Nye KAG outcome books 2022 er udgivet

​​KAG Bipolar og KAG Psykoterapi har netop udgivet deres outcome books. I de nye udgaver af bøgerne giver KAG-ledelserne en status over opnåede resultater, og beskriver planer og indsatser for 2022 ​

Vent...Hvad er en outcome book?
De kliniske akademiske grupper (KAG) skal i forbindelse med deres arbejde udarbejde en skriftlig aftale mellem linjeledelsen og den tværgående ledelse/KAG-ledelsen om de områder, som KAG’en skal arbejde med. Det dynamiske dokument revideres årligt og kaldes en outcome book. De første outcome books udkom i 2019.

Hvem står bag de to outcome books?

Outcome book Bipolar og Outcome book Psykoterapi er produkter fra de to KAG-ledelser og deres KAG-partnere fra centrene. De nye outcome books er godkendt i direktionen og Hospitalsledelsen i januar 2022. ​

 

Du kan læse mere om de to KAGs og finde outcome books for 2022 her

 KAG Bipolar Outcome book, ledelse og team

 
KAG Psykoterapi Outcome book, ledelse og team
​​

Highlights fra KAG Bipolars outcome book 2022

 

KAG Bipolars indsatser er godt implementeret i ambulant regi, og alle fem F-ACT-teams tilknyt­tet KAG Bipolar er certificerede. Nu rettes opmærksomheden også mod behandling under indlæggelse. Formålet er at tænke KAG Bipolar ind i hele patientforløbet.    

 
KAG-ledelsen har i efteråret 2021 opstartet et pilotarbejde på PC København. Arbejdet begyndte med en kortlægning af sengeafsnit på Frederiksberg-matriklen for at afklare, hvordan der kan etableres et pilotprojekt for patienter indlagt med bipolar lidelse. KAG-ledelserne overvejer nu sammen med PCKs Centerledelse en model, hvor der etableres samarbejdssengeafsnit på Frederiksberg-matriklen med det ambulante team tilknyttet KAG Bipolar på PC København (Strandboulevarden) i forhold til patienter i teamet.

 
Indsatserne i de fem ambulante teams tilknyttet KAG Bipolar fortsætter i 2022, bl.a. med kompetenceudvikling af medarbejdere. Den løbende kompetenceudvikling består af:

 
månedlig klinisk sparring
løbende supervision af gruppebaseret psykoedukation
en årlig temadag for hvert af de fem KAG-Bipolar teams
en KAG Bipolar årsdag med deltagelse af alle fem teams. 
Halvdagskursus med fokus på medicin og diagnostik
Introduktionsprogram for nye medarbejdere

 
Alle fem teams er i 2021 begyndt med gruppebaseret psykoedukation. Både teams og patienter oplever det som en succes. Alle centre, der har haft behovet, har deltaget i et psykoedukationsforløb i Ambulatorium for Affektive lidelser. 

 
Inklusion af patienter til KAG Bipolar forsøget forventes at foregå i hele 2022, med samlet inklusion på 1.000 patienter (2023). Smart Bipolar forsøget, som undersøger om brug af appen Monsenso bedrer sygdomsforløbet og livskvaliteten hos patienter med bipolar lidelse, fortsætter og rekrutteringen vil ske i hele 2022.​ Der er sparsom evidens for effekten af gruppe-baseret psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar lidelse. KAG Bipolar planlægger derfor et forsøg med start i forår 2022, der skal undersøge effekten af indsatsen.

 KAG Bipolars delmål i 2022:


 

 1. ​930 patienter er randomiseret til KAG Bipolar forsøget ved udgangen af 2022
 2. ​​Minimum 180 patienter er randomiseret til Smart Bipolar forsøget ved udgangen af 2022
 3. Certificeringskursus for medarbejdere på udvalgte affektive sengeafsnit  på Frederiksberg matriklen er  gennemført
 4. 30 % af patienterne i teams tilknyttet KAG Bipolar har gennemført psykoedukation

​​

Om KAG Bipolar

Da Region Hovedstadens Psykiatri i juni 2019 besluttede at omorganisere behandlingen af patienter med bipolar lidelse i forbindelse med etablering af KAG Bipolar, besluttede man samtidig at undersøge effekterne af specialiseret og centraliseret behandling versus generaliseret og decentral behandling af bipolar lidelse. Dette undersøger KAG Bipolar. 

​​
 

OM KAG-ledelsen bag KAG Bipolar

Ledelsen bag KAG Bipolar består af professor Lars Kessing (billedet herover, midten), overlæge Ellen Margrethe Christensen (billedet herover, til højre) og afdelingssygeplejerske Birgitte Vejstrup (billedet herover, til venstre). 


Highlights fra KAG Psykoterapis outcome book 2022

 

I 2022 følger KAG Psykoterapi fortsat implementering af evidensbaseret psykoterapi for angsttilstande, posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) og ængstelig evasiv personlighedsstruktur (ÆEP) i de psykoterapeutiske ambulatorier. 

 
KAGen færdiggør i år udmøntningsrapport for hovedfunktionsforløb for emotionelt ustabil personlighedsstruktur (EUP) og fortsætter udviklingsarbejde om psykoterapi til kompleks PTSD. KAG-ledelsen vil derudover nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af manu­aler og en kompetenceudviklingsplan for psykoterapi i F-ACT. 

 
KAG Psykoterapi følger fortsat kvaliteten af behandlingen gennem brug af Behandlingseffekt (BE). De fire generiske kvalitetsmål kan trækkes i PLIS, og det er muligt at følge effekten af den psykoterapeutiske be­handling samlet for RHP og specifikt for enkelte pakkeforløb og centre. Målet er, at alle patienter i de psykoterapeutiske ambulatorier indgår i en stor database for forskning og kvalitetssikring.

 
Under Covid-19 er der opstået interne ventelister af patienter, der er udredt, men ikke startet i psykoterapi. De psy­koterapeutiske ambulatorier har fået mulighed for ”pukkelafvikling”, og KAG Psykoterapi etablerer korte kurser til medarbejdere, der bidrager til denne.

 
KAG Psykoterapi vil i samarbejde med Forskningsenheden på PC Stolpegård udarbejde en samlet strategi og principper for psykoterapeutisk forskning. Strategien skal give en retning og et kvalitativt og kvantitativt løft, og samtidigt respektere den eksisterende psykoterapeutiske forskning i de lokale enheder.

 
KAG Psykoterapis væsentligste resultater i det seneste år
 • Implementering af evidensbaseret ÆEP-behandling
 • Kortlægning af forekomst af kompleks PTSD og formulering af anbefalinger til behandling af PTSD
 • Færdiggørelse af undervisningsprogram og -materiale til KAT miljøterapi i sengeafsnit og en podcastserie, hvor forskere fortæller om KAT miljøterapi​​
 • Etablering af psykodynamisk specialistuddannelse
 • Udvidelse af manualbiblioteket bl.a. med GAD-manualer
 • Monitorering af førstevalgsbehandling i de psykoterapeutiske ambulatorier
 • Monitorering af kvaliteten af behandlingen gennem brug af BE
 • Etablering af kvalitets- og kapacitetsstyringsmøder i KAG Psykoterapi
 • Afholdelse af Forskningens Dag for Psykoterapi​​

​​Om KAG Psykoterapi

 
KAG Psykoterapi skal forholde sig til psykoterapi inden for alle områder af RHP, dog med primært fokus på de psykoterapeutiske ambulatorier, der varetager pakkeforløbene. KAG Psykoterapi’s ambition er, at nye forskningsresultater hurtigere bliver omsat til klinisk praksis, og at forskningen bygger på erfaringer fra klinikken, så den kliniske kvalitet løftes, og ny viden opsamles systematisk.

 
KAG Psykoterapis vigtigste opgaver er
 • ​at udvikle kvalitetsstandarder for psykoterapi i RHP
 • at uddanne personale til at varetage behandlingen
 • at følge implementering og sikre kvaliteten af behandlingen
 • at understøtte kliniknær forskning


 

Om KAG-ledelsen bag KAG Psykoterapi

Ledelsen bag KAG Psykoterapi består af centerchef og speciallæge Per Sørensen (billedet  herover, midten), klinikleder og specialpsykolog Nicole Rosenberg (billedet herover, til venstre) og chefpsykolog, specialpsykolog og specialist i psykoterapi Bettina Jæger (billedet  herover, til højre).


Vision for KAGs
For at sikre et fælles udgangspunkt og et pejlemærke, som alle medarbejdere arbejder hen imod, er der formuleret en vision for KAGs.

 
Med KAGs ønsker vi at:

 • ​Understøtte, at Region Hovedstadens Psykiatri tilbyder den bedste psykiatriske behandling i Danmark, der er specialiseret, af høj ensartet kvalitet og evidensbaseret, hvor vi udnytter de muligheder, der ligger i at være et specialehospital og som kan være til inspiration for andre hospitaler i Danmark
 • Patienter oplever en bedre, evidensbaseret og mere sammenhængende behandling
 • Bidrage til at bringe pårørende tættere på behandlingen
 • Udvikle og beskrive organisationens recovery-orientering i forhold til KAGen
 • Samspillet mellem klinik, forskning og uddannelse bliver tættere integreret og kan berige hinanden, og tager udgangspunkt i de udfordringer, der opleves i klinikken
 • Drive forskning, som sætter internationale standarder inden for det psykiatriske forskningsfelt
 • Opbygge endnu flere forskningsmiljøer, som er internationalt anerkendte og tiltrækker de stærkeste nationale og internationale samarbejdspartnere
 • Øge den faglige stolthed blandt alle medarbejdere og skabe en klar faglig sammenhørighed på tværs af organisationen med henblik på at sikre øgede muligheder for rekruttering og fastholdelse af personale
 • Alle medarbejdere til enhver tid har de nødvendige kompetencer i forhold til den tilbudte behandling

​​
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor