Psykiatriens budget 2012

Partierne Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Det Radikale Venstre har indgået aftale om Region Hovedstadens budget. Læs mere om, hvad det betyder i Psykiatrien.

Budget 2012 indeholder en række indsatsområder og udvidelser, men også en lang række besparelser.

Samlet set har Region Hovedstadens virksomheder konkretiseret besparelser på i alt 400 mio.kr.

Den psykiatriske patient

Mere præcis diagnosticering, ny medicin, nye behandlingsformer og et ændret syn på behandlingen har gjort det muligt for psykiatrien at behandle patienterne hurtigere og mere effektivt end tidligere. Fokus på hurtig indsats har afgørende betydning for helbredelse.

Forligspartierne er enige om, at psykiatriplanens sigte med en omlægning fra stationær til forebyggende, ambulant og opsøgende psykiatri skal styrkes for at mindske lange indlæggelser og behandle patienten så tæt på nærmiljøet som muligt. Målet er at undgå, at patienter er indlagt i længere tid end nødvendigt, og at gennemføre planlagte og veltilrettelagte patientforløb med udgangspunkt i den enkelte patient. Flere senge på lukkede afsnit skal sikre, at patienter, som bliver indlagt, gennemgår et intensivt behandlingsforløb.​

Punkter på Psykiatriens budget

Budget 2012 indeholder en udvidelse på 45,2 mio.kr. fordelt mellem voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien til finansiering af nye opgaver. For at styrke behandlingen og reducere ventetiderne, er partierne bl.a. enige om:
 • At afsætte 3,7 mio.kr. til at udvide behandlingsretsklinikkerne
 • At afsætte 4 mio.kr. til at udvide den ambulante kapacitet på spiseforstyrrelsesområdet
 • At afsætte 5,7 mio.kr. til at etablere yderligere fem senge til patienter med spiseforstyrrelser
 • At afsætte 2 mio.kr. til at omlægge åbne til lukkede senge
 • At afsætte 1 mio.kr. til at understøtte uddannelsesindsatsen i forhold til inddragelse af patientens netværk, rehabilitering og recovery
 • At afsætte 4 mio.kr. til at etablere et akut OP-team ved Psykiatrisk Center Glostrup
 • At afsætte 2,5 mio.kr til at øge tilstedeværelsen af speciallæger i akutmodtagelserne
 • At afsætte 10 mio.kr. til at øge den generelle aktivitet i voksenpsykiatrien
 • At afsætte 5,5 mio.kr. til at udvide den ambulante aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien
 • At afsætte 6 mio.kr. til at oprette 10 akutsenge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, så centret i fremtiden kan varetage behandlingen af unge retspsykiatriske patienter
 • At afsætte 0,8 mio.kr. til ADHD telefonrådgivning og shared care.
Budgettet omfatter endvidere fokus på og midler til Videnscenter for funktionelle lidelser, etablering af behandlingsfunktion inden for transkulturel psykiatri, udbredelse af tilbud til psykisk syge fødende, etablering af PsykInfo, LEAN-arbejde samt udbygning af enestuer.

Redaktør