Merforbrug i psykiatrien skal dækkes

Det samlede merforbrug på 28 millioner i 2009 betyder, at især tre centre skal gennem større omstillinger over de næste to år.

Regnskabet for 2009 viser, at Psykiatrien sidste år brugt 28 millioner kroner for meget. De store omstillinger, et højt vikarforbrug og for høje udgifter til løn har betydet, at udgifterne har overskredet det beløb, der var til rådighed. Det har efterladt Region Hovedstadens Psykiatri med et underskud, der nu skal dækkes.

- Det er aldrig uproblematisk at skulle skære ned, men vi har indledt en god proces, hvor vi samarbejder om at tilrettelægge omstillingerne, så de har færrest mulige konsekvenser for patienter og medarbejdere. Blandt andet har vi lagt op til en afvikling over to år i stedet for som normalt et år, da vi vurderer, at en etårig afvikling vil få for store konsekvenser for kvaliteten af behandlingen, fortæller direktør i Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund.

Kortere indlæggelse - færre senge

Som en del af løsningen planlægges der sengelukninger på tre centre. - Sengelukninger har traditionelt et meget negativt skær over sig, men faktisk sker det i overensstemmelse med de visioner og retningslinjer, som Psykiatriplanen udstikker. Lukningen af senge bakkes op af øget ambulant behandling, etablering af akutmodtagelser og ændrede arbejdsgange der alt sammen er med til at nedbringe den gennemsnitlige indlæggelsestid og dermed behovet for senge, forklarer Martin Lund.

Strammere økonomistyring i fremtiden

For at undgå at ende i samme situation igen, iværksættes der en række nye tiltag der skal sikre, at tendenser til et merforbrug opdages i tide og kan afværges. - De psykiatriske centre vil få nye og flere værktøjer til at styre økonomien med. Det vil gøre økonomistyringen bedre, og i kombination med en tættere opfølgning vil det nedbringe risikoen for kommende merforbrug i denne størrelse i fremtiden, siger Martin Lund.

Personalet bliver i psykiatrien

Omstillingerne har konsekvenser for personalet. I alt ca. 45 stillinger vil blive berørt af forandringerne, hvis de gennemføres i deres nuværende form.

Som ved de store omstillinger i forbindelse med budget 2010 i efteråret, vil der dog primært være tale om, at personalet bliver omplaceret til ledige stillinger enten på eget center eller andre steder i psykiatrien.

- De berørte blandt personalet vil, så vidt det overhovedet er muligt, blive tilbudt en mulighed for genplacering i en ledig stilling på centret eller på et andet center i Region Hovedstadens Psykiatri. Hvis det mod forventning ikke er mulig at tilbyde et job inden for Region Hovedstadens Psykiatri, vil medarbejderen være omfattet af den generelle tryghedsordning i Region H. I Psykiatrien bruger vi erfaringerne fra de store omstillinger i efteråret og forsøger at få det bedste ud af situationen, ved at få dækket nogle af de ledige stillinger, vi har, siger Martin Lund

Den videre proces

Forslagene til omstillinger behandles på et møde i Region Hovedstadens Forretningsudvalg den 10/3-2010, og hvis de godkendes her, sendes de videre til politisk behandling i Regionsrådet, hvor efter centrene kan begynde at udføre de konkrete ændringer.

Nogle forandringer kræver ikke politisk godkendelse, og centrene er således allerede i gang med at implementere flere af tiltagene. Processen sker naturligvis i tæt samarbejde med MED-organisationen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Besparende tiltag i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatrisk Center København

  • Skal indhente et merforbrug på 18 millioner kroner over de næste to år
  • Flytter anoreksiklinikken fra den nuværende adresse på Strandboulevarden og ind på PC København på Blegdamsvej, hvor nedlæggelsen af skadestuen har givet mulighed for dette
  • Lukker 15 åbne senge, da der forventes kortere indlæggelsestider i forbindelse med etablering af en ny akutafdeling og øget omlægning til dagbehandling.

Psykiatrisk Center Glostrup

  • Skal indhente et merforbrug på seks millioner kroner i år
  • Lukker 14 åbne senge, da etableringen af en akutmodtagelse og en udvidelse af de ambulante og opsøgende behandlingstilbud også her forventes at reducere indlæggelsestiden for patienterne
  • Ændrer natbemandingen.

Psykiatrisk Center Gentofte

  • Skal indhente et merforbrug på ni millioner kroner over de næste to år
  • Omdanner 11 femdøgnssenge til dagpladser
  • Foretager en normeringstilpasning.​
Redaktør