg glæder mig også til at få mere fritid. Jeg har to både – bl.a. en sejlbåd med mine børn, som jeg elsker at bruge tid på. Jeg er også uddannet historiker, så det kan også være, at jeg skal skrive noget på den front.​

Uanset hvad fremtiden bringer for Martin Lund, bliver der taget flot afsked med ham den 12. januar, hvor der holdes reception i Festsalen på Nordstjernevej i Glostrup.

Tre skarpe til Martin Lund

  • Det kommer jeg til at savne mest
    De fantastiske mennesker, jeg arbejder sammen med hver dag. Det er kollegerne, jeg kommer til at savne mest, når jeg stopper.
  • ​Det fortryder jeg mest
    Nogle gange skulle jeg have grebet tidligere ind, når en udvikling gik skævt. Men jeg er blevet bedre til at se problemerne komme.
  • Et godt råd til den nye direktør
    Du kommer ind på et fantastisk godt fundament. Men hav tålmodighed i forhold til de forandringer, du ønsker at skabe. Forbedring tager tid i så stor en organisation. Giv dig tid til at møde alle de dedikerede ledere og medarbejdere, der hver dag gør en kæmpe forskel. For selv om der er brug for flere penge og flere hænder, så er vi langt bedre end den sidste avisoverskrift.​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor