Ny undersøgelse af patienttilfredshed: Børn og unge i ambulant behandling er blevet mere tilfredse med forløbene

​​Den årlige undersøgelse af patienttilfredsheden viser, at der er størst fremgang i tilfredsheden hos børn og unge i ambulante forløb, mens der er størst tilbagegang hos indlagte børn og unge. Tilfredshed hos patienterne i voksen- og retspsykiatrien ligger stabilt i forhold til sidste måling.

Vent...

3.229 patienter og forældre er blevet spurgt til deres oplevelse af kontakten med psykiatrien i den netop offentliggjorte Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed 2019. Resultaterne viser, at børn og unge i ambulante forløb i Region Hovedstadens Psykiatri er dem der har oplevet størst fremgang i tilfredsheden i forhold til 2018. På seks ud af 17 spørgsmål er tilfredsheden steget betragteligt, og det glæder vicedirektør Anne Hertz, der har ansvar for patienttilfredshedsundersøgelser i Region Hovedstadens Psykiatri.


- Børn og unge i ambulant behandling er den klart største gruppe i børne- og ungdomspsykiatrien, og det er vigtigt, at vi leverer en behandling, som de og deres forældre er tilfredse med. Det fortæller resultaterne, at vi gør, og samtidig kan vi ud fra dem se, at medarbejderne er gode til at spørge ind til barnet eller den unges sygdom og fortælle dem, hvad udredningen og behandlingen består af. Det skal vi holde fast i, siger Anne Hertz.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center under Region Hovedstadens Psykiatri behandler omkring 4500 børn og unge om året og ca. 4100 af dem er i ambulant behandling, mens de resterende 400 er indlagt i løbet af et år. Mens der er fremgang at spore i den første gruppe, ser det anderledes ud for indlagte børn og unge. Her har ca. 40 børn og unge deltaget i undersøgelsen, der viser, at tilfredsheden er faldet i syv ud af 23 spørgsmål.

- Vi kan bl.a. se, at færre patienter svarer, at de har fået det bedre af behandlingen og har fået hjælp til at håndtere psykiske vanskeligheder. Den generelle tilfredshed er også faldet efter sidste år, hvor den tog et spring op. Samlet set ligger vi dog stadig på niveau med de andre regioner, når det gælder indlagte børn og unges tilfredshed, forklarer Anne Hertz og tilføjer: 

- Vi tager det altid alvorligt, når tilfredsheden falder hos en patientgruppe, og vi arbejder løbende på at lytte endnu mere til patienternes ønsker og behov. Samtidig skal vi passe på med at lave store nye tiltag på baggrund af 40 besvarelser.

For forældre til ambulante patienter på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center ligger den samlede tilfredshed generelt højt på omkring 4,5 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er tilfreds 'i meget høj grad'. Forældre til indlagte patienter oplever ikke lige så stor tilfredshed, men på alle 21 spørgsmål ligger de omkring gennemsnittet for alle fem regioner.

AH ny.png'

Vicedirektør Anne Hertz vil ikke lave store nye tiltag på baggrund af få besvarelser fra patienter.

Stabil tilfredshed hos voksne patienter                                                  

Generelt er der en høj og stabil tilfredshed med behandlingen hos både ambulante og indlagte voksne patienter. For indlagte ligger tilfredsheden på 4, mens den ligger en smule højere (4,20) for ambulante patienter, og det er et resultat der skal fastholdes, siger Anne Hertz:

- Jeg hæfter mig ved, at vi har ligget stabilt og højt på den samlede tilfredshed hos voksne patienter de sidste tre år. Det er et tilfredsstillende niveau, der ligger omkring landsgennemsnittet og som vi skal holde og gerne forbedre.

Indlagte patienter bliver i modsætning til ambulante patienter bl.a. spurgt ind til brugen af tvang og om de bliver forberedte på tiden efter udskrivelse. Her mener Anne Hertz, at der er plads til forbedring.

- Især på spørgsmålet om brugen af tvang foregik ordentligt skal der gerne ske en forbedring.

Den sidste gruppe patienter der er blevet spurgt i undersøgelsen, er retspsykiatriske patienter. Her er svarprocenten lav, men den samlede tilfredshed ligger på nøjagtig samme niveau som sidste års undersøgelse og landsgennemsnittet for dette års undersøgelse.

Siden 2015 har Region Hovedstadens Psykiatri undersøgt patienttilfredsheden via tablets, som patienter og pårørende har fået i hånden og svaret på umiddelbart efter deres forløb. Der er flere voksne patienter der svarer på deres tilfredshed med behandling og forløb gennem tabletundersøgelserne end via den landsdækkende undersøgelse, og derfor bruger Region Hovedstadens Psykiatri både den landsdækkende og tabletundersøgelserne i arbejdet på at forbedre patienternes tilfredshed. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor