Ny metode til medicingennemgang giver patienter øget livskvalitet

​​Implementering af systematisk medicingennemgang på PC Glostrup i forbindelse med Projekt Sikker Psykiatri viser gode resultater. Patienterne oplever større livskvalitet ved at få afstemt medicinen bedre og opnå øget indblik i egen behandling. Og det sætter skub i recovery-processen.​

​​Gennem halvandet år har Psykiatrisk Center Glostrup arbejdet med en ny metode til medicingennemgang, der giver overblik over og analyserer patientens medicinforbrug præparat for præparat. Indsatsen er den første af fire indsatsområder under Projekt Sikker Psykiatri, og formålet er at mindske uhensigtsmæssig medicinering og dermed øge patientsikkerheden forbundet med den samlede lægemiddelbehandling.

Centeret har med udgangspunkt i forbedringsarbejde udviklet et én-sides skema til at gennemgå patienternes medicin, såvel somatisk som psykofarmaka. Undervejs er dataudviklingen blevet fulgt nøje, og skemaet er blevet afprøvet i praksis og tilpasset igen og igen gennem hele forløbet.

Til kamp mod korte liv

Baggrunden for dette fokus er, at patienter med psykisk sygdom ofte behandles med en eller flere slags psykofarmaka, herunder højrisikopræparater, og samtidig får mange medicin for fysiske sygdomme. Det kan føre til fejl og uhensigtsmæssig lægemiddelbehandling, viser flere nationale og internationale undersøgelser.

- Psykiatriske patienter lever langt kortere end gennemsnitsdanskeren. Fx dør skizofrene i gennemsnit 15 år tidligere end raske mennesker, og her kan medicineringen meget vel være en del af årsagen, siger overlæge fra distriktspsykiatrien, Runa Munkner, som er repræsentant i det tværfaglige forbedringsteam, der er nedsat i forbindelse med medicingennemgang-projektet.

- Det har ikke tidligere været muligt for os at få et ordentligt overblik over patienternes reelle medicinforbrug, og der er sket en del medicineringsfejl på den konto. En risiko, som vores nye medicingennemgangs-skema har reduceret væsentligt.

.

Overlæge Runa Munker ser stor effekt af den nye, strukturede medicingennemgang.

Et samarbejde med patienten

Ifølge Runa Munkner har det været afgørende for effekten af medicingennemgang, at man i dag har adgang til Fælles Medicinkort (FMK), samt at gennemgangen foregår i samarbejde med patienten – og i nogle tilfælde med pårørende: 

- Hvis vi skal undgå uhensigtsmæssig medicinering, som i sidste ende kan være fatal for den enkelte patient, skal vi kunne undersøge, om den totale medicinering er optimal. Det kræver, vi også har et grundigt indblik i den alment praktiserende læges ordinationer, og det kan FMK og patienten selv hjælpe os med at få. Samarbejdet med patienterne er desuden vigtigt, fordi det sætter skub i en ansvarstagen for egen behandling og recovery. 

Også den 55-årige distriktspsykiatriske patient Søren, som har været i kontakt on/off med psykiatrien i snart 30 år, ser store fordele ved medicingennemgang:

- Jeg ser medicingennemgangen som udtryk for et ønske hos psykiatrien om at ville tilrettelægge den optimale behandling for patienterne og få en bedre forståelse for samspillet mellem somatisk medicin og psykofarmaka. Det opfatter jeg som øget respekt over for patienterne. Jeg føler i dag fuld opbakning fra psykiatrien, fordi det giver mig større mulighed for at stille krav til min behandling.


Overlæge Runa Munkner og patienten Søren gennemgår de femten præparater, som Søren får for såvel somatiske som psykiske sygdomme. Der ses bl.a. på bivirkninger og uhensigtsmæssige interaktioner, og det noteres, hvad der evt. skal ændres på.


Gennemgangen har ændret hverdagen

Søren har – ligesom mange andre psykiatriske patienter – også flere somatiske sygdomme og får derfor meget medicin. For ham har medicingennemgangen bl.a. resulteret i en langt bedre doseringsbalance mellem psykofarmaka og den insulin, hans diabetes kræver. Hans dosis af det antipsykotiske lægemiddel Xeplion er desuden blevet sat en tredjedel ned.

- Jeg har tidligere oplevet, hvordan der kan opstå konflikter med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser pga. en ikke-opdateret journal og manglende kommunikation mellem forskellige behandlere, siger Søren. 

- Men med medicingennemgangen og FMK til rådighed kan alle grove fejl og mangler elimineres. I mit tilfælde opdagede vi fx nogle alvorlige interaktioner mellem to præparater, betablokkere og lykkepiller,  som gjorde, at jeg fungerede dårligt i min hverdag og ofte var svimmel og faldt og slog mig alvorligt pga. for lavt blodtryk. Det gør jeg ikke mere. 

Ansvar for egen sygdom og behandling

Søren fortæller samtidig, at en årrække som svingdørspatient i psykiatrien nu er slut, fordi han efter at have fået større indblik i sin medicin er blevet langt mere observant på sig selv og sine symptomer og bedre kan sætte ord på og tage aktivt del i og ansvar for sin behandling. Et andet positivt resultat af medicingennemgangen handler altså om en øget forståelse, accept og ansvarstagen: 

- Medicingennemgangen har haft stor indflydelse på, at jeg i er i stand til at acceptere min sygdom. Det betyder samtidig, at jeg tør tage ansvar for den. Jeg sløser ikke længere med at tage min medicin, og jeg har fx accepteret, at jeg skal tage Xeplion resten af mit liv.

Netop accepten og forståelsen er noget af det, Runa Munkner også oplever hos patienterne i forbindelse med medicingennemgangen:

- Det giver patienten en indsigt, som kan være med til at skabe sammenhæng og mening i forløbet.

En værdifuld investering

Som alle nye arbejdsrutiner, er den nye medicingennemgang noget, der ifølge Runa Munkner kræver tilvænning, for at personalet kan få det ind som en fast del af behandlingen: 

- Det tager noget tid at lave gennemgangen. Men det er umagen værd, fordi man på den måde er tvunget til at tage stilling til, hvordan hvert enkelt præparat virker på patienten i sammenhæng med de øvrige præparater.

- Det helhedsbillede, vi opnår, kan gøre behandlingen langt mere målrettet – både i forhold til somatiske og psykiske sygdomme – og dermed give større livskvalitet for patienten, fordi medicinen er afstemt og derfor ikke har potentiel negativ virkning.

​FAKTA 

Om Sikker Psykiatri

Projekt Sikker Psykiatri handler om, at mennesker med psykisk sygdom får en mere sikker behandling.

Projekt Sikker Psykiatri skal forebygge medicinfejl, tvang og selvmord samt sikre effektiv behandling af somatiske sygdomme i psykiatrien. Det sker ved, at de sundhedsprofessionelle får metoder til at systematisere deres arbejdsgange, og i det arbejde samarbejder personalet systematisk med patienterne og de pårørende.

Ni psykiatriske enheder fra de fem regioner og Færøerne deltager i projektet, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Danske Regioner står bag. PC Glostrup er pilotenhed i Region Hovedstaden, og det er tanken, at projektet skal udbredes i hele regionen. Tre afsnit på PC Glostrup har i pilotfasen arbejdet med medicingennemgang.


Artiklen er skrevet af Ida Marie Steensborg, freelancejournalist. 


Redaktør